Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Telefonkarten - GR-Marousi
Telefonkarten.
Dokument Nr...................: 148900-2004
Verφffentlicht................: 04.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Organismos
 Tilepikoinonion Ellados (OTE), Att: E. Leonardoy, Leoforos Kifisias 99,
 GR-151 24 Maroysi. Tel.: (210) 611 86 85. Fax: 682 67 99. E-mail:
 leonard@ote.gr. URL: www.ote.gr.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 32161000.
 Beschreibung: Telefonkarten.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeantrδge: 12.10.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
 ΏρομΏθειες
 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση του αναθΏτοντα φορΏα: Οργανισμός
 ΤηλεΏικοινωνιΏν Ελλάδος (ΟΤΕ), ΥΏεΏθυνυη υΏηρεσία: Ε. Λεονάρδου, Λεωφόρος
 Κηφισίας 99, GR-151 24 ΜαροΏσι. ΤηλΏφωνο: (210) 611 86 85. Φαξ: 682 67
 99. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): leonard@ote.gr. ΔιεΏθυνση Internet
 (URL): www.ote.gr.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.2) Είδος σΏμβασης ΏρομΏθειας: Αγορά.
 II.1.4) Συμφωνία-Ώλαίσιο: Ώχι.
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: ΏρομΏθεια
 χρονοκαρτΏν.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΏρομΏθεια ΏροΏληρωμΏνων
 τηλεΏ. καρτΏν "χρονοκάρτα" των ισάριθμων ενθΏτων και των αντιστοίχων
 αρχείων αριθμοδότησΏς τους.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: ΑΏοθΏκη ΟΤΕ 1017 (ΏεριοχΏ Ρουφ ΑθηνΏν).
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.1.11) Εξαίρεση αΏό την υΏοχρεωτικΏ χρΏση ευρωΏαϊκΏν ΏροδιαγραφΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ Ώκταση: 10 000 000 τεμάχια.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 12 μΏνας αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: Κατάθεση
 εγγυητικΏς εΏιστολΏς συμμετοχΏς και καλΏς εκτΏλεσης.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Μετρητοίς σε 90 ημΏρες αΏό την καλΏ ΏαραλαβΏ
 κάθε Ώαράδοσης.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η
 σΏμβαση: Φυσικά Ώ νομικά ΏρόσωΏα, κοινοΏραξίες, ενΏσεις ΏρομηθευτΏν.
 III.2) ΏρϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν και τεχνικΏν ικανοτΏτων τους:
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΏιστοΏοιητικό
 αρμόδιας δικαστικΏς Ώ διοικητικΏς αρχΏς αΏό το οΏοίο να ΏροκΏΏτει ότι δεν
 τελοΏν υΏό ΏτΏχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικΏ διαχείριση κ.λΏ.
 Βεβαίωση αρμόδιας ασφαλιστικΏς αρχΏς.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα-αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: Βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικΏς αρχΏς ότι Ώχουν εκΏληρΏσει
 τις φορολογικΏς τους υΏοχρΏσεις σΏμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
 ΕΏικυρωμΏνο αντίγραφο Ώ αΏόσΏασμα των ισολογισμΏν τους, τουλάχιστον των 2
 τελευταίων χρΏσεων/ετΏν.
 Στοιχεία των κυριότερων ΏωλΏσεων Ώου Ώχουν ΏραγματοΏοιΏσει, όσον αφορά
 τηλεΏικοινωνιακΏς κάρτες στο δημόσιο Ώ σε ιδιΏτες.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΏιστοΏοιητικό
 της αρμόδιας αρχΏς της χΏρας εγκατάστασΏς τους Ώερί εγγραφΏς τους στα
 μητρΏα του οικείου εΏιμελητηρίου Ώ σε ισοδΏναμους εΏαγγελματικοΏς
 καταλόγους.
 ΔΏλωση των τεχνικΏν δυνατοτΏτων, των μΏσων ΏοιοτικοΏ ελΏγχου και του
 αΏασχολοΏμενου ΏροσωΏικοΏ.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος της διαδικασίας: Με διαΏραγμάτευση.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 12.10.2004. Ώρα: 14:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.6) Ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται
 αΏό την Ώροσφορά του: 120 ημΏρες αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς
 ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Νόμιμοι εκΏρόσωΏοι.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 12.10.2004ΜΏγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99,
 ΜαροΏσι.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.3) Η ΏαροΏσα σΏμβαση σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα χρηματοδοτοΏμενο
 αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ώχι.
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: ΙΙ.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της
 σΏμβασης: Βάσει χρονοδιαγράμματος σΏμφωνα με τρΏχουσες ανάγκες.
 IV.3.2) Συμβατικά τεΏχη και συμΏληρωματικΏν Ώγγραφα - τρόΏος αΏόκτησης:
 1.10.2004.
 Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρΏσει τον διαγωνισμό σε ΏαραΏάνω του
 ενός ΏρομηθευτΏ και όχι υΏοχρεωτικά όλη την Ώοσότητα σε Ώναν.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau