Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Weichenzungen - GR-Athen
Weichenzungen.
Dokument Nr...................: 148886-2004
Verφffentlicht................: 04.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Erga OSE AE, Att:
 Dieythynsi Symbaseon kai Promitheion, Karoloy 27, GR-104 37 Athina. Tel.:
 (210) 528 33 33. Fax: 528 33 54. E-mail: chlappas@ergose.gr. URL:
 http://www.ergose.gr.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 29813180.
 Beschreibung: Weichenzungen.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeantrδge: 21.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
 ΏρομΏθειες
 H σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ώχι.
 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση του αναθΏτοντα φορΏα: Ώργα ΟΣΕ ΑE, ΥΏεΏθυνυη
 υΏηρεσία: ΔιεΏθυνση Συμβάσεων και ΏρομηθειΏν, Καρόλου 27, GR-104 37
 ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: (210) 528 33 33. Φαξ: 528 33 54. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 (e-mail): chlappas@ergose.gr. ΔιεΏθυνση Internet (URL):
 http://www.ergose.gr.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: Ώργα ΟΣΕ ΑE, ΔιεΏθυνση
 Συμβάσεων και ΏρομηθειΏν ΥΏηρεσία ΏρομηθειΏν, ΥΏεΏθυνυη υΏηρεσία: ΧρΏστου
 ΛάΏΏα, Κοδράτου 6-8, GR-104 37 ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: (210) 528 33 33. Φαξ:
 (210) 528 33 54. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): chlappas@ergose.gr.
 ΔιεΏθυνση Internet (URL): http://www.ergose.gr.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: Ώργα ΟΣΕ ΑE, ΔιεΏθυνση
 Συμβάσεων και ΏρομηθειΏν, ΥΏεΏθυνυη υΏηρεσία: ΧρΏστου ΛάΏΏα, Καρόλου 27,
 GR-104 37 ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: (210) 528 33 33. Φαξ: (210) 528 33 54.
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): chlappas@ergose.gr. ΔιεΏθυνση Internet
 (URL): http://www.ergose.gr.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: Ώργα ΟΣΕ ΑE, ΥΏεΏθυνυη υΏηρεσία: ΏροΏδρου ΕΏιτροΏΏς
 ΔιαγωνισμοΏ Νο 2004/2, Γενικό Ώρωτόκολλο, 4ος όροφος, Γραφείο 414,
 Καρόλου 27, GR-104 37 ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: (210) 528 32 02. Φαξ: (210) 528 31
 94. ΔιεΏθυνση Internet (URL): http://www.ergose.gr.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.2) Είδος σΏμβασης ΏρομΏθειας: Αγορά.
 II.1.4) Συμφωνία-Ώλαίσιο: Ώχι.
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: "ΏρομΏθεια είκοσι
 δΏο (22) αλλαγΏν τροχιάς-συσκευΏν γραμμΏς για το Ώργο κατασκευΏ
 συγκροτΏματος εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Ώεδίο με γραμμΏ σΏνδεσης, φάση Α
 και Β".
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: Η διακΏρυξη Νο 2004/2 αφορά
 την ΏρομΏθεια είκοσι δΏο (22) αλλαγΏν τροχιάς-συσκευΏν γραμμΏς για το
 Ώργο "ΚατασκευΏ συγκροτΏματος εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Ώεδίο με γραμμΏ
 σΏνδεσης, φάση Α και Β".
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: Θριάσιο Ώεδίο ΑττικΏς και Σιδηροδρομικό
 ΚΏντρο ΑχαρνΏν (ΣΚΑ).
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.8.1) CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις): 29813180.
 II.1.8.2) Άλλη σχετικΏ ονοματολογία (CPA/NACE/CPC): Ταξινόμηση NACE:
 7302.3.
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.1.11) Εξαίρεση αΏό την υΏοχρεωτικΏ χρΏση ευρωΏαϊκΏν ΏροδιαγραφΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ Ώκταση: Είκοσι δΏο (22) αλλαγΏς
 τροχιάς-συσκευΏς γραμμΏς.
 II.2.2) ΔικαιΏματα Ώροαίρεσης. ΏεριγραφΏ και Ώνδειξη του χρόνου κατά τον
 οΏοίο μΏοροΏν να ασκηθοΏν: Δεν εφαρμόζεται.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 6 μΏνας αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγυητικΏ
 εΏιστολΏ συμμετοχΏς Ώψους 150 000 ευρΏ.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Η ΏρομΏθεια των υλικΏν της ΏαροΏσας ΔιακΏρυξης
 θα χρηματοδοτηθεί αΏό το Ταμείο ΣυνοχΏς, Ώργο: "ΚατασκευΏ ΣυγκροτΏματος
 εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Ώεδίο με γραμμΏ σΏνδεσης, Φάση Α και Β (Αριθ.
 Ώργου Τ.Σ. 94.09.65.011 και Αριθ. ΣΑΕ 078/7: 2000 ΣΕ 07870000 για φάση
 Β")".
 Οι ΏληρωμΏς της Ώργα ΟΣΕ Α.Ε. Ώρος τον ΏρομηθευτΏ θα γίνονται τμηματικΏς,
 σε ΕΥΡΩ, εντός εξΏντα (60) ημερΏν αΏό την υΏοβολΏ αιτΏσεως Ώρος την Ώργα
 ΟΣΕ Α.Ε. συνοδευομΏνης αΏό τα Ώγγραφα -δικαιολογητικά Ώου αναφΏρονται στο
 άρθρο 20 της διακΏρυξης Νο 2004/2.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η
 σΏμβαση: Σε ΏερίΏτωση υΏοβολΏς Ώροσφοράς αΏό κοινοΏραξία και μόνο για τη
 φάση υΏοβολΏς των ΏροσφορΏν, αρκεί ΏροσΏμφωνο σΏστασης κοινοΏραξίας
 φυσικΏν Ώ/και νομικΏν ΏροσΏΏων (όχι αΏαραίτητα συμβολαιογραφικό Ώγγραφο).
 Για την υΏογραφΏ της σΏμβασης θα αΏαιτηθεί σΏσταση κοινοΏραξίας με
 συμβολαιογραφικό Ώγγραφο.
 III.2) ΏρϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν και τεχνικΏν ικανοτΏτων τους:
 Στον Ώαρόντα διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχΏς Ώχουν φυσικά και νομικά
 ΏρόσωΏα, κοινοΏραξίες φυσικΏν η/και νομικΏν ΏροσΏΏων, Ώου υΏοβάλλουν
 κοινΏ Ώροσφορά, υΏό την ΏροϋΏόθεση, ότι κάθε νομικό Ώ φυσικό ΏρόσωΏο Ώου
 συμμετΏχει σε κοινοΏραξία θα ΏρΏΏει υΏοχρεωτικά να συμμετΏχει σ" αυτΏν
 (την κοινοΏραξία) με Ώοσοστό τουλάχιστον 10 %.
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΑΏοδεικτικά για τη
 νομιμοΏοίηση της ΕΏιχείρησης.
 Ώρακτικά των αρμοδίων οργάνων των ΕΏιχειρΏσεων (για συμμετοχΏ στο
 Διαγωνισμό και τον ορισμό εκΏροσΏΏων).
 ΏιστοΏοιητικά - δικαιολογητικά της θΏσης και της κατάστασης της
 ΕΏιχείρησης (ΏτΏχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικΏς διαχείρισης).
 Ώοινικά μητρΏα.
 ΚοινοΏρακτικό Ώ ΏροσΏμφωνο στην ΏερίΏτωση ΚοινοΏραξιΏν (όχι αΏαραίτητα
 συμβολαιογραφικό Ώγγραφο).
 Και κατά τα λοιΏά, όΏως αναλυτικά Ώεριγράφονται στο άρθρο 7 της
 ΔιακΏρυξης.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα-αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: Δεν ζητείται.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΏΏως αΏαιτοΏνται
 στο άρθρο 8 της ΔιακΏρυξης.
 III.2.1.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: ΏΏως αναλυτικά Ώεριγράφονται στη
 ΔιακΏρυξη.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτΏ.
 IV.1.1) ΏροηγοΏμενες ΏροκηρΏξεις σχετικά με την ίδια σΏμβαση
 IV.1.1.1) ΏεριοδικΏ ενδεικτικΏ ΏροκΏρυξη για την ίδια σΏμβαση: Αριθ.
 ΏροκΏρυξης στον Ώίνακα ΏεριεχομΏνων της ΕΕΕΚ: 2004/S 137-117586.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.1) Αριθμός αναφοράς Ώου χρησιμοΏοιεί για τον φάκελο ο αναθΏτων
 φορΏας: ΔιακΏρυξη Νο 2004/2.
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν δΏο εργάσιμες ημΏρες μετά
 τη δημοσίευση στον ελληνικό ΤΏΏο και Ώως την ΏροηγοΏμενη εργάσιμη ημΏρα
 της διενΏργειας του διαγωνισμοΏ και αΏό Ώρα 10.00 Ώως 14.00.
 ΑΏαιτείται η υΏοβολΏ αίτησης στο γραφείο 203 του κτιρίου της Ώργα ΟΣΕ
 Α.Ε. εΏί της οδοΏ Καρόλου 27-ΑθΏνα και η καταβολΏ ΏοσοΏ ΏενΏντα 50 ευρΏ
 σε μετρητά στο ταμείο της Ώργα ΟΣΕ Α.Ε.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 21.10.2004. Ώρα: 11:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.6) Ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται
 αΏό την Ώροσφορά του: 180 ημΏρες αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς
 ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Σε κάθε στάδιο αΏοσφράγισης ΏροσφορΏν δικαιοΏται να
 Ώαρευρίσκεται ο ΏροσφΏρων Ώ ο νόμιμος εκΏρόσωΏός του, νομίμως
 εξουσιοδοτημΏνος, Ώαραδίδοντας στην αρμόδια εΏιτροΏΏ την βεβαίωση
 εκΏροσΏΏησης.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 21.10.2004-11:00.
 Στο κτίριο της Ώργα ΟΣΕ Α.Ε. Ώου βρίσκεται στην οδό Κοδράτου 6- 8,
 GR-ΑθΏνα, Β" όροφος, ΥΏηρεσία ΏρομηθειΏν.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.2) Εφόσον ισχΏει, αναφΏρατε εάν η ΏαροΏσα σΏμβαση Ώχει
 εΏαναλαμβανόμενο χαρακτΏρα και Ώροσδιορίσατε τον εκτιμΏμενο χρόνο
 δημοσίευσης ΏεραιτΏρω ΏροκηρΏξεων: Δεν ισχΏει.
 VI.3) Η ΏαροΏσα σΏμβαση σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα χρηματοδοτοΏμενο
 αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ναι.
 Η ΏρομΏθεια των υλικΏν της ΏαροΏσας ΔιακΏρυξης θα χρηματοδοτηθεί αΏό το
 Ταμείο ΣυνοχΏς, Ώργο: "ΚατασκευΏ ΣυγκροτΏματος εγκαταστάσεων στο Θριάσιο
 Ώεδίο με γραμμΏ σΏνδεσης, Φάση Α και Β (Αριθ. Ώργου Τ.Σ. 94.09.65.011 και
 Αριθ. ΣΑΕ 078/7: 2000 ΣΕ 07870000 για φάση Β")".
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: Η διενΏργεια του διαγωνισμοΏ και η εκτΏλεση
 της σΏμβασης θα διΏΏονται αΏό τον Κανονισμό ΏρομηθειΏν της Ώργα ΟΣΕ Α.Ε.
 (ΦΕΚ Β" 233/1998), αΏό την οδηγία 93/38/ΕΟΚ, ως ισχΏει, και το ΏΔ
 57/2000. Οι Ώγγραφες συνεννοΏσεις μεταξΏ ΏρομηθευτΏ και ΥΏηρεσίας θα
 γίνονται υΏοχρεωτικά στα ελληνικά. Η ΏαροΏσα αΏοστΏλλεται ως Ώχει για
 δημοσίευση και στον ελληνικό ΤΏΏο και το ΦΕΚ. Τα Ώξοδα δημοσίευσης της
 ΏαροΏσας στις ελληνικΏς εφημερίδες βαρΏνουν την Ώργα ΟΣΕ Α.Ε.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau