Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Vermφgensversicherungen - GR-Athen
Vermφgensversicherungen.
Dokument Nr...................: 148885-2004
Verφffentlicht................: 04.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Ilektrokinita
 Leoforeia Periochis Athinon - Peiraios (ILPAP) AE, Terma Achaias kai
 Kirkis, GR-143 42 N. Filadelfeia Athina. Tel.: (210) 258 33 00, 258 33
 06. Fax: 253 30 50.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 66336200.
 Beschreibung: Vermφgensversicherungen.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeantrδge: 26.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
 ΥΏηρεσίες
 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση του αναθΏτοντα φορΏα: Ηλεκτροκίνητα
 Λεωφορεία ΏεριοχΏς ΑθηνΏν - ΏειραιΏς (ΗΛΏΑΏ) ΑΕ, ΤΏρμα Αχαίας και Κίρκης,
 GR-143 42 Ν. ΦιλαδΏλφεια ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: (210) 258 33 00, 258 33 06.
 Φαξ: 253 30 50.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΕΏαναληΏτικός διαγωνισμός
 ανοικτΏς διαδιακασίας για την ασφάλιση ΏεριουσιακΏν στοιχείων και
 ΏροσωΏικοΏ ΗΛΏΑΏ για το χρονικό διάστημα αΏό 1.2.2005 Ώως 31.1.2007.
 ΏροϋΏολογισμός 8 300 000 ευρΏ.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: ΗΛΏΑΏ ΑΕ, ΝΏα ΦιλαδΏλφεια.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγΏηση
 συμμετοχΏς 415 000 ευρΏ. Η εΏιστολΏ θα αΏευθΏνεται στα γραφεία του ΗΛΏΑΏ.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Ίδια κεφάλαια ΗΛΏΑΏ ΑΕ.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η
 σΏμβαση: Άσκηση εΏιχειρηματικΏς δραστηριότητας χωρίς συγκεκριμΏνη νομικΏ
 μορφΏ.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Δεν αΏαιτείται καταβολΏ αντιτίμου.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 26.10.2004. Ώρα: 12:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.6) Ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται
 αΏό την Ώροσφορά του: 90 ημΏρες αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς
 ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: ΕξουσιοδοτημΏνος εκΏρόσωΏος της ασφαλιστικΏς εταιρείας.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 26.10.2004-12.00.
 Δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία του ΗΛΏΑΏ.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau