Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros, Bauleistungen und zugehörige technische Beratung - DK-Kopenhagen
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros, Bauleistungen und zugehörige technische Beratung.
Dokument Nr...................: 148824-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Slots- og Ejendomsstyrelsen, Att: Mads Falbe-Hansen, Løngangstræde 21,
 DK-1468 København K. Tel.: 33 92 64 29. Fax: 33 93 17 16. E-mail:
 mfh@ses.dk. URL: www.ses.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74200000.
 Beschreibung: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros,
 Bauleistungen und zugehörige technische Beratung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 4.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Tjenesteydelsesaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Slots- og
 Ejendomsstyrelsen, Att.: Mads Falbe-Hansen, Løngangstræde 21, DK-1468
 København K. Telefon: 33 92 64 29. Fax: 33 93 17 16. E-postadresse:
 mfh@ses.dk. Internetadresse (URL): www.ses.dk.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Som i I.1.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Som i
 I.1.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Central myndighed.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.3) Type tjenesteydelsesaftaleTjenesteydelseskategori: 12.
 II.1.4) Rammeaftale: Nej.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen:
 Frederiksborg Slot - istandsættelse og restaurering af slotsområdets
 bygninger.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Totalrådgivning i forbindelse
 med udvendig istandsættelse og restaurering af bygninger på Frederiksborg
 Slots område. Der er tale om arbejder på et bygningsareal i
 størrelsesordenen 9 000 m2.
 Totalrådgivningen vil omfatte følgende:
 - Istandsættelse og restaurering af tag og fag på nogle af forreste
 slotsholms bygninger
 - Istandsættelse og restaurering af tag og fag på nogle af mellemste
 slotsholms bygninger
 - Afhjælpende arbejder på kobbertag samt eftergang af spir på hovedslottet
 - Istandsættelse og restaurering af enkelte bygninger i slottets
 landskabshave
 - Eventuelt indretning af lokaler til formidling af slottets historie.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Frederiksborg Slot, DK-3400 Hillerød.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 74200000.
 II.1.8.2) Anden relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC): CPC: 867 a og 867 b.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Der er tale om et samlet budget på
 ca. 28 mio. DKK dækkende både rådgiverhonorar, byggeudgifter mv.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: 54 måneder
 regnet fra kontraktens underskrivelse.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Såfremt ordren
 tildeles en sammenslutning at tjenesteydere, skal deltagerne påtage sig
 solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 Tjenesteyderen skal afgive oplysninger om egne forhold og sin tekniske og
 økonomiske formåen til at kunne levere det under pkt. II.1.6) nævnte.
 Formålet med oplysningerne er at muliggøre Slots- og Ejendomsstyrelsens
 bedømmelse af tjenesteyderens retlige situation samt økonomiske,
 finansielle og tekniske kapacitet. Det er derfor helt afgørende, at
 tjenesteyderen afgiver de nedenfor angivne minimumsoplysninger. Ved
 sammenslutningen af tjenesteydere skal oplysningerne gives for hver
 enkelt tjenesteyder.
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: Fuld serviceattest
 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med oplysning om samtlige punkter,
 eller anden lignende dokumentation.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation: 1.
 Erhvervsansvarsforsikring.
 2. Fremlæggelse af virksomhedens balance, herunder egenkapital eller
 uddrag heraf, forudsat at offentliggørelse af balance er foreskrevet i
 selskabslovgivningen i tjenesteyderens hjemland.
 3. En erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de sidste 3
 regnskabsår.
 III.2.1.3) Teknisk kapacitet - krævet dokumentation: 1. Oplysning om de
 uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tjenesteyderen og
 virksomhedens medarbejdere.
 2. Erklæring om virksomhedens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og
 den faglige sammensætning gennem de seneste 3 år.
 3. En liste over de betydeligste tjenesteydelser udført i løbet af de
 seneste 3 år med angivelse af beløb og tidspunkter, herunder særlig
 erfaring med tilsvarende opgaver, samt de offentlige eller private
 modtagere af de leverede tjenesteydelser.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Nej.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Nej.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Begrænset udbud.
 IV.1.1) Er ansøgere allerede blevet udvalgt: Nej.
 IV.1.4) Antal virksomheder, som den ordregivende myndighed agter at
 opfordre til at afgive bud: Antal: 5.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: SES j.nr: 43125-0001.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 4.10.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.4) Afsendelse af opfordringer til at afgive bud til de udvalgte
 ansøgere: Anslået dato: 20.10.2004.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: 3 måneder regnet fra fristen for modtagelse af bud.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.4) Yderligere oplysninger: Rådgiver skal være parat til eventuelt at
 indgå en incitamentsaftale for at motivere og understøtte, at alle parter
 i byggesagen arbejder for f.eks. projektoptimering, besparelse af
 byggepladsudgifter og reduktion af uforudseelige udgifter samt et for
 alle parter tilfredsstillende byggeforløb.
 Rådgiveren skal være parat til eventuelt at medvirke ved et tidligt udbud
 af stor- og/eller fagentrepriser, således at entreprenørerne kan medvirke
 ved projekteringen.
 Ansøgningen om deltagelse skal mærkes "Frederiksborg Slot", og ansøgerne
 opfordres til ved afleveringen, at bede om kvittering for modtagelsen af
 ansøgningen.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau