Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Reinigungsdienste - GR-Agios Nikolaos
Reinigungsdienste.
Dokument Nr...................: 148746-2004
Verφffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Geniko Nosokomeio Agioy Nikolaoy, GR-721 00 Agios Nikolaos. Tel.: (28410)
 66 171. Fax: 66 172.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 74700000.
 Beschreibung: Reinigungsdienste.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 26.10.2004. Uhrzeit: 10:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΥΏηρεσίες
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: Γενικό Νοσοκομείο
 Αγίου Νικολάου, GR-721 00 Άγιος Νικόλαος. ΤηλΏφωνο: (28410) 66 171. Φαξ:
 66 172.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΦορΏας δημοσίου δικαίου.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: Ανάθεση με
 σΏμβαση Ώργου της καθαριότητας ορισμΏνων χΏρων του νοσοκομείου.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: Ανάθεση με σΏμβαση Ώργου της
 καθαριότητας ορισμΏνων χΏρων του νοσοκομείου.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: Γενικό νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγΏηση
 συμμετοχΏς ίσον με 5 %.
 ΕγγΏηση καλΏς εκτΏλεσης ίσον με το 10 %.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Ίδια Ώσοδα Ν. 2469/97.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος εργοληΏτΏν,
 ΏρομηθευτΏν Ώ Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η σΏμβαση:
 Ώλληνες Ώολίτες, αλλοδαΏοί, νομικά ΏρόσωΏα ΏμεδαΏά Ώ αλλοδαΏά,
 συνεταιρισμοί και ενΏσεις ΏρομηθευτΏν.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους:
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΏιστοΏοιητικό,
 εΏιμελητηρίου, αΏόσΏασμα ΏοινικοΏ μητρΏου, ΏιστοΏοιητικό δικαστικΏς αρχΏς
 ότι δεν τελοΏν υΏό ΏτΏχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικΏ διαχείριση,
 Ώτωχευτικό συμβιβασμό.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: ΕγγυητικΏ συμμετοχΏς, εγγυητικΏ καλΏς εκτΏλεσης, φορολογικΏ
 και ασφαλιστικΏ ενημερότητα.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Κατάσταση
 ΏροσωΏικοΏ, ΏεριγραφΏ τεχνικοΏ εξοΏλισμοΏ, ΏιστοΏοιητικά Ώου εκδίδονται
 αΏό εΏίσημα γραφεία ΏοιοτικοΏ ελΏγχου Ώ αρμόδιας υΏηρεσίας Ώου θα
 βεβαιΏνουν την τΏρηση ορισμΏνων ΏροδιαγραφΏν Ώ ΏροτΏΏων των Ώροϊόντων Ώου
 θα χρησιμοΏοιοΏνται.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 Κόστος: 15 EUR.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Μετρητά.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 26.10.2004. Ώρα: 10:30.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Θα αΏοσφραγισθοΏν δημόσια.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 26.10.2004-12.00.
 Γραφείο ΏρομηθειΏν, νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.2) Εφόσον ισχΏει, αναφΏρατε εάν η ΏαροΏσα σΏμβαση Ώχει
 εΏαναλαμβανόμενο χαρακτΏρα και Ώροσδιορίσατε τον εκτιμΏμενο χρόνο
 δημοσίευσης ΏεραιτΏρω ΏροκηρΏξεων: Η ΏαροΏσα σΏμβαση Ώχει
 εΏαναλαμβανόμενο χαρακτΏρα. ΕκτιμΏμενος χρόνος ΏεραιτΏρω ΏροκΏρυξης θα
 είναι μετά την ΏαρΏλευση ενός ΏερίΏου Ώτους.
 VI.3) Ο ΏαρΏν διαγωνισμός σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα
 χρηματοδοτοΏμενο αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ώχι.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau