Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Schülerbeförderung - NL-Stadskanaal
Schülerbeförderung.
Dokument Nr...................: 148736-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Gemeente Stadskanaal, Att: dhr. G. Hidding / dhr. A. de Jong,
 Raadhuisplein 1, NL-9500 AC Stadskanaal. Tel.: 05 99-63 16 59. Fax: 05
 99-62 07 44. E-mail: G.Hidding@Stadskanaal.nl. URL: www.stadskanaal.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 60113100.
 Beschreibung: Schülerbeförderung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 22.10.2004. Uhrzeit: 15:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Gemeente
 Stadskanaal, Att: dhr. G. Hidding / dhr. A. de Jong, Raadhuisplein 1,
 NL-9500 AC Stadskanaal. Tel.: 05 99-63 16 59. Fax: 05 99-62 07 44.
 E-mail: G.Hidding@Stadskanaal.nl. URL: www.stadskanaal.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Europese aanbesteding leerlingenvervoer voor 8 streekraadgemeenten
 Oost-Groningen.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: De aanbesteding heeft
 betrekking op het leerlingenvervoer voor de gemeenten Winschoten,
 Reiderland, Scheemda, Stadskanaal, Bellingwedde, Vlagtwedde, Pekela en
 Veendam. In totaal betreft het ongeveer 600 leerlingen. Deze opdracht zal
 worden verdeeld in 8 pakketten.
 Het dagelijks vervoer van leerlingen naar school en huis vanuit alle
 genoemde gemeenten.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Verschillende locaties met een ligging binnen
 het stedelijk gebied Oost-Groningen.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 60113100.
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): 71211.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Zie II.1.6.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 1.1.2005 - Tot:
 30.7.2008.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Bij gunning zal een
 bankgarantie of borg van een te goeder naam en faam bekendstaande en door
 de aanbestedende dienst goed te keuren bank- of borgmaatschappij gevraagd
 worden ter waarde van 10 % van de geschatte contractwaarde.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Deze worden in het bestek
 omschreven.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: Een eigen verklaring van de
 gegadigde, waarmee onder meer verklaard wordt dat omstandigheden zoals
 vermeld in artikel 29, van de Richtlijn 92/50/EEG, zich niet voordoen of
 hebben voorgedaan. Binnen 1 week na verzoek door de gemeente Stadskanaal
 dienen alsnog de in artikel 29, van de Richtlijn 92/50/EEG, bedoelde
 originele bewijsstukken, niet ouder dan 3 maanden, te worden aangeleverd.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Een bewijs van
 inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet
 ouder dan zes maanden, volgens de eisen die gelden in het land van
 vestiging van de aanbieder (zoals bedoeld in artikel 21, van de Richtlijn
 93/36/EEG).
 Een duidelijke omschrijving van de bedrijfs-/rechtsvorm van de
 onderneming en een door de gegadigde ondertekende verklaring waaruit
 blijkt of het een zelfstandige onderneming, een vestiging, een
 dochteronderneming of een werkmaatschappij betreft. Als het een
 aanmelding van een dochter- of werkmaatschappij betreft, dient er een
 ondertekende verklaring van de holding-/concernmaatschappij bijgevoegd te
 worden waaruit blijkt dat zij bij gunning van de opdracht aan de
 gegadigde, zich financieel volledig garant stelt voor de nakoming van de
 uit de opdracht voortvloeiende contractuele verplichtingen.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Jaarrekeningen en jaarverslagen, inclusief
 verlies-en-winstrekeningen, van de leverancier van 2000, 2001 en 2002
 (indien 2002 nog niet definitief is, een door een accountant ondertekend
 concept indienen), voorzien van een rechtsgeldig ondertekende
 accountantsverklaring. Aanbieders die over onvoldoende financiële
 draagkracht beschikken worden uitgesloten.
 Een verklaring betreffende de totale bedrijfsomzet en de omzet van de
 inschrijver betreffende gelijksoortige leveranties over de laatste drie
 boekjaren.
 Een verklaring van een in één der lidstaten van de EU gevestigde en te
 goeder naam en faam bekendstaande financiële instelling, dat een
 bankgarantie zal worden gegeven in het geval van opdrachtverstrekking.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Een lijst
 van de in de laatste drie jaar uitgevoerde opdrachten. De belangrijkste
 opdrachten op deze lijst, die in aard en omvang te vergelijken zijn met
 de opdracht die onderwerp is van deze aankondiging worden gestaafd met
 verklaringen inzake de goede uitvoering. Hierbij dient het bedrag van de
 opdracht alsmede de tijd en plaats van de uitvoering vermeld te worden.
 Als de opdracht in een combinatie werd uitgevoerd, dient het aandeel van
 de op deze aanvraag inschrijvende partij(en) vermeld te worden. Uit deze
 lijst moeten de technische bekwaamheid en benodigde ervaring van de
 (combinatie van) inschrijver(s) blijken om deze opdracht uit te kunnen
 voeren.
 Opgave van het organisatieschema en de technische en logistieke
 uitrusting van de onderneming, waaronder een beschrijving van de
 logistieke procedure (just in time delivery) en de interne
 kwaliteitscontrole.
 Opgave van het hebben van een kwaliteitswaarborgingssysteem en de externe
 bewaking die daarop bestaat. Kopieën van eventuele ISO-9000-reeks of
 daarmee overeenstemmende certificaten toevoegen.
 Een ondertekende verklaring dat het leidinggevend personeel, waarmee de
 opdrachtgever over de inhoud van de aanbiedingen en de uitvoering van de
 opdracht zal communiceren, de Nederlandse taal machtig is in woord en
 geschrift en dat mondelinge en schriftelijke communicatie in de
 Nederlandse taal kan plaatsvinden.
 Een lijst met in te zetten onderaannemers, welke vergezeld moet gaan van
 de in bovenstaande subleden gevraagde gegevens, van toepassing op de
 onderaannemers.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt:
 Neen.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 Onderstaande criteria:
 1: Prijs;
 2: Kwaliteit;
 3: Dienstverlening;
 4: Geschiktheid;
 5: De in het bestek vermelde criteria.
 In afnemende volgorde van voorkeur: Neen.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 15.10.2004.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 22.10.2004. Tijdstip: 15:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 3 maanden en 90 dagen (vanaf de uiterste datum voor
 ontvangst van de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Niet van toepassing.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 22.10.2004-15:00.
 Raadhuisplein 1, NL-9500 AC Stadskanaal.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: II.1.3) Aard van de opdracht voor
 dienstverlening: Categorie van diensten: Collectief Vraagafhankelijk
 Leerlingen Vervoer.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 42 maanden.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau