Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Laborgerδte - GR-Grebena
Mφbel fόr δrztliche Zwecke.
Dokument Nr...................: 148600-2004
Verφffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Dimos Grebenon, Att: Grafeio Promitheion, koy G. Gkioyleka, Pl.
 Eleytherias 1, GR-511 00 Grebena. Tel.: (24620) 74 285. Fax: 74 264.
 E-mail: dhmos@grevenanet.gr. URL: www.grevenanet.gr.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 33192000.
 Beschreibung: Mφbel fόr δrztliche Zwecke.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 1.11.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΏρομΏθειες
 Η σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: ΔΏμος ΓρεβενΏν,
 ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: Γραφείο ΏρομηθειΏν, κου Γ. ΓκιουλΏκα, Ώλ. Ελευθερίας
 1, GR-511 00 Γρεβενά. ΤηλΏφωνο: (24620) 74 285. Φαξ: 74 264. Ηλεκτρονικό
 ταχυδρομείο (e-mail): dhmos@grevenanet.gr. ΔιεΏθυνση Internet (URL):
 www.grevenanet.gr.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΏεριφερειακΏς/τοΏικΏς αρχΏς.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.2) Είδος σΏμβασης ΏρομηθειΏν: Αγορά.
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: ΏρομΏθεια
 εξοΏλισμοΏ εργαστηρίων του ΤΕΕ ΓρεβενΏν.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΏρομΏθεια εξοΏλισμοΏ για 13
 εργαστΏρια στο ΤΕΕ ΓρεβενΏν. ΏΏως αναλυτικά Ώεριγράφονται στο τιμολόγιο
 μελΏτης.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ μΏγεθος: ΕξοΏλισμός 13 εργαστηρίων.
 II.2.2) ΔικαιΏματα Ώροαίρεσης. ΏεριγραφΏ και Ώνδειξη του χρόνου κατά το
 οΏοίο μΏοροΏν να ασκηθοΏν: ΏΏως ΏροβλΏΏεται αΏό τη νομοθεσία και
 Ώεριγράφεται στο άρθρο 7 της διακΏρυξης.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 7 μΏνας αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγυητικΏ
 εΏιστολΏ αξίας 26 428 ευρΏ (εγγΏηση συμμετοχΏς).
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος εργοληΏτΏν,
 ΏρομηθευτΏν Ώ Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η σΏμβαση:
 ΑτομικΏ εΏιχείρηση, νομικά ΏρόσωΏα, συνεταιρισμοί, ενΏσεις ΏρομηθευτΏν.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: ΏΏως αναλυτικά Ώεριγράφονται στο άρθρο 5 της διακΏρυξης.
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΏΏως αναλυτικά
 Ώεριγράφονται στο άρθρο 5 της διακΏρυξης.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: ΏΏως αναλυτικά Ώεριγράφονται στο άρθρο 5 της διακΏρυξης.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΏΏως αναλυτικά
 Ώεριγράφονται στο άρθρο 5 της διακΏρυξης.
 III.3) Ώροι Ώου αφοροΏν ειδικά τις συμβάσεις υΏηρεσιΏν
 III.3.1) Η ΏαροχΏ της υΏηρεσίας Ώροορίζεται σε συγκεκριμΏνη
 εΏαγγελματικΏ κατηγορία: Ώχι.
 III.3.2) Τα νομικά ΏρόσωΏα θα κληθοΏν να δηλΏσουν τα ονόματα και τα
 εΏαγγελματικά Ώροσόντα των στελεχΏν τους Ώου θα είναι υΏεΏθυνα για την
 εκτΏλεση της σΏμβασης: Ώχι.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.1.1) Ώνδειξη εάν Ώχουν Ώδη εΏιλεγεί οι υΏοψΏφιοι: Ώχι.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως: 25.10.2004.
 Κόστος: 100 EUR.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Στο Ταμείο του ΔΏμου Ώ με αντικαταβολΏ με
 χρΏωση του ΏαραλΏΏτη.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 1.11.2004. Ώρα: 11:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.6) Χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται αΏό την
 Ώροσφορά του: 3 μΏνας αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: ΑυτοΏροσΏΏως Ώ νόμιμος εκΏρόσωΏος.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau