Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Heizöl - PL-Bialystok
Heizöl.
Dokument Nr...................: 148596-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Podlaski Oddzial Strazy Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Att: W
 sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia: mjr Tadeusz Bruszewski i tel.
 71-45-232, w sprawach dotyczacych procedury zamówienia: por. Ewa
 Makar-Maksymiuk tel. 71-45-171, por. Edyta Wisniewska tel. 74-84-459, ul.
 Bema 100, PL-15-370 Bialystok. Tel.: +48 85 748 44 59. Fax: +48 85 748 45
 17. E-mail: finanse.zamowienia@posg.pl. URL: www.posg.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 23122100.
 Beschreibung: Heizöl.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 2.11.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Podlaski Oddzial
 Strazy Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Att: W sprawach
 dotyczacych przedmiotu zamówienia: mjr Tadeusz Bruszewski i tel.
 71-45-232, w sprawach dotyczacych procedury zamówienia: por. Ewa
 Makar-Maksymiuk tel. 71-45-171, por. Edyta Wisniewska tel. 74-84-459, ul.
 Bema 100, PL-15-370 Bialystok. Tel.: +48 85 748 44 59. Fax: +48 85 748 45
 17. E-mail: finanse.zamowienia@posg.pl. URL: www.posg.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 oleju opalowego do poszczególnych jednostek organizacyjnych Podlaskiego
 Oddzialu Strazy Granicznej.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostarczony olej opalowy powinien
 odpowiadac n/w wymaganiom:
 a) temp. zaplonu - nie nizsza niz 56 stopni C;
 b) gestosc opalowa 15 stopni C - nie wieksza niz 0,860 g/ml;
 c) wartosc opalowa - nie wieksza niz 42,6 MJ/kg;
 d) zawartosc wody - nie wieksza niz 200 mg/kg;
 e) pozostalosc po spaleniu - nie wieksza niz 0,01% m/m;
 f) zawartosc siarki - nie wieksza niz 0,20% m/m;
 g) lepkosc klimatyczna w temp. 20 stopni C - nie wieksza niz 6,00 mm2/s.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Jednostki graniczne Podlaskiego Oddzialu Strazy
 Granicznej w: Bobrownikach obiekt w Gródku, Budzisku, obiekt w
 Szypliszkach, Nowym Dworze, Bobrze Wielkiej, Krynkach, Plaskiej,
 Siemianówce, obiekt w Narewce, Rutce Tartak, Wizajnach, Michalowie,
 Dubiczach Cerkiewnych, Ogrodnikach, obiekt w Sejnach, Szudzialowie.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 23122100.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 380 000 litrów.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium - 7 000,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Termin platnosci 30 dni od dostarczenia
 Zamwiajacemu faktury VAT. Za termin zaplaty uznaje date zlozenia przez
 zamawiajacego polecenia przelewu w banku zamawiajacego.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: - spólka cywilna;
 - konsorcjum.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Posiadaja
 urzadzenie dystrybucyjne posiadajace aktualne swiadectwo legalizacji.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: - aktualny odpis z
 wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
 rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej -
 wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: -
 aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
 wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
 Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie
 zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
 zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem
 zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
 wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione
 nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: - aktualne
 zaswiadczenie uwierzytelnienia (legalizacji) urzadzen dystrybucyjnych,
 którymi odmierzany bedzie przedmiotowy olej.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 44/ZP/ZiB/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 2.11.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 2.11.2004. Godzina: 14:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 2.11.2004-14:30.
 Siedziba Zamawiajacego, budynek nr 8, pokój nr 1.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau