Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Medizinische Geräte und Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte, Uhren, Arzneimittel und zugehöriges medizinisches Verbrauchsmaterial - PL-Rzeszów
Medizinische Geräte und Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte, Uhren, Arzneimittel und zugehöriges medizinisches Verbrauchsmaterial.
Gasanalysegeräte.
Chromatographen.
Spektrometer.
Analysatoren.
Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen.
Mikroskope.
Dokument Nr...................: 148584-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, Att: Irena Warzocha, ul.
 Langiewicza 26, PL-35-101 Rzeszów. Tel.: +48 17 854 36 83. Fax: +48 17
 850 53 77. E-mail: wios@wios.rzeszow.pl. URL: www.bip.wios.rzeszow.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 33000000, 33253210, 33253220, 33253300, 33253400, 33260000, 33261000.
 Beschreibung: Medizinische Geräte und Laborgeräte, optische Geräte und
 Präzisionsgeräte, Uhren, Arzneimittel und zugehöriges medizinisches
 Verbrauchsmaterial.
 Gasanalysegeräte.
 Chromatographen.
 Spektrometer.
 Analysatoren.
 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen.
 Mikroskope.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 24.10.2004. Uhrzeit: 13:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Wojewódzki
 Inspektorat Ochrony Srodowiska, Att: Irena Warzocha, ul. Langiewicza 26,
 PL-35-101 Rzeszów. Tel.: +48 17 854 36 83. Fax: +48 17 850 53 77. E-mail:
 wios@wios.rzeszow.pl. URL: www.bip.wios.rzeszow.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Aparatura
 laboratoryjna.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: 1. Wysokosprawny chromatograf
 cieczowy (HPLC) wyposazony w detektor fluoroscencyjny i diodowy, pompe
 dwutlokowa umozliwiajaca programowanie przeplywu w zakresie 0,001 - 10
 ml/min, odgazowywacz do pompy, autosampler o pojemnosci powyzej 200
 fiolek 1 ml, termostat na minimum 4 kolumny ze stabilnoscia temperatury
 0,1°C, PC z pakietem oprogramowania chromatograficznego i biurowego
 Windows 2000 Prof.
 2. Analizator elementarny wegla i siarki (Coulomat) z mozliwoscia
 rozbudowy o moduly azotu i AOX.
 3. Przenosny analizator rteci oparty na metodzie "zimnych par" z korekcja
 tla wg. Zeemana, umozliwiajacy oznaczanie rteci w powietrzu 2 ng/m3, w
 wodzie 0,0005 mg/l, w próbkach stalych (z zastosowaniem procesu pirolizy)
 na poziomie 0,5 ug/kg.
 4. Mikroskop do pracy w swietle odbitym i przechodzacym, posiadajacy
 mozliwosc obserwacji w kontrascie fazowym (o lacznym powiekszeniu do
 600X), majacy zastosowanie do rozpoznawania wlókien azbestu oraz do oceny
 makrobentosu, wspólpracujacy z kamera cyfrowa i programem analizy obrazu.
 5. Trzech sztuk spektrofotometrów UV-VIS (190 - 1100 nm), klasy
 dokladnosci 0,5, skali pomiarowej (+3+3 Abs), szerokosci spektralnej
 filtra 2 nm, dostosowanym do kuwet przeplywowych, z mozliwoscia
 wspólpracy ze zmieniaczem kuwet, wyposazonych w oprogramowanie z
 mozliwoscia dostosowania do wlasnych potrzeb.
 6. Dwóch sztuk przenosnych analizatorów (detektorów) gazów
 niebezpiecznych: amoniaku, chloru, siarkowodoru i tlenku wegla
 wyposazonych w sygnaly dzwiekowe oraz swietlne przy przekroczeniu progów
 alarmowych, a takze do jednoczesnego pomiaru tlenu i gazów wybuchowych.
 7. Desorber termiczny do rurek sorpcyjnych, wraz z przystawka purch trap
 do analiz chromatograficznych gleby, powietrza i wody.
 8. Szybki, automatyczny ekstraktor próbek organicznych w warunkach
 wysokiego cisnienia i wysokiej temperatury, do analiz WWA, PCB"s, dioksyn
 i furanów w glebie, osadach, pyle i popiolach, wyposazony w automatyczne
 filtrowanie ekstraktu, latwe do napelniania cele ekstrakcyjne,
 oprogramowanie umozliwiajace zapamietywanie i gromadzenie opracowanych
 metod.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: WIOS Rzeszów, ul. Langiewicza 26.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 33000000, 33253210, 33253220,
 33253300, 33253400, 33260000, 33261000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 722 000,00 PLN.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 okres w dniach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 20 000,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Przelew.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z wlasciwego
 rejestru, lub aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Oswiadczenie o zdolnosci ekonomicznej i finansowej do wykonania zadania.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zaswiadczenie
 podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajace, ze produkty
 bedace przedmiotem dostawy odpowiadaja normom i/lub specyfikacjom
 technicznym.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena - 60%.
 2: Spelnienie parametrów technicznych - 30%.
 3: Gwarancja - 5%.
 4: Serwis i materialy eksploatacyjne - 5%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 AT - 321 - 7 /04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 30.9.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 24.10.2004. Godzina: 13:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 25.10.2004-14:00.
 WIOS Rzeszów, ul. Langiewicza 26, pokój 306.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau