Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Straßenbauarbeiten - NL-Hoogezand
Bauarbeiten für Abwasserrohre.
Straßenbauarbeiten.
Fundamentierungsarbeiten für Landstraßen.
Dokument Nr...................: 148512-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Afdeling Beheer, Att: W. Oosting, Gorecht
 oost 157, Postbus 75, NL-9600 AE / 9600 AB Hoogezand. Tel.: (+31) 598 37
 38 50. Fax: (+31) 598 37 38 66. E-mail: beheer@hoogezand-sappemeer.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 45233120, 45232440, 45233320.
 Beschreibung: Straßenbauarbeiten.
 Bauarbeiten für Abwasserrohre.
 Fundamentierungsarbeiten für Landstraßen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 11.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Werken
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Gemeente
 Hoogezand-Sappemeer, Afdeling Beheer, Att: W. Oosting, Gorecht oost 157,
 Postbus 75, NL-9600 AE / 9600 AB Hoogezand. Tel.: (+31) 598 37 38 50.
 Fax: (+31) 598 37 38 66. E-mail: beheer@hoogezand-sappemeer.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1), Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Sector Ruimte, Afdeling Beheer, Att:
 W. Oosting, Gorecht oost 157, Postbus 75, NL-9600 AE / 9600 AB Hoogezand.
 Tel.: (+31) 598 37 38 50. Fax: (+31) 598 37 38 66. E-mail:
 beheer@hoogezand-sappemeer.nl. URL: www.hoogezand-sappemeer.nl.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1), zie
 I.2)..
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1), zie I.2)..
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken: Uitvoering.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Herinrichting Kerkstraat zuid.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Het werk bestaat in
 hoofdzaak uit:
 - het uitvoeren van opruimingswerkzaamheden, grondwerken en
 rioleringswerkzaamheden;
 - het aanbrengen van asfaltverhardingen, bestratingen en kantopsluitingen;
 - het uitvoeren van beplantingswerkzaamheden.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Het uit te voeren werk is gelegen in het
 centrum van Hoogezand ter plaatse van de Kerkstraat tussen de Abraham
 Kuypersingel en de Burg. Van Royenstraat-oost.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45233120,
 45232440, 45233320.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Puinfunderingen ca. 4 800 m2;
 asfaltverhardingen ca. 750 ton; bestratingen ca. 4 800 m2.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 1.11.2004 -
 Tot: 1.5.2005.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Bankgarantie van 5% van de
 aanneemsom.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: Zie voor volledig overzicht het
 bestek.
 - De aannemer verkeert niet in één van de situaties bedoeld in artikel 7
 van de UAR-EG 1991. De aannemer heeft een gemiddelde jaaromzet aan werken
 in de GWW-sector van 1 000 000,- EUR gedurende de laatste 3 boekjaren.
 - De aannemer heeft de laatste 5 jaar ten minste 2 werken op het gebied
 van herinrichting van wegen binnen de bebouwde kom op vakkundige en
 regelmatige wijze uitgevoerd en tijdig opgeleverd met een omvang groter
 dan 50% van de inschrijfsom van het onderhavige werk.
 - De aannemer beschikt over voldoende materieel en over voldoende
 geschoold personeel.
 - De aannemer beschikt over een systeem van kwaliteitszorg op basis van
 de norm ISO 9001 "Model voor de kwaliteitsborging bij het ontwerpen, het
 ontwikkelen, het vervaardigen, het installeren en de nazorg" of ISO 9002
 "Model voor de kwaliteitsborging bij het vervaardigen, het installeren en
 de nazorg" dat betrekking heeft op de aard van het werk.
 - Het verantwoordelijk en leidinggevend personeel op de bouwplaats
 beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 - De veiligheids- en gezondheidsaspecten zijn gewaarborgd.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: - Een
 verklaring dat de inschrijver op eerste verzoek zal overleggen, een
 uittreksel uit het Handelsregister afgegeven in de laatste drie maanden.
 - Een verklaring dat de inschrijver op eerste verzoek zal overleggen,
 recente certificaten waaruit blijkt dat van geen van de omstandigheden
 van artikel 7 van de UAR-EG 1991 sprake is.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: - Een bankverklaring betreffende de financiële draagkracht
 van het aannemingsbedrijf en de bereidheid een bankgarantie van 5% van de
 aanneemsom af te geven.
 - Balansen of balansuittreksels van 2001 t/m 2003.
 - Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan werken van
 de onderneming over 2001 t/m 2003.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: - Een
 overzicht van soortgelijke werken die de aannemer de afgelopen vijf jaar
 heeft uitgevoerd;
 - Een opgave van het beschikbare materieel.
 - De organisatiestructuur van de onderneming met de rolverdeling van het
 personeel.
 - Studie- en beroepsdiploma"s van het leidinggevend personeel.
 - Een verklaring dat het leidinggevend personeel de Nederlandse taal goed
 beheerst in woord en geschrift.
 - Een ISO-certificaat (of gelijkwaardig).
 - Gegevens waaruit blijkt dat de veiligheids- en gezondheidsaspecten zijn
 gewaarborgd.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt:
 Neen.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 Onderstaande criteria:
 1: de uit de inschrijfstaat te herleiden eenheidsprijzen.
 In afnemende volgorde van voorkeur: Neen.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 B1-2004.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 24.9.2004.
 Prijs: 100 EUR.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Betaling middels eenmalige machtiging
 tot overschrijving op rekeningnummer 28.50.04.115 bij de Bank Nederlandse
 Gemeenten.
 Restitutie vindt niet plaats.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 11.10.2004. Tijdstip: 11:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 30 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 11.10.2004-11:00.
 Gemeentehuis Hoogezand-Sappemeer, Gorecht oost 157.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Ja.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Schriftelijke vragen dienen maandag
 27.9.2004 tussen 9:00 uur en 12:00 uur per fax te worden ingediend bij de
 Afdeling Beheer, faxnummer 9+31) 598 37 38 66 t.a.v. de heer W. Oosting.
 Aanwijzing ter plaatse vindt niet plaats.
 De Nota van inlichtingen zal aan alle bestekhouders worden toegezonden en
 ligt vanaf 1.10.2004 op het gemeentehuis ter inzage.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau