Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauarbeiten für Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser - PL-Poznan
Bauarbeiten für Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser.
Dokument Nr...................: 148504-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Towarzystwo Budownictwa Spolecznego "Nasz Dom" Sp. z o.o., Att: Artur
 Rózanski, Mariola Piekarczyk, ul. Grunwaldzka 104, PL-60-307 Poznan.
 Tel.: +48 61 867 20 45. Fax: +48 61 867 20 45. E-mail:
 biuro@tbs-naszdom.com.pl. URL: www.tbs-naszdom.com.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45211000.
 Beschreibung: Bauarbeiten für Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 29.10.2004. Uhrzeit: 16:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Roboty budowlane
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Towarzystwo
 Budownictwa Spolecznego "Nasz Dom" Sp. z o.o., Att: Artur Rózanski,
 Mariola Piekarczyk, ul. Grunwaldzka 104, PL-60-307 Poznan. Tel.: +48 61
 867 20 45. Fax: +48 61 867 20 45. E-mail: biuro@tbs-naszdom.com.pl. URL:
 www.tbs-naszdom.com.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: Zaprojektowanie i
 wykonanie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: II etap
 budowy osiedla wielorodzinnych domów mieszkalnych w Poznaniu przy ul.
 Katowickiej.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego
 wykonawczego dla II etap budowy osiedla wielorodzinnych domów
 mieszkalnych w Poznaniu przy ul. Katowickiej oraz, po uzyskaniu
 akceptacji Zamawiajacego dla szczególowych rozwiazan zawartych w
 projekcie budowlanym wykonawczym, budowa II etapu osiedla wielorodzinnych
 domów mieszkalnych, w zakresie m.in. architektury, instalacji wod.-kan.,
 instalacji elektrycznych, instalacji centralnego ogrzewania, przylaczy
 wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zagospodarowania
 terenu wokól wykonanego obiektu.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Poznan, ul. Katowicka.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 45211000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Powyzej 10 mln EUR/
 budowa osiedla wielorodzinnych mieszkalnych (pkt. II 1.6).
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 31.12.2006.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 1 650 000 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Platnosci bedzie dokonywal TBS ,,Nasz Dom" Sp. 7,
 o.o. ze srodków kredytu udzielonego przez instytucje kredytowa.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O zamówienie
 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja nastepujace warunki
 okreslone w art. 22 ustawy Prawo zamówien publicznych.
 Ocena spelnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie zalaczonych
 do oferty przez wykonawce dokumentów okreslonych przez zamawiajacego w
 SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Dokumenty potwierdzajace
 prawo wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym w zakresie objetym
 zamówieniem, w szczególnosci:
 - aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o
 wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaznego
 zaswiadczenia wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
 pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 9
 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
 skladania ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Dokumenty potwierdzajace zdolnosc ekonomiczna i finansowa wykonawcy w
 zakresie objetym zamówieniem, w szczególnosci:
 - wskaznik biezacej plynnosci finansowej w ciagu osiatnich trzech lat
 równy/ wiekszy 1,3 w kazdym roku,
 - sprawozdanie finansowe z opinia bieglego rewidenta za okres ostatnich 3
 lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - za
 ten okres,
 - polisa lub inny dokument ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialnosci
 cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwote nie
 mniejsza niz 10 mln PLN,
 - zaswiadczenie z wlasciwego urzedu skarbowego, wystawione nie wczesniej
 niz 6 tygodni przed uplywem terminu do skladania ofert o nie zaleganiu z
 placeniem podatków i oplat,
 - zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,
 wystawione nie wczesniej niz 6 tygodni przed uplywem terminu do skladania
 ofert o nie zaleganiu ze skladkami na ubezpieczenie zdrowotne lub
 spoleczne,
 - opinia bankowa potwierdzajaca zdolnosc kredytowa wykonawcy do kwoty co
 najmniej 30 mln zl, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy pized uplywem
 terminu skladania ofert.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Dokumenty
 potwierdzajace zdolnosc techniczna wykonawcy w zakresie objetym
 zamówieniem, w szczególnosci:
 - wykaz wykonanych w ostatnich 4 latach co najmniej 3 obiektów
 mieszkaniowych o wartosci nie mniejszej niz 25 mln zl netto kazdy, w tym
 jeden z projektem,
 - wykaz niezbednych do wykonania zamówienia narzedzi i urzadzen,
 - zaswiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci,
 potwierdzajacego, ze Wykonawca spelnia okreslone wymogi jakosciowe w
 zakresie robót budowlanych i prac projektowych, lub równowaznych
 dokumentów potwierdzajacych jakosc swiadczonych uslug, jezeli wykonawca
 nie moze w terminie uzyskac wymaganego zaswiadczenia.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 1/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 29.10.2004.
 Cena: 350 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Przelewem na konto Zamawiajacego: Bank BPH SA
 O/Poznan Pl. Wolnosci 18, 61-739 Poznan 75 1060 0076 0000 3200 0067 1274,
 lub gotówka w siedzibie Zamawiajacego.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 29.10.2004. Godzina: 16:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 90 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 29.10.2004-17:00.
 Towarzystwo Budownictwa Spolecznego "Nasz Dom" Spólka z ograniczona
 odpowiedzialnoscia, 60-307 Poznan, ul. Grunwaldzka 104, pok. 115.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau