Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Schlammbeseitigung - DK-Aalborg
Schlammbeseitigung.
Dokument Nr...................: 148172-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Aalborg Kommune,
 Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen, Att: Helle Strandbæk,
 Stigsborg Brygge 5, DK-9400 Aalborg. Tel.: 99319400. Fax: 99319409.
 E-mail: forsyning@aalborg.dk. URL: www.aalborg.dk/forsyning.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 90122310.
 Beschreibung: Schlammbeseitigung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 4.10.2004. Uhrzeit: 15:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE - FORSYNINGSSEKTOREN
 Tjenesteydelsesaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Nej.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Aalborg
 Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen, Att.: Helle
 Strandbæk, Stigsborg Brygge 5, DK-9400 Aalborg. Telefon: 99319400. Fax:
 99319409. E-postadresse: forsyning@aalborg.dk. Internetadresse (URL):
 www.aalborg.dk/forsyning.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: COWI A/S, Att.:
 Henrik Nielsen, Thulebakken 34, DK-9000 Aalborg. Telefon: 99367700. Fax:
 99367701. E-postadresse: hen@cowi.dk.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: COWI A/S, Att.: Henrik
 Nielsen, Thulebakken 34, DK-9000 Aalborg. Telefon: 99367700. Fax:
 99367701. E-postadresse: hen@cowi.dk.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: COWI
 A/S, Att.: Henrik Nielsen, Thulebakken 34, DK-9000 Aalborg. Telefon:
 99367700. Fax: 99367701. E-postadresse: hen@cowi.dk.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.3) Type tjenesteydelsesaftale: Tjenesteydelseskategori: 16.
 II.1.5) Ordregiverens betegnelse for aftalen: Bortskaffelse af tørret
 spildevandsslam.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Afhentning, transport og
 bortskaffelse af tørret granuleret spildevandsslam fra Aalborg Kommunes
 renseanlæg. Den årlige mængde forventes at udgøre mellem 2 000 og 4 000
 tons tørstof pr. år.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: NUTS-kode: DK00F.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 90122310.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.1.11) Fravigelse af brug af europæiske specifikationer: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Den årlige mængde forventes at ville
 udgøre mellem 2 000 og 4 000 tons tørstof pr. år.
 II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende: Option på
 forlængelse af kontrakten i op til 3 x 12 måneder.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 1.3.2005 - Slutdato: 28.2.2009.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Der bliver
 stillet krav om garanti på 500 000,- DKK.
 III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller
 henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Oplyses i
 udbudsmaterialet.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Den bydende skal
 retligt stå som den ansvarlige for opgavens udførelse. I tilfælde af
 konsortium skal konsortiet hæfte udadtil solidarisk og være repræsenteret
 af én person, der har fuldmagt.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: 1) Dokumentation
 vedrørende økonomiske og virksomhedsmæssige forhold i henhold til artikel
 29 i Rådets direktiv 92/50/EØF. For danske bydere i form af serviceattest
 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattest kan rekvireres
 elektronisk på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside www.eogs.dk.
 Der må påregnes nogen ekspeditionstid. Attesten skal være dateret efter
 1. september 2004. Udenlandske ansøgere skal fremsende tilsvarende
 dokumentation fra hjemlandet, som opfylder den i artikel 29 krævede
 dokumentation.
 2) Erklæring om at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det
 offentlige, jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj
 1997.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation: 1)
 Erklæring om virksomhedens omsætning de seneste 3 år i forbindelse med
 sådanne eller beslægtede tjenesteydelser, som udbuddet omfatter.
 2) De seneste 3 års reviderede regnskaber.
 3) Oplysninger om selskabsform.
 4) Dokumentation for forsikringsdækning og omfang.
 5) Oplysninger om bankforbindelse samt bankerklæring til dokumentation af
 virksomhedens aktuelle finansielle og økonomiske soliditet, herunder
 erklæring om at tilbudsgiver på forlangende kan stille en garanti på 500
 000,- DKK.
 III.2.1.3) Teknisk kapacitet - krævet dokumentation: 1) Nødvendige
 oplysninger som grundlag for Aalborg Kommune, Renovationsvæsenets
 stillingtagen til anvisning af spildevandsslammet. Herunder konkrete
 oplysninger om miljøforhold i forbindelse med behandling og
 slutdisponering af det tørrede spildevandsslam, i form af evt.
 miljøgodkendelse og miljøteknisk beskrivelse.
 2) Oplysninger om tilhørsforhold til arbejdsgiverforening eller lignende.
 3) Referenceliste over lignende opgaver de seneste 3 år.
 4) Oplysninger om virksomhedens organisation i henhold til den konkrete
 opgave.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelsen af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Nej.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Nej.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Begrænset udbud.
 IV.1.2) Antal (eller mindste og største antal) virksomheder,
 ordregiveren agter at opfordre til at afgive bud: Mindste antal: 3 -
 Største antal: 5.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 4.10.2004. Klokkeslæt: 15:00.
 IV.3.4) Afsendelse af opfordringer til at afgive bud til de udvalgte
 ansøgere: Anslået dato: 20.10.2004.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: Indtil: 1.3.2005.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud:
 Tilbudsgivere har tilladelse til at overvære åbningen af de afgivne
 tilbud.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.4) Yderligere oplysninger: Prækvalifikationsmaterialet skal
 fremsendes i 4 eksemplarer og være nummereret i henhold til de under pkt.
 III.2.1.1) til III.2.1.3) angivne punkter.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau