Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauarbeiten für Bergbau- und Produktionsanlagen - PL-Katowice
Bauarbeiten für Bergbau- und Produktionsanlagen.
Dokument Nr...................: 148164-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Kompania Weglowa
 SA, Att: Tomasz Duda, ul. Powstanców 30, PL-40-039 Katowice. Tel.: +48 32
 7572288, 7572145. Fax: +48 32 7572027, 2555453. E-mail:
 przetargi@kwsa.pl. URL: www.kwsa.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45254000.
 Beschreibung: Bauarbeiten für Bergbau- und Produktionsanlagen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 8.10.2004. Uhrzeit: 07:15.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SEKTORY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres podmiotu zamawiajacego: Kompania Weglowa
 SA, Att: Tomasz Duda, ul. Powstanców 30, PL-40-039 Katowice. Tel.: +48 32
 7572288, 7572145. Fax: +48 32 7572027, 2555453. E-mail:
 przetargi@kwsa.pl. URL: www.kwsa.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Kompania Weglowa
 S.A. KWK Knurów, Att: Wojciech Hajduk, ul. Dworcowa 1, PL-44-190 Knurów.
 Tel.: +48 32 239 65 40. Fax: +48 32 239 67 49. E-mail:
 umowy_knurów@gsw.pl. URL: www.kw.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Kompania Weglowa S.A.
 KWK Knurów, Att: Jerzy Krawczyk, ul. Dworcowa 1, PL-44-190 Knurów. Tel.:
 +48 32 239 65 40. Fax: +48 32 239 67 49. E-mail: umowy_knurów@gsw.pl.
 URL: www.kw.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Kompania Weglowa S.A. KWK Knurów, Att: Jerzy
 Krawczyk, ul. Dworcowa 1, PL-44-190 Knurów. Tel.: +48 32 239 65 40. Fax:
 +48 32 239 67 49. E-mail: umowy_knurów@gsw.pl. URL: www.kw.pl.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugi: Kategoria uslug: 27.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajacy: Wykonanie
 wyrobisk górniczych - wytyczna W83S i przekop B8E na poziomie 850 m w KW
 S.A. - KWK Knurów.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Drazenie wyrobisk w KWK Knurów na
 poziomie 850 m: wytyczna W83S - dlugosc 350 m, przekop B8E - dl. 410 m.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: KW S.A. - KWK Knurów 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1
 Kod NUTS: P1226.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45254000.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 97090.2.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.1.11) Odstapienie od obowiazku stosowania specyfikacji europejskich:
 Tak.
 Od obowiazku okreslenia specyfikacji technicznych poprzez odwolanie sie
 do specyfikacji europejskich odstapiono poniewaz:
 Technicznie niemozliwe jest nalezyte ustalenie, czy produkt zgodny jest
 ze specyfikacjami europejskimi.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Drazenie wyrobisk w
 KWK Knurów na poziomie 850 m: wytyczna W83S - dlugosc 350 m, przekop B8E
 - dl. 410 m.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 17 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 25 000,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci oraz/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Zgodnie z SIWZ.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Zgodnie z SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.4) Inne informacje: Zgodnie z SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi jest zastrzezone dla okreslonego zawodu: Tak.
 Ustawa z dnia 4. 02. 1994 r. - Prawo Geologiczne i Górnicze,
 Rozporzadzenie MG z 26. 06. 2002 r.
 III.3.2) Osoby prawne beda zobowiazane do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zamówienia: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajacy:
 0640026.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 7.10.2004 Dostepne do:.
 Cena: 30.00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka, przelew.
 IV.3.3) Ostateczny termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: 8.10.2004. Godzina: 07:15.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 8.10.2004-11:00.
 Kompania Weglowa S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstanców 30, sala nr 100.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau