Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Gebäudereinigung - NL-Amsterdam
Hygieneartikel.
Fensterreinigung.
Gebäudereinigung.
Büroreinigung.
Dokument Nr...................: 148136-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Autoriteit Financiële markten, Postbus 11723, NL-1001 GS Amsterdam. URL:
 www.afm.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 74731000, 74750000, 74722000, 36713000.
 Beschreibung: Gebäudereinigung.
 Büroreinigung.
 Fensterreinigung.
 Hygieneartikel.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 4.10.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Autoriteit
 Financiële markten, Postbus 11723, NL-1001 GS Amsterdam. URL: www.afm.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Pro-Mereor, Att:
 P.G. Wolfert, Burg. Weertsstraat 69A, NL-6814 HM Arnhem. Tel.: 026 - 370
 14 76. Fax: 026 - 370 14 78. E-mail: aanbesteding.promereor@afm.nl. URL:
 http://www.pro-mereor.nl.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Pro-Mereor, Att: P.G.
 Wolfert, Burg. Weertsstraat 69A, NL-6814 HM Arnhem. Tel.: 026 - 370 14
 76. Fax: 026 - 370 14 78. E-mail: aanbesteding.promereor@afm.nl. URL:
 http://www.pro-mereor.nl.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming:
 Pro-Mereor, Att: P.G. Wolfert, Burg. Weertsstraat 69A, NL-6814 HM Arnhem.
 Tel.: 026 - 370 14 76. Fax: 026 - 370 14 78. E-mail:
 aanbesteding.promereor@afm.nl. URL: http://www.pro-mereor.nl.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Publiekrechtelijke instelling.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 14.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Het verrichten van
 schoonmaakwerkzaamheden en glasbewassingswerkzaamheden van 2 locaties van
 de Autoriteit Financiële Markten, met een oppervlak van ± 5 000 m2 en ± 5
 000 m2. De totalen van het glasoppervlak zijn onbekend.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Leveringsplaats: Amsterdam.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 74731000,
 74750000, 74722000, 36713000.
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): CPC 874.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: De aanbesteding betreft de
 uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden en glasbewassingswerkzaamheden van
 2 locaties van de Autoriteit Financiële Markten, met een oppervlak van ±
 5 000 m2 en 5 000 m2.
 II.2.2) Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend: Niet van
 toepassing.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 3.1.2005 - Tot:
 3.1.2008.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: De aanbestedende dienst
 behoudt zich het recht voor om borgsommen en waarborgen tot 100% van de
 opdrachtsom te verlangen.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Niet van toepassing.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben:
 Inschrijving door verschillende dochtermaatschappijen van één holding- of
 beheermaatschappij is slechts toegestaan voor maximaal één
 dochtermaatschappij.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: Om de gegevens over de eigen
 situatie van de dienstverlener en de technische en economische
 minimumeisen, waaraan de gegadigden dienen te voldoen, te beoordelen,
 dient gegadigde schriftelijk een preselectiedocument op te vragen bij het
 in I.3 vermelde adres, onder vermelding van de referentie:
 "EG-AFM/schm-0804".
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Zie
 bovenstaande toelichting onder punt III.2.1.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Een gegadigde wordt uitgesloten van deelneming indien hij
 over 2003 minder dan 1 miljoen EUR omzet in
 schoonmaakonderhoud heeft gehad en/of geen gebruik maakt van voornoemd
 preselectiedocument.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Zie
 bovenstaande toelichting onder punt III.2.1.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt:
 Neen.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Niet-openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.1.2) Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure:
 Niet van toepassing.
 IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is
 uit te nodigen tot inschrijving: Aantal: 6.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 "EG-AFM/schm-0804".
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Voorwaarden en wijze van betaling: Niet van toepassing.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 4.10.2004. Tijdstip: 14:00.
 IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde
 gegadigden: Voorziene datum: 12.10.2004.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 120 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Niet van toepassing.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: Niet van toepassing.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.2) In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal
 worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen
 worden bekendgemaakt: Niet van toepassing.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Overige inlichtingen zijn uitsluitend te
 verkrijgen per mail: aanbesteding.promereor@afm.nl.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Looptijd van de
 overeenkomst: de overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van 3
 jaar, met tweemaal een optie tot verlenging van 1 jaar.
 III.3.2) Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt?
 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium namen en
 beroepskwalificaties van het in te zetten personeel alsnog op te vragen
 (dit als bedoeld in artikel 32, tweede lid onder a. van Richtlijn
 92/50/EEG, waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG).
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op
 de in het bestek en het programma van eisen vermelde criteria.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau