Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Kraftfahrzeugversicherungen - NL-Rotterdam
Kraftfahrzeugversicherungen.
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen.
Dokument Nr...................: 148134-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: AVR
 Interne Diensten BV, Att: R. Janssen, Seattleweg 17, NL-3195 ND Pernis
 (Rotterdam). Tel.: 01 81-27 49 12. Fax: 01 81-27 49 16. E-mail:
 rene.janssen@avr.nl. URL: www.avr.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 66334100
 - E055 - E059 - E131, 66337100 - E019.
 Beschreibung: Kraftfahrzeugversicherungen. Diese Bekanntmachung dient
 als Ausschreibung. Rahmenübereinkunft. Und zugehörige Dienste.
 Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen. Entwurf.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 7.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Neen.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: AVR Interne
 Diensten BV, Att: R. Janssen, Seattleweg 17, NL-3195 ND Pernis
 (Rotterdam). Tel.: 01 81-27 49 12. Fax: 01 81-27 49 16. E-mail:
 rene.janssen@avr.nl. URL: www.avr.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: AVR Interne
 Diensten BV, Att: René Janssen, Postbus 59144, NL-3008 PC Rotterdam.
 Tel.: 01 81-27 49 12. Fax: 01 81-27 49 16. E-mail: rene.janssen@avr.nl.
 URL: www.avr.nl.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: AVR Interne Diensten BV,
 Att: René Janssen, Postbus 59144, NL-3008 PC Rotterdam. Tel.: 01 81-27 49
 12. Fax: 01 81-27 49 16. E-mail: rene.janssen@avr.nl. URL: www.avr.nl.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: AVR
 Interne Diensten BV, Att: René Janssen, Seattleweg 17 (kamer 4.326),
 NL-3195 ND Pernis. Tel.: 01 81-27 49 12. Fax: 01 81-27 49 16. E-mail:
 rene.janssen@avr.nl. URL: www.avr.nl.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Andere.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 6a.
 II.1.4) Raamcontract: Ja.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Verzekering Rollend Materieel.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: De verzekering van het
 rollend materieel (bedrijfsauto"s, getrokken materieel, landmaterieel en
 opbouwen) van de Business Units Milieuservices en Industrial Services
 (met een optie voor de Business Unit Afvalverwerking) zodanig dat het
 risico voor AVR afgebakend is en waarbij de kosten door schades, risico,
 ongevallen, e.d. voor AVR geminimaliseerd worden. Verzekering betreft
 meerdere aspecten zoals WA, Casco, Brand, Diefstal, POI, SVI, etc.
 Bijkomend aspect is het verzekeren van objecten die werken met gevaarlijk
 afval.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Nederland.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 66334100 -
 E055 - E059 - E131, 66337100 - E019.
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): CPC: 81291-81299.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Ja.
 Offertes kunnen worden ingediend voor: Alle percelen tezamen.
 Een perceel.
 Meerdere percelen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Ja.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: +/- 600 000 EUR per jaar voor in
 totaal 650 objecten, waaronder 280 voertuigen met opbouw en 160 stuks
 werkmaterieel.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 1.1.2005.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Algemene
 inkoopvoorwaarden AVR zijn van kracht.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben: De
 gegadigde die zich aanmeldt dient rechtspersoonlijkheid te bezitten.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit:
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Als bewijsstuk
 inzake de financiële en economische draagkracht van dienstverlener dient
 een bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico"s te worden gegeven.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Als bewijsstuk inzake de financiële en economische
 draagkracht van dienstverlener dient, middels het overleggen van de 3
 meest recente jaarverslagen, inzage in de balansen van de dienstverleners
 te worden gegeven.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: De
 technische bekwaamheid van de dienstverlener wordt bewezen door
 overlegging van een lijst van de voornaamste diensten die de
 dienstverlener gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met
 vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke
 instanties waarvoor zij bestemd waren, aangevuld met referenties over
 gevaarlijk afval.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt: Ja.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Niet-openbaar.
 IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is
 uit te nodigen tot inschrijving: Aantal: 4.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 5.10.2004.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 7.10.2004.
 IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde
 gegadigden: Voorziene datum: 8.10.2004.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Alleen AVR-personen.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 18.11.2004-9:30.
 Pernis.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Ja.
 VI.2) In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal
 worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen
 worden bekendgemaakt: Volgende aanbesteding, mits geen gebruik wordt
 gemaakt van de mogelijkheid van verlenging met tweemaal één jaar, is
 gepland op 1.9.2007.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Gegadigden kunnen uitsluitend inschrijven
 conform het gestelde in het "preselectiedocument voor de Europese
 aanbesteding" van "Engineering" dat schriftelijk (per fax) of per e-mail
 moet worden aangevraagd bij het onder punt I.1 genoemde adres.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 36 maanden.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau