Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Kreditgewährung - PL-Radomsko
Kreditgewährung.
Dokument Nr...................: 148076-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Urzad Miasta Radomsko, Att: Ewa Szychowska, ul. Tysiaclecia 5, PL-97-500
 Radomsko. Tel.: +48 44 6854455. Fax: +48 44 6854513. E-mail:
 dorotat@radomsko.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 66130000.
 Beschreibung: Kreditgewährung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 12.10.2004. Uhrzeit: 09:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Urzad Miasta
 Radomsko, Att: Ewa Szychowska, ul. Tysiaclecia 5, PL-97-500 Radomsko.
 Tel.: +48 44 6854455. Fax: +48 44 6854513. E-mail: dorotat@radomsko.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 06.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Udzielenie
 kredytu dlugoterminowego zlotowego.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
 udzielenie i obsluga zlotowego kredytu dlugoterminowego w kwocie 4 118
 000,00 zlotych z przeznaczeniem na inwestycje w dwóch transzach:
 15.11.2004 r. - 2 000 000,00 zlotych, 15.12.2004 r. - 2 118 000,00
 zlotych.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Radomsko, ul. Tysiaclecia 5.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 66130000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Udzielenie
 dlugoterminowego kredytu zlotowego w kwocie 4 118 000,00 PLN.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 30.10.2008.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium w wysokosci 18 433,00 PLN.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: - Spelnia
 warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych
 (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz 177);
 - nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na
 podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z
 2004 r. Nr 19, poz 177);
 - posiada uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub
 czynnosci wymaganych ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (j.t.
 Dz.U. Nr 22, poz.665 z 2002 r. z pózniejszymi zmianami);
 - zawarte w SIWZ.
 Ocena spelnienia w/w warunków nastapi na podstawie kryterium: spelnia/nie
 spelnia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: - Aktualny odpis z
 wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
 rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
 wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert;
 - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowazne
 zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
 pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
 wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert;
 - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
 w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
 wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
 Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie
 zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
 zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem
 zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
 wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione
 nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: cena - 100%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Nie.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP 341/37/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 12.10.2004.
 Cena: 30,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka lub przelew.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 12.10.2004. Godzina: 09:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 30.11.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 12.10.2004-10:00.
 Siedziba zamawiajacego - Radomsko, ul. Tysiaclecia 5, pok. 104.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau