Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Finanzvermittlungen - PL-Biala Podlaska
Finanzvermittlungen.
Einlagengeschäft.
Kreditgewährung.
Dokument Nr...................: 148017-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Powiat Bialski, Att: Mazurek Marek, ul. Brzeska 41, PL-21-500 Biala
 Podlaska. Tel.: +48 83 343 83 71. E-mail: starial@pro.onet.pl. URL:
 www.powiatbialski.lubelskie.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 66000000, 66120000, 66130000.
 Beschreibung: Finanzvermittlungen.
 Einlagengeschäft.
 Kreditgewährung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Powiat Bialski,
 Att: Mazurek Marek, ul. Brzeska 41, PL-21-500 Biala Podlaska. Tel.: +48
 83 343 83 71. E-mail: starial@pro.onet.pl. URL:
 www.powiatbialski.lubelskie.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 6.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Bankowa
 obsluga budzetu Powiatu Bialskiego w okresie od 1.01.2005r. do
 31.12.2009r.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
 wykonywanie w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2009r. bankowej
 obslugi budzetu powiatu bialskiego tj. starostwa powiatowego w Bialej
 Podlaskiej i jednostek organizacyjnych powiatu.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Powiat bialski.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 66000000, 66120000, 66130000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zakres zamówienia: 1)
 otwarcie i prowadzenie w walucie polskiej i w walutach zagranicznych
 rachunków biezacych i rachunków pomocniczych budzetu Powiatu Bialskiego
 oraz rachunków biezacych powiatowych funduszy celowych, 2) otwarcie i
 prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych powiatowych
 jednostek organizacyjnych, 3) realizacja polecen przelewu na rachunki w
 banku obslugujacym, 4) realizacja polecen przelewu na rachunki w innych
 bankach, 5) przyjmowanie wplat gotówka.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.1.2005 - Data zakonczenia: 31.12.2009.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 10000 PLN.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O zamówienie
 moga ubiegac sie wykonawcy, klórzy spelniaja nastepujace warunki: 1)
 spelniajacy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien
 publicznych 2) posiadaja siedziby (oddzialy, punkty obslugi) co najmniej
 na terenie Bialej Podlaskiej i Miedzyrzeca Podlaskiego lub zapewnia o
 utworzeniu oddzialów banku (punktów obslugi) w tych miejscowosciach lub
 swiadczeniu uslug podstawowych w tych miejscowosciach z dniem 1.01 .2005
 r., 3) kapitalizacja odsetek oprocentowania rachunku biezacego i lokat
 odbywac sia bedzie w okresach miesiecznych, 4) zainstaluja system typu
 home-banking w 15 jednostkach organizacyjnych wskazanych przez
 zamawiajacego (po 1 stanowisku komputerowym w jednostce organizacyjnej,
 na sprzecie komputerowym zamawiajacego).
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1) aktualny odpis z
 wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru,
 wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert, lub akt prawny o utworzeniu banku oraz statut; 2) aktualna
 informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowazne zaswiadczenie
 wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby
 w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie
 wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 3)
 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w
 art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy
 przed uplywem terminu skladania ofert; 4) aktualne zaswiadczenie z
 wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych potwierdzajace, ze
 wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub
 spoleczne lub zaswiadczenie, ze uzyskal zgoda na zwolnienie, odroczenie
 lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci wystawione nie wczesniej niz 3
 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert; 5) aktualne zaswiadczenie
 wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie
 zalega z oplacaniem podatków, oplat lub zaswiadczenie, ze uzyskal zgode
 na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
 wstrzymanie w calosci wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione
 nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1)
 sprawozdanie finansowe, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
 rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci równiez z opinia o badanym
 sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiazanych do
 sporzadzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów okreslajacych
 obroty, zysk oraz zobowiazania i naleznosci - za okres nie dluzszy niz
 ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
 krótszy - za ten okres; 2) polisa lub inny dokument ubezpieczenia
 potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
 cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: 1) informacja na
 temat przecietnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebnosci
 personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy
 okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie; 2) wykaz (w
 tym równiez uwzgledniajacy wymóg okreslony w §4 pkt 5 i 7 s.i.w.z.), osób
 i podmiotów, które beda wykonywac zamówienie lub beda uczestniczyc w
 wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
 niezbednych do wykonania zamówienia, a takze zakresu wykonywanych przez
 nich czynnosci; 3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat uslug,
 a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, z
 podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
 zalaczenia dokumentów potwierdzajacych, ze uslugi te wstaly wykonane
 nalezycie; 4) zaswiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
 potwierdzajacego, ze wykonawca spelnia okreslone wymogi jakosciowe w
 zakresie swiadczenia uslug bedacych przedmiotem zamówienia, lub
 równowaznych dokumentów potwierdzajacych jakosc swiadczonych uslug,
 jezeli wykonawca nie moze w terminie uzyskac wymaganego zaswiadczenia.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Tak.
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72,
 poz. 665, z pózn. zm.).
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: cena (koszt) - 35%
 2: oprocentowanie srodków na rachunku biezacym - 30%
 3: oprocentowanie kredytu na rachunku biezacym - 20%
 4: oprocentowanie lokat jednodniowych (nocnych) - 8%
 5: oprocentowanie lokat tygodniowych - 3%
 6: oprocentowanie lokat miesiecznych - 2%
 7: oprocentowanie srodków na rachunkach walut zagranicznych - 2%
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 OA.I.3421-24/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 25.10.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 25.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 23.12.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 25.10.2004-10:15.
 Starostwo Powiatowe w Bialej Podlaskiej, 21-500 Biala Podlaska, ul.
 Brzeska 41, pok. 121.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau