Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Technische Kontrolle - DK-Glostrup
Technische Kontrolle.
Dokument Nr...................: 148016-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Københavns Amt, Att: Jakob Paikin, Stationsparken 27, DK-2600 Glostrup.
 Tel.: 43 22 22 22. Fax: 43 22 27 60. E-mail:
 tekniskforvaltning@kbhamt.dk. URL: www.kbhamt.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74313100.
 Beschreibung: Technische Kontrolle.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 22.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Tjenesteydelsesaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Nej.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Københavns
 Amt, Att.: Jakob Paikin, Stationsparken 27, DK-2600 Glostrup. Telefon: 43
 22 22 22. Fax: 43 22 27 60. E-postadresse: tekniskforvaltning@kbhamt.dk.
 Internetadresse (URL): www.kbhamt.dk.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Som i I.1.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Som i
 I.1.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Regional/lokal myndighed.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.3) Type tjenesteydelsesaftaleTjenesteydelseskategori: 12.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: Lokalisering
 og boringsregistrering for Københavns Amt, Teknisk Forvaltning.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Lokalisering,
 boringsregistrering, tilstandvurdering, indmåling af brønde og boringer,
 registrering af data i amtets boringsregistreringsdatabase, kopiering af
 data til PC-Jupiter. Rapportering af det udførte arbejde.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Lokaliserings- og boringsregistreringen
 udføres i Værløse, Søllerød, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe
 kommuner samt en del af Herlev og Ballerup kommuner.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 74313100.
 II.1.8.2) Anden relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC): CPC 867.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Nedennævnte antal er skønnede og kan
 afvige væsentligt fra de faktiske antal.
 Primær opgave: Ca. 1 720 lokaliseringer, ca. 1 150 boringsregistreringer
 og ca. 1 010 indmålinger.
 Primær opgave inkl. option 1: Ca. 2 057 lokaliseringer, ca. 1 405
 boringsregistreringer og ca. 1 210 indmålinger.
 Primær opgave inkl. option 1 og 2: Ca. 2 555 lokaliseringer, ca. 1 765
 boringsregistreringer og ca. 1 570 indmålinger.
 Boringsregistrering omfatter blandt andet tilstandsvurdring og
 fotografering af boringerne.
 Foruden ovennævnte lokaliseringer mv. skal der blandt andet foretages
 indtastning af oplysninger i en eksisterende database og foretages
 rapportering.
 II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende: Option 1:
 Udførelse af tilsvarende undersøgelser i resten af Herlev og Ballerup
 kommuner samt en del af Ledøje-Smørum Kommune. Option 2: Udførelse af
 tilsvarende undersøgelser i dele af Tårnby og Dragør kommuner.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 1.1.2005.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller
 henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Månedlig fakturering
 på baggrund af udført arbejde og i henhold til tilbudslister.
 Betalingsfrist 4 uger efter fakturaens modtagelse.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Ved sammenslutning af
 tjenesteydere kræves solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse samt
 en fælles befuldmægtiget.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: Serviceattest fra
 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden fuldgyldig dokumentation for,
 at tjenesteyderen ikke befinder sig i nogen af de i artikel 29, stk. 1
 a), b), c), e) og f) nævnte situationer. Tro og love-erklæring om
 ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lov nr. 336 af 13. maj
 1997.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation:
 Dokumentation for erhvervsansvarforsikring med angivelse af dækningsum og
 eventuel udbetaling fra forsikringen på tilbudstidspunktet.
 Soliditetserklæring fra bank.
 Fremlæggelse af tilbudsgivers balance eller uddrag heraf, hvis
 tilbudsgiver er aktie- eller anpartsselskab. For øvrige virksomhedsformer
 og udenlandske tilbudsgivere gælder kravet kun i den udstrækning, hvor
 offentliggørelse af balance er foreskrevet i selskabeslovgivningen i det
 land, hvor tilbudsgiveren er etableret.
 En erklæring om tilbudsgiverens samlede omsætning og tilbudsgiverens
 omsætning i forbindelse med sådanne ydelser, som denne udbudsforretning
 vedrører, om muligt i de sidste 3 regnskabsår.
 III.2.1.3) Teknisk kapacitet - krævet dokumentation: Oplysning om de
 udannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de af tilbudsgivers
 medarbejdere, der er ansvarlige for præstationen af tjenesteydelsen;
 Forelæggelse af en liste over de betydeligste tjenesteydelser, om muligt
 for de seneste tre år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt de
 offentlige eller private modtagere af de leverede tjenesteydelser;
 Oplysning om de involverede teknikere eller tekniske organer, uanset om
 de hører til tjenesteyderens virksomhed, navnlig om dem, der er
 ansvarlige for kvalitetskontrol;
 En erklæring om virksomhedens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og
 antallet af ledere gennem om muligt de sidste tre år;
 En erklæring om hvilket materiel og teknisk udstyr tilbudsgiveren
 disponerer over til udførelse af tjenesteydelserne;
 Oplysning om, hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiveren agter at give
 i underentreprise.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Nej.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Ja.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Offentligt udbud.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: 9862166.
 IV.3.2) Betingelser for at få udbudsmaterialet og yderligere dokumenter:
 Kan fås indtil: 15.10.2004.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 22.10.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: 6 måneder regnet fra fristen for modtagelse af bud.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: Én
 repræsentant for tilbudsgiver.
 IV.3.7.2) Dato,Klokkeslæt eller sted: 22.10.2004-14.00.
 Københavns Amt, lokale A 301.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau