Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen zur Verbesserung der Umweltbedingungen - PL-Kraków
Dienstleistungen zur Verbesserung der Umweltbedingungen.
Dokument Nr...................: 148012-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Wojewoda Malopolski, Att: Marta Gajda - Malopolski Urzad Wojewódzki w
 Krakowie, Wydzial Srodowiska i Rolnictwa, ul. Basztowa 22, PL-31-156
 Kraków. Tel.: +48 12 6160569, 4223519. E-mail: ssie@malopolska.uw.gov.pl.
 URL: www.malopolska.uw.gov.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 90315200.
 Beschreibung: Dienstleistungen zur Verbesserung der Umweltbedingungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 27.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Wojewoda
 Malopolski, Att: Marta Gajda - Malopolski Urzad Wojewódzki w Krakowie,
 Wydzial Srodowiska i Rolnictwa, ul. Basztowa 22, PL-31-156 Kraków. Tel.:
 +48 12 6160569, 4223519. E-mail: ssie@malopolska.uw.gov.pl. URL:
 www.malopolska.uw.gov.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 16.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem omówienia jest
 Opracowanie programów ochrony powietrza dla miasta Krakowa, powiatu
 grodzkiego tarnowskiego oraz powiatu tatrzanskiego. Zanieczyszczeniami,
 dla których nalezy wykonac programy ochrony powietrza, sa: 1) dla miasta
 Krakowa - pyl zawieszony i dwutlenek azotu, z uwzglednieniem uzdrowiska
 Swoszowice w zakresie dwutlenku ciarki i dwutlenku azotu, 2) dla powiatu
 grodzkiego tarnowskiego -pyl zawieszony, 3) dla powiatu tatrzanskiego -
 pyl zawieszony. Programy ochrony powietrza nalezy sporzadzic w formie
 pisemnej oraz w wersji elektronicznej, zgodnie z ustawa - Prawo ochrony
 srodowiska(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.):, rozporzadzeniem Ministra
 Srodowiska w sprawie szczególowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
 programy ochrony powietrza (Dz.U. Nr 115, poz. 1003) oraz specyfikacja
 istotnych warunków zamówienia dla powyzszego przedsiewziecia. Zadanie
 sklada sie z dwóch podzadan: 1) budowy Katastru emisji dla województwa
 malopolskiego, 2) opracowania, na podstawie danych z Katastru, programów
 ochrony powietrza dla stref.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Kraków, województwo malopolskie.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 90315200.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenlatura (CPA/NACE/CPC): 94090.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 750 000,00 PLN.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 22.11.2004 - Data zakonczenia: 31.3.2005.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1) Wadium - 10 000,00 PLN, 2)
 Wykonawca jest zobowiazany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
 wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w zawartej
 umowie.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Zaplata nastapi po odbiorze calosci prac na
 warunkach okreslonych w zawartej umowie.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: W przypadku zlozenia oferty
 przez konsorcjum firm, do oferty musi byc zalaczona umowa konsorcjum, w
 której zostana okreslone co najmniej postanowienia dotyczace celu
 zawarcia konsorcjum, zakresu prac Wykonywanych przez poszczególne
 podmioty, upowaznienia jednego podmiotu jako przedstawiciela (Lidera)
 pozostalych czlonków konsorcjum wraz z okresleniem zakresu jego
 przedstawicielstwa, zapis dotyczacy solidarne odpowiedzialnosci za
 realizacje przedmiotu zamówienia, zobowiazanie o braku mozliwosci
 rozwiazania umowy przed ostatecznym terminem zakonczenia realizacji
 zamówienia oraz dokonywania zmian w tresci umowy bez zgody Zamawiajacego.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W postepowaniu
 moga wziac udzial Wykonawcy; którzy: 1) spelniaja warunki okreslono w
 art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
 publicznych (Dz. U. Nr 1 9, poz., 117, z pózn. zm.), 2) nic podlegaja
 wykluczeniu z postepowania, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy.
 Ocena spelniania przez Wykonawcy warunków udzialu w postepowaniu zostanie
 dokonana w oparciu o wymagania Specyfikacji oraz przepisy Ustawy.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: W przypadku zlozenia oferty
 przez konsorcjum firm, tak jak w pkt III.1.3) oraz aktualny odpis z
 wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej, wystawiono nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 uplywem terminu skladania ofert; jezeli Wykonawca jest wpisany do
 rejestru lub zgloszony do ewidencji dzialalnosci gospodarczej.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1)
 sprawozdanie finansowe, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
 rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci równiez z opinia o badanym
 sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiazanych do sporzadzania
 sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreslajace obroty, zysk oraz
 zobowiazania i naleznosci - za okres nie dluzszy niz ostatnie 3 lata
 obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - za ten
 okres - w przypadku, gdy Wykonawca jest wpisany do rejestru lub zgloszony
 do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 2) polisa lub inny dokument
 ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
 odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, w
 przypadku Wykonawcy innego, niz okreslony w pkt 1.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: 1) wykaz niezbedny
 cli do wykonania zamówienia narzedzi i urzadzen, jakie posiada Wykonawca,
 2) wykaz osób i podmiotów, które beda wykonywac zamówienie lub beda
 uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
 kwalifikacji niezbednych do wykonania zamówienia, a takze zakresu
 wykonywanych przez nich czynnosci, 3) wykaz wykonanych w
 okresie.ostatnich trzech lat dostaw lub uslug, a jezeli okres prowadzenia
 dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci,
 przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenia dokumentów
 potwierdzajacych, ze dostawy lub uslugi te zostaly wykonane nalezycie.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: cena - 6,5%.
 2: gwarancja - 35%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 26.10.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 27.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert: Marta
 Gajda, Stanislaw Chrzanowski, Leszek Kossacki, Ewa Gularck, Sylwia
 Zgrych, Karol Borstyn.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 27.10.2004-12:00.
 Malopolski Urzad Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, pok. Nr 463.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau