Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bewachungsdienste - SK-Nemsová
Bewachungsdienste.
Dokument Nr...................: 148008-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerstvo obrany SR - v zastúpení Vojenskż útvar 9994 Nemsová, Att:
 Ing. Milan Nápokż, Ulica Slovenskej armády, SK-914 41 Nemsová. Tel.:
 00421/960/336206. Fax: 00421/960/336234.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74613000.
 Beschreibung: Bewachungsdienste.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.11.2004. Uhrzeit: 12:00 hod. stredoueurópskeho casu.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Slowakisch.
OT: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Sluzby
 Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno.
 ODDIEL I: OBSTARÁVATEL
 I.1)	Úradnż názov a adresa obstarávatelaMinisterstvo obrany SR - v
 zastúpení Vojenskż útvar 9994 Nemsová, K rukám: Ing. Milan Nápokż, Ulica
 Slovenskej armády, SK-914 41 Nemsová. Tel.: 00421/960/336206. Fax:
 00421/960/336234.
 I.2)	Adresa, na ktorej je mozné získat dalsie informácieAko v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na ktorej je mozné získat podkladyAko v bode I.1.
 I.4)	Adresa, na ktorú sa dorucia ponuky/ziadosti o úcastAko v bode I.1.
 I.5)	Typ obstarávatela: Ústredná úroven.
 ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie sluzieb.Kategória sluzby: 23.
 II.1.4) Rámcová dohoda: Nie.
 II.1.5) Názov predmetu obstarávania urcenż obstarávatelom: Nemsová -
 fyzická ochrana objektov.
 II.1.6) Opis/predmet obstarávania: Zabezpecenie fyzickej ochrany
 objektov Vojenského útvaru 9994 Nemsová.
 II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia
 sluzieb: Vojenskż útvar 9994, ul. Slovenskej armády, Nemsová, SR.
 Vojenskż útvar 9994, ul.SNP, Nemsová, SR.
 Vojenskż útvar 9994, Trencín - cast Zlatovce, SR.
 II.1.8) Nomenklatúra
 II.1.8.1) Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 74613000.
 II.1.9) Rozdelenie na casti: Nie.
 II.1.10) Budú akceptované varianty: Nie.
 II.2) Mnozstvo alebo rozsah zmluvy
 II.2.1) Celkové mnozstvo alebo rozsah: Nepretrzitá fyzická ochrana
 objektov, blizsia specifikácia v sútaznżch podkladoch.
 II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie: Pocnúc: 1.4.2005 -
 Konciac: 31.12.2006.
 ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANCNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
 III.1) Podmienky tżkajúce sa zmluvy
 III.1.1) Pozadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka viazanosti ponuky vo
 vżske 250 tisíc SKK. Blizsie informácie sú uvedené v sútaznżch podkladoch.
 III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na
 príslusné predpisy: Predmet obstarávania sa bude v plnom rozsahu
 financovat z prostriedkov státneho rozpoctu pridelenżch obstarávatelovi.
 Obstarávatel neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Spôsob
 úhrady za poskytnutú sluzbu priebezne, na základe mesacnżch fakturácií.
 Ostatné podmienky budú upresnené v sútaznżch podkladoch.
 III.2) Podmienky úcasti
 III.2.1) Informácie tżkajúce sa personálnej situácie zhotovitela,
 dodávatela alebo poskytovatela sluzieb a informácie a formálne
 nálezitosti nevyhnutné pre zhodnotenie pozadovanżch minimálnych
 hospodárskych, financnżch a technickżch kapacít: Licencia právnickej
 osoby na prevádzkovanie súkromnej bezpecnostnej sluzby v zmysle § 3,
 písm. a) zákona c. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromnżch
 bezpecnostnżch sluzieb a podobnżch cinností, v znení neskorsích
 predpisov. Potvrdenie o priemyselnej bezpecnosti podnikatela vydané podla
 zákona c. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovanżch skutocností a príslusnżch
 vykonávacích vyhlások, platné minimálne do 31.12.2005.
 Splnenie podmienok úcasti stanovenżch podla § 29, ods.1 a v sútaznżch
 podkladoch blizsie urcenżch podmienok podla § 30, ods.1,2,5 zákona c.
 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona c. 575/2001 Z.z. o
 organizácii ústrednej státnej správy v znení neskorsích predpisov (dalej
 iba "zákona c. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní").
 III.2.1.1) Právne postavenie - pozadované dôkazné prostriedky: Podla §
 29, ods. 2 alebo 3, resp. ods. 4 zákona c. 523/2003 Z.z. o verejnom
 obstarávaní.
 III.2.1.2) Hospodárska a financná kapacita - pozadované dôkazné
 prostriedky: Podla § 30, ods. 1, písm. a), b) a ods. 2 zákona c. 523/2003
 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zmluva o budúcej zmluve s poistovnou o
 poistení náhrady skody vyplżvajúcej z podnikatelského rizika na sumu 100
 mil. Skk. Zmluva o poistení musí byt úcinná najneskôr v den zacatia
 plnenia predmetu obstarávania. Blizsie upresnenie v sútaznżch podkladoch.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadované dôkazné prostriedky. Podla §
 30, ods. 5, písm. a), b), d), e), h) zákona c. 523/2003 Z.z. o verejnom
 obstarávaní a podla upresnenia v sútaznżch podkladoch.
 III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie sluzieb
 III.3.1) Poskytovanie sluzby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Áno.
 Zákon c. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromnżch bezpecnostnżch sluzieb
 a podobnżch cinností, v znení neskorsích predpisov.
 III.3.2) Pozaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
 kvalifikáciu osôb zodpovednżch za vykonanie zmluvy: Áno.
 ODDIEL IV: KONANIE
 IV.1) Metóda verejného obstarávania: Verejná sútaz.
 IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnizsia cena.
 IV.3) Administratívne informácie
 IV.3.1) Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil obstarávatel:
 MLFZZZ-525/2004-Sb.
 IV.3.2) Podmienky získania sútaznżch podkladov a dodatocnżch podkladov:
 Je mozné získat do: 19.11.2004.
 IV.3.3) Lehota na dorucenie ponúk alebo ziadostí o úcast: 19.11.2004.
 Cas: 12:00 hod. stredoueurópskeho casu.
 IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorżch môzu byt vyhotovené ponuky alebo
 ziadosti o úcast: slovensky.
 IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky: Do: 31.3.2005.
 IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúcastnit sa na otváraní obálok s ponukami:
 Oprávnení uchádzaci, ktorí predlozili ponuky v lehote na predkladanie
 ponúk. Dalsie upresnenie v sútaznżch podkladoch.
 IV.3.7.2) Dátum, cas a miesto: 23.11.2004-08:00 stredoeurópskeho casu.
 Vojenskż útvar 9994, ul. Slovenskej armády, Nemsová - budova II, 2.
 poschodie, miestnost c. 333.
 ODDIEL VI: DALSIE INFORMÁCIE
 VI.1) Toto oznámenie je nepovinné: Nie.
 VI.3) Táto zmluva sa tżka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
 Nie.
 VI.4) Dodatocné informácie: Údaje v sútaznżch podkladoch obstarávatel
 povazuje za utajované skutocnosti - stupen utajenia "vyhradené".
 Sútazné podklady budú poskytnuté iba záujemcom, ktorí predlozia
 potvrdenie o priemyselnej bezpecnosti v zmysle zákona c. 215/2004 Z.z. o
 ochrane utajovanżch skutocností a príslusnżch vykonávacích vyhlások,
 platné minimálne do 31.12.2005.
 Záujemcom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky budú sútazné
 podklady vydané v súlade s § 60 zákona c. 215/2004 Z.z. o ochrane
 utajovanżch skutocností.
 Termín a podmienky osobného prevzatia sútaznżch podkladov, spojeného s
 obhliadkou miesta poskytnutia sluzby, je potrebné si dohodnút min. 3
 pracovné dni vopred na c. tel. 00421/960/336239 (Ing. Porazík),
 00421/960/336203 (p. Chovancík).
 Obstarávatel si vyhradzuje:
 - právo zrusit vyhlásenú verejnú sútaz v zmysle § 48 zákona c. 523/2003
 Z.z. o verejnom obstarávaní,
 - právo uzavriet novú zmluvu s uchádzacom, ktorż nebol úspesnż vo
 verejnej sútazi, ak poskytovatel sluzby v priebehu plnenia zmluvy stratí
 schopnost plnit zmluvnż záväzok,
 - právo postupovat pri obstarávaní opakovanżch sluzieb podla ust. § 66,
 ods. 1, písm. c) zákona c. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau