Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Öffentlicher Verkehr mit Bussen - PL-Katowice
Öffentlicher Verkehr mit Bussen.
Dokument Nr...................: 147995-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Komunikacyjny Zwiazek Komunalny Górnoslaskiego Okregu Przemyslowego, Att:
 Mieczyslaw Bladowski, ul. Wita Stwosza 31, PL-40-042 Katowice. Tel.: +48
 32 251 66 74. Fax: +48 32 251 97 45. E-mail: kzkgop@kzkgop.com.pl. URL:
 www.kzkgop.com.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 60112200.
 Beschreibung: Öffentlicher Verkehr mit Bussen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Komunikacyjny
 Zwiazek Komunalny Górnoslaskiego Okregu Przemyslowego, Att: Mieczyslaw
 Bladowski, ul. Wita Stwosza 31, PL-40-042 Katowice. Tel.: +48 32 251 66
 74. Fax: +48 32 251 97 45. E-mail: kzkgop@kzkgop.com.pl. URL:
 www.kzkgop.com.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 02.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Obsluga
 linii autobusowej komunikacji miejskiej nr 912.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Swiadczenie uslug przewozowych na
 linii autobusowej komunikacji miejskiej nr 912 relacji: Katowice Dworzec
 PKP - Katowice Ligota Domy Akademickie w dni robocze, soboty oraz
 niedziele i swieta zgodnie z rozkladami jazdy, czterema autobusami o
 pojemnosci od 86 do 115 miejsc.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Katowice.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 60112200.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenlatura (CPA/NACE/CPC): CPC: 71211, 71213.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Praca przewozowa na
 linii wyniesie ok. 1 700 000 wozokilometrów.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.12.2004 - Data zakonczenia: 30.11.2012.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 55 000,00 zl slownie:
 piecdziesiat piec tysiecy zl.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W przetargu moga
 wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo
 zamówien publicznych oraz spelniajacy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
 zamówien publicznych, a takze spelniajacy warunki okreslone w
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z wlasciwego
 rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
 zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie
 wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.
 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
 przewozu osób autobusem, wydana na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001 roku
 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371) obejmujaca
 obszar realizacji zamówienia.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
 wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczen, ze uzyskal
 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
 zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
 wlasciwego urzedu skarbowego - wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace
 przed uplywem terminu skladania ofert.
 Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca
 nie zalega z oplacaniem oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub
 spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
 odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
 calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionych nie wczesniej
 niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Wykonawcy
 ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia winni dysponowac taborem
 autobusowym, spelniajacym m.in. nastepujace wymagania: autobusy - 4 szt.
 o pojemnosci od 86 do 115 miejsc; nie starsze niz z roku 1994, dopuszcza
 sie starsze autobusy, pod warunkiem wykonania w latach 2003-2004 naprawy
 glównej. Fakt przeprowadzenia naprawy glównej winien zostac potwierdzony
 odpowiednim dokumentem dolaczonym do oferty (faktura lub oswiadczeniem
 Wykonawcy) z wyszczególnieniem rzeczowego zakresu remontu; wyposazone w
 silniki spelniajace norme czystosci spalin EURO - dokument swiadczacy, iz
 autobusy przeznaczone do obslugi linii objetej postepowaniem wyposazone
 sa w silniki spelniajace norme czystosci spalin EURO; co najmniej troje
 drzwi otwieranych automatycznie ze stanowiska kierowcy, posiadaja porecze
 ulatwiajace wejscie inwalidom i osobom w podeszlym wieku, posiadaja
 elektroniczne kasowniki o min. dziesieciocyfrowym systemie kasowania, w
 ilosci co najmniej równej liczbie drzwi w autobusie, posiadaja lacznosc
 telefoniczna/radiowa pomiedzy kierujacym autobusem a punktem
 dyspozytorskim Wykonawcy, majacym lacznosc z Policja i Pogotowiem
 Ratunkowym, wyposazone w zestaw elektronicznych tablic kierunkowych
 trwale zamocowanych w autobusie obejmujacy: tablice umieszczona z przodu
 pojazdu (1 szt.), umozliwiajaca wyswietlenie nastepujacych informacji:
 numer linii, przystanek koncowy i wazniejsze przystanki lub miejscowosci
 na trasie danej linii, tablice boczna (min. 1 szt.), umozliwiajaca
 wyswietlenie nastepujacych informacji: numer linii, przystanek koncowy i
 wazniejsze posrednie przystanki (ewentualnie miejscowosci) na trasie
 danej linii, tablice tylna (1 szt.), umozliwiajaca wyswietlenie, co
 najmniej numeru linii. Tablice powinny byc sporzadzone i oswietlone w
 sposób zapewniajacy ich czytelnosc dla wszystkich pasazerów we wszystkich
 warunkach pogodowych w dzien i w nocy.
 Wykaz autobusów przeznaczonych do obslugi zamówienia.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Tak.
 Wykonawcy winni posiadac uprawnienia niezbedne do wykonywania uslugi,
 wynikajace z ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
 2001r. Nr 125, poz. 1371).
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP/PO/42/DZ/520/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 18.10.2004.
 Cena: 13,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: W kasie Zamawiajacego lub za zaliczeniem
 pocztowym.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 18.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 17.12.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.10.2004-10:30.
 W siedzibie zamawiajacego pietro XX nr pokoju 25.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 25.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau