Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Kraftfahrzeugversicherungen - PL-Warschau
Unfallversicherungen.
Kraftfahrzeugversicherungen.
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen.
Dokument Nr...................: 147992-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerstwo Finansów, Att: Malgorzata Stelmaszewska, Piotr Nagraba, ul.
 Swietokrzyska 12, PL-00-916 Warszawa. Tel.: +48 22 6944292. Fax: +48 22
 694 45 52. E-mail: Malgorzata.Stelmaszewska@mofnet.gov.pl,
 Piotr.Nagraba@mofnet.gov.pl. URL: www.mf.gov.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 66334100, 66337100, 66331100.
 Beschreibung: Kraftfahrzeugversicherungen.
 Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen.
 Unfallversicherungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 21.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Ministerstwo
 Finansów, Att: Malgorzata Stelmaszewska, Piotr Nagraba, ul. Swietokrzyska
 12, PL-00-916 Warszawa. Tel.: +48 22 6944292. Fax: +48 22 694 45 52.
 E-mail: Malgorzata.Stelmaszewska@mofnet.gov.pl,
 Piotr.Nagraba@mofnet.gov.pl. URL: www.mf.gov.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Ministerstwo Finansów, Sekretariat Departamentu
 Budzetu, Resortu i Spraw Majatkowych, Att: Piotr Nagraba, Malgorzata
 Stelmaszewska, ul. Swietokrzyska 12, PL-00-916 Warszawa. Tel.: (+48) 22
 694 42 92. Fax: (+48) 22 694 45 52. E-mail: Piotr.Nagraba@mofnet.gov.pl,
 Malgorzata.Stelmaszewska@mofnet.gov.pl. URL: www.mf.gov.pl.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel centralny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 06.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca:
 Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów sluzbowych Ministerstwa Finansów.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie komunikacyjne 80
 samochodów osobowych Ministerstwa Finansów w zakresie OC, AC i NNW.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Ubezpieczenie obejmuje teren calego kraju oraz
 okazjonalnie wyjazdy zagraniczne na terenie Europy.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 66334100, 66337100, 66331100.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 720 000,00 PLN (177
 918,00 EUR).
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: Nie
 dotyczy.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 12 000,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Wszystkie pojazdy bedace na stanie Ministerstwa
 Finansów oraz nowo nabywane, powinny byc objete ochrona ubezpieczeniowa
 kazdorazowo na podstawie odpowiednio wznawianej albo nowej indywidualnej
 polisy wystawianej na okres 12 miesiecy, poczawszy od dnia nastepnego po
 zakonczeniu terminu obowiazywania obecnej polisy, lub w przypadkach
 pojazdów zglaszanych do ubezpieczenia w trakcie obowiazywania umowy od
 dnia rejestracji. Skladka platna jednorazowo.
 Platnosci beda realizowane przez Zamawiajacego bez zaliczek, przelewem
 bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciagu 14 dni od
 dostarczenia faktury, na podstawie przedlozonych przez Wykonawce faktur i
 polis na ubezpieczenie poszczególnych pojazdów. Tytulem zabezpieczenia
 nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu (przed
 podpisaniem umowy strony ustala forme zabezpieczenia) zabezpieczenie na
 kwote stanowiaca równowartosc 2 % maksymalnej wartosci nominalnej
 zobowiazania Zamawiajacego wynikajacego z umowy (czyli ceny ofertowej
 pomnozonej przez 3 lata obowiazywania umowy), które zostanie zwolnione
 przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamówien
 publicznych art. 151 ust. 1.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Nie dotyczy.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie
 zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki okreslone
 w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówien
 publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózn. zm.) oraz wykaza sie
 realizacja w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednego
 ubezpieczenia komunikacyjnego, w którym jeden ubezpieczajacy ubezpieczal
 flote zlozona z min. 50 pojazdów. W celu potwierdzenia spelnienia przez
 Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu nalezy zlozyc nastepujace
 dokumenty.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Dokumenty wymienione w §1
 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w
 sprawie rodzajów dokumentów potwierdzajacych spelnienie warunków udzialu
 w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich moze zadac
 zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 645).
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Sprawozdanie finansowe, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
 rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci równiez z opinia o badanym
 sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiazanych do
 sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreslajace obroty,
 zysk oraz zobowiazania i naleznosci - za ostatni rok obrotowy, a jezeli
 okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy -za ten okres.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Wykaz wykonanych w
 okresie ostatnich trzech lat dostaw lub uslug, a jezeli okres prowadzenia
 dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci,
 przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenia dokumentów
 potwierdzajacych, ze dostawy lub uslugi te zostaly wykonane nalezycie.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 C/523/04/BR/B.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 20.10.2004.
 Cena: Bezplatnie PLN.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 21.10.2004. Godzina: 12:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 20.12.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert: Nie
 dotyczy.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 21.10.2004-12:30.
 Ministerstwo Finansów, ul. Swietokrzyska 12 Warszawa, Pokój 3163.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau