Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauaufsicht - PL-Kraków
Bauaufsicht.
Dokument Nr...................: 147990-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Zarzad Dróg Wojewódzkich, Att: zagadnienia merytoryczne: Andrzej Grabka,
 tel. 012 6379000 w. 149, zagadnienia proceduralne: Boguslawa Sobula, tel.
 012 6381603, ul. B. Glowackiego 56, PL-30-085 Kraków. Tel.: +48 12 638 26
 03. Fax: +48 12 638 26 63. E-mail: jkub@zdw.krakow.pl. URL:
 www.zdw.krakow.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74262000.
 Beschreibung: Bauaufsicht.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 20.10.2004. Uhrzeit: 09:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Zarzad Dróg
 Wojewódzkich, Att: zagadnienia merytoryczne: Andrzej Grabka, tel. 012
 6379000 w. 149, zagadnienia proceduralne: Boguslawa Sobula, tel. 012
 6381603, ul. B. Glowackiego 56, PL-30-085 Kraków. Tel.: +48 12 638 26 03.
 Fax: +48 12 638 26 63. E-mail: jkub@zdw.krakow.pl. URL: www.zdw.krakow.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 12.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Pelnienie
 funkcji Inzyniera Kontraktu na zadaniu pn. Modernizacja drogi
 wojewódzkiej nr 773 Sieniczno-Wesola.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Administrowanie kontraktem wg FIDIC
 1999, pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji w ramach
 okreslonych przez Ustawe Prawo Budowlane.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Droga wojewódzka nr 773, województwo malopolskie,
 powiat olkuski, powiat krakowski, gmina Olkusz, gmina Suloszowa, gmina
 Skala gmina Iwanowice Wloscianskie, gmina Slomniki.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Nadzorowany Kontrakt
 obejmuje roboty drogowe: remont nawierzchni odcinkowo warstwy
 wzmacniajacej i bitumicznej z kruszywa i betonu asfaltowego oraz
 przebudowa konstrukcji nawierzchni km 0+030-20+350, 20+700-29+320,
 30+795-34+800, budowa chodnika km 0+110-0+352, budowa chodnika wraz z
 kanalizacja km 1+798,38-4+431, rozbudowa drogi wraz z korekta luku km
 4+247, 29-4+431, projekt i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego km
 0+000-34+830.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 32 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 15 000,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Termin platnosci nie dluzszy niz 30 dni od daty
 otrzymania przez zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Nie dotyczy.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Zgodnie z art.
 22 i 24 Ustawy - Prawo Zamówien Publicznych (Dz.U.nr 19 poz. 177 z dnia
 9.2.2004) oraz ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie ze Specyfikacja
 Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie ze
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Tak.
 Ustawa z dn. 7.7.1994 r.-Prawo Budowlane(Dz.U z 2003 r. nr 207 poz. 2016
 z pózniejszymi zmianami.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP.21.VIII/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 14.10.2004.
 Cena: 15.00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Tylko za usluge pocztowa.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 20.10.2004. Godzina: 09:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 20.10.2004-10:00.
 Siedziba Zarzadu Dróg Wojewódzkich Kraków ul. Glowackiego 56, pok.216.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau