Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Reagenzien für Bluttests - PL-Gliwice
Reagenzien für Bluttests.
Dokument Nr...................: 147935-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Centrum Onkologii - Instytut im. Sklodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa, ul.
 Roentgena 5, Oddzial Gliwice, ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, PL-44-101
 Gliwice. Tel.: +48 32 2789196, 2789198, 2788401. Fax: +48 32 2789197,
 2789198. E-mail: przetargi@io.gliwice.pl. URL: www.io.gliwice.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 24496200.
 Beschreibung: Reagenzien für Bluttests.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 26.10.2004. Uhrzeit: 09:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Centrum Onkologii
 - Instytut im. Sklodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5,
 Oddzial Gliwice, ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, PL-44-101 Gliwice. Tel.:
 +48 32 2789196, 2789198, 2788401. Fax: +48 32 2789197, 2789198. E-mail:
 przetargi@io.gliwice.pl. URL: www.io.gliwice.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Centrum
 Onkologii - Instytut Oddzial Gliwice, Att: Kierownik Dzialu Zamówien i
 Transportu Jerzy Wiech, ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, PL-44-101
 Gliwice. Tel.: +48 32 2789196, 2789198, 2788401. Fax: +48 32 278 9197,
 278 9198. E-mail: przetargi@io.gliwice.pl. URL: www.io.gliwice.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Centrum Onkologii -
 Instytut Oddzial Gliwice, Budynek Administracji I pietro pokój 2001
 (wejscie od parkingu), Att: Kierownik Dzialu Zamówien i Transportu Jerzy
 Wiech, ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, PL-44-101 Gliwice. Tel.: +48 32
 278 91 96. Fax: +48 32 278 91 97, 278 9198. E-mail:
 przetargi@io.gliwice.pl. URL: www.io.gliwice.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Centrum Onkologii - Instytut Oddzial Gliwice,
 Dzial Zamówien i Transportu, Att: Kierownik Dzialu Zamówien i Transportu
 Jerzy Wiech, ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, PL-44-101 Gliwice. Tel.: +48
 32 278 91 96, 278 84 01. Fax: +48 32 278 91 97, 278 91 98. E-mail:
 przetargi@io.gliwice.pl. URL: www.io.gliwice.pl.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Sukcesywne
 dostawy odczynników do oznaczen hematologicznych wraz z dzierzawa
 automatycznego analizatora.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do
 oznaczen hematologicznych wraz z dzierzawa automatycznego analizatora.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Centrum Onkologii - Instytut Oddzial Gliwice, ul.
 Wybrzeze Armii Krajowej 15, Zaklad Analityki Biochemii Klinicznej.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 24496200.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 280 000,00 PLN.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium w wysokosci 5 600,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia i
 podpisania faktury VAT.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Zgodnie z ustawa
 Prawo zamówien publicznych oraz okreslone w SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Okreslone w SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Okreslone w SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Okreslone w SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.1.1) Kandydaci juz wybrani: Tak.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: cena 60%
 2: jakosc 30%
 3: termin dostaw 10%
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 DA/DZ-381-1-09/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 26.10.2004.
 Cena: 50,00 + VAT PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Za zaliczeniem pocztowym.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 26.10.2004. Godzina: 09:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 26.10.2004-10:00.
 Centrum Onkologii - Instytut Oddzial Gliwice, ul. Wybrzeze Armii Krajowej
 15, pokój 20019 (sala narad), budynek administracji I pietro, wejscie od
 strony parkingu.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.4) Informacje dodatkowe: Wnioski (w oryginale) dotyczace przeslania
 SIWZ nalezy kierowac na adres Zamawiajacego z dopiskiem pok. 2001 Dzial
 Zamówien i Transportu.
 Kasa czynna codziennie w godz. 08.00 - 09.00 oraz od 11.00-13.00.
 Ponadto informujemy, iz nie udostepniamy SIWZ:
 - droga elektroniczna
 - na dyskietkach
 - faksem.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau