Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Arzneimittel - PL-Tomaszów Mazowiecki
Arzneimittel.
Laxanzien .
Insulin.
Vitamine.
Arzneimittel für Blut und Blut bildende Organe.
Herztherapiemittel.
Hämorrhoidenmittel zur topischen Anwendung.
Antiphlogistika und Antirheumatika.
Andere Gynäkologika.
Antibiotika zur systemischen Anwendung.
Arzneimittellösungen.
Nahrungsmittellösungen für parenterale Ernährung.
Intravenöse Flüssigkeiten.
Glucoselösungen.
Dokument Nr...................: 147933-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Szpital Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim Samodzielny Publiczny Zaklad
 Opieki Zdrowotnej, Att: Krystyna Socha, ul. Jana Pawla II 35, PL-97-200
 Tomaszów Mazowiecki. Tel.: +48 44 7257192. Fax: +48 44 757251. E-mail:
 zamowienia@szpital.tomaszow.org.pl. URL: www.szpital.tomaszow.org.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 24400000, 24415100, 24492000, 24421000, 24422100, 24432100, 24451100,
 24422500, 24413000, 24441200, 24416000, 24492210, 24492510, 24492700.
 Beschreibung: Arzneimittel.
 Insulin.
 Arzneimittellösungen.
 Arzneimittel für Blut und Blut bildende Organe.
 Herztherapiemittel.
 Antiphlogistika und Antirheumatika.
 Antibiotika zur systemischen Anwendung.
 Hämorrhoidenmittel zur topischen Anwendung.
 Laxanzien.
 Andere Gynäkologika.
 Vitamine.
 Nahrungsmittellösungen für parenterale Ernährung.
 Intravenöse Flüssigkeiten.
 Glucoselösungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Szpital Rejonowy w
 Tomaszowie Mazowieckim Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej,
 Att: Krystyna Socha, ul. Jana Pawla II 35, PL-97-200 Tomaszów Mazowiecki.
 Tel.: +48 44 7257192. Fax: +48 44 757251. E-mail:
 zamowienia@szpital.tomaszow.org.pl. URL: www.szpital.tomaszow.org.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawy
 leków, substancji recepturowych, plynów infuzyjnych.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia sa dostawy
 leków, substancji recepturowych, plynów infuzyjnych, które zostaly
 dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia
 6.9.2001 (Dz.U. Nr 126 poz. 1381 z póz.zm.).
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Apteka Szpitalna w siedzibie zamawiajacego.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 24400000, 24415100, 24492000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Powyzej 130 000,00 EUR.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: od 1 do 262
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000, 24421000, 24422100,
 24432100, 24451100.
 2) Krótki opis: Leki nasercowe, anestezjologiczne, przeciwbólowe,
 przeciwzapalne, antybiotyki.
 3) Zakres lub wielkosc: Szacunkowa wartosc 598 240,00 PLN.
 Czesc Nr: 263
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000, 24422500, 24413000,
 24441200, 24416000.
 2) Krótki opis: Leki - antybiotyki, anestezjologiczne, przeciwbólowe.
 3) Zakres lub wielkosc: Szacunkowa wartosc: 215 410,00 PLN.
 Czesc Nr: 264
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24415100.
 2) Krótki opis: Substancje farmaceutyczne - produkty sluzace do
 wykonywania leku recepturowego i preparaty odkazaja.
 3) Zakres lub wielkosc: Szacunkowa wartosc: 15 250,00 PLN.
 Czesc Nr: 265
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24492000, 24492210, 24422500,
 24492700.
 2) Krótki opis: Plyny infuzyjne - plyny infuzyjne i preparaty do
 zywienia pozajelitowego.
 3) Zakres lub wielkosc: Szacunkowa wartosc: 187 900,00 PLN.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 10 168,00 PLN.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Potwierdzenie
 spelnienia wymagan opisanych w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówien Publicznych.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 EZ/230/PN-20/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 25.10.2004.
 Cena: 48,80 (z VAT) PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka do kasy w siedzibie Zamawiajacego,
 przelew na konto Zamawiajacego po wystawieniu faktury.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 25.10.2004. Godzina: 11:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Komisja przetargowa.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 25.10.2004-11:30.
 PL-97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawla II 35, w pokoju Dyrektora
 ds. medycznych.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau