Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bekleidung und Zubehör - NL-Zwolle
Bekleidung und Zubehör.
Berufskleidung.
Oberbekleidung.
Firmenkleidung.
Diverse Oberbekleidung.
Kleidung.
Bekleidungszubehör.
Dokument Nr...................: 147912-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Korps landelijke politiediensten, Dienst Koninklijke & Diplomatieke
 Beveiliging, vertegenwoordigd door NIC bv, Att: mevr. L.J. Brok, Postbus
 10200, NL-8000 GE Zwolle. Tel.: +31 - [0]38 - 456 33 53.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 18000000, 18110000, 18200000, 18222000, 18230000, 18300000, 18420000.
 Beschreibung: Bekleidung und Zubehör.
 Berufskleidung.
 Oberbekleidung.
 Firmenkleidung.
 Diverse Oberbekleidung.
 Kleidung.
 Bekleidungszubehör.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Leveringen
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Korps
 landelijke politiediensten, Dienst Koninklijke & Diplomatieke
 Beveiliging, vertegenwoordigd door NIC bv, Att: mevr. L.J. Brok, Postbus
 10200, NL-8000 GE Zwolle. Tel.: +31 - [0]38 - 456 33 53.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: NIC bv, Att:
 mevr. L.J. Brok, Postbus 10200, NL-8000 GE Zwolle. Tel.: +31 - [0]38 -
 456 33 53.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: NIC bv, Afdeling
 SOB/Control, Postbus 10200, NL-8000 GE Zwolle. Tel.: +31 - [0]38 - 456 34
 32. Fax: +31 - [0]38 - 456 34 35. E-mail: Sob-control@nic-plaza.com.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: NIC bv,
 Afdeling SOB/Control, Postbus 10200, NL-8000 GE Zwolle. Tel.: +31 - [0]38
 - 456 34 32. Fax: Niet van toepassing. E-mail: Indienen van offertes per
 e-mail is niet toegestaan.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Centrale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen: Aankoop.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Aanschaf burgerkleding.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: De aanbesteding voor de
 aanschaf van burgerkleding bestaat uit 2 percelen, te weten:
 herenkleding, dameskleding. Alle burgerkleding voor de
 beveiligingsbeambten van de Dienst Koninklijke & Diplomatieke Beveiliging
 zal, gedurende de contracttermijn, in principe bij de contractpartij(en)
 worden aangeschaft.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Heel Nederland.
 NUTS-code: NL000.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 18000000,
 18110000, 18200000, 18222000, 18230000, 18300000, 18420000.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Ja.
 Offertes kunnen worden ingediend voor:
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Op basis van huidige
 personeelsbezetting wordt jaarlijks ongeveer 190 000 EUR aan
 burgerkleding gespendeerd, onderverdeeld in 98 % herenkleding en 2 %
 dameskleding.
 II.2.2) Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend: De
 overeenkomst(en) worden afgesloten voor een periode van 3 jaar met
 eventueel 2 optiejaren.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 36 maanden vanaf de
 gunning van de opdracht.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Voorzover waarborgen zoals
 bankgaranties etc. worden verlangd, is dit vermeld in de
 aanbestedingsstukken.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zie de
 aanbestedingsstukken.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben: Geen
 bijzondere rechtsvorm vereist. Indien een aanmelding wordt ingezonden
 door een combinatie van dienstverleners dient ieder lid van de combinatie
 een verklaring te ondertekenen ingevolge welke alle tot die combinatie
 behorende ondernemingen gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid
 aanvaarden voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit
 de aanmelding en eventuele inschrijving alsmede de eventuele uitvoering
 van de overeenkomst.
 Tevens dient aangegeven te worden wie de leiding van de combinatie heeft
 en als verantwoordelijke gemachtigde jegens de aanbestedende dienst mag
 optreden.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: De gegevens dienen in 2-voud te
 worden aangeleverd. Indien leveranciers gezamenlijk inschrijven, dient
 elk van hen de onder III.2.1.1 tot en met III.2.1.3 gevraagde gegevens
 over te leggen.
 De minimumeisen en de verlangde bescheiden, gegevens en verklaringen
 alsmede de wijze van kwalificatie zijn verder vermeld in de
 kwalificatieleidraad behorende bij deze aankondiging.
 Voor wat betreft de kwalificatieleidraad, deze is opgenomen in de
 aanbestedingsstukken.
 Binnen de grenzen van de artikelen 20 tot en met 23, van de Richtlijn
 Leveringen (93/36/EEG), kan de aanbestedende dienst verlangen dat de
 leverancier de overgelegde getuigschriften en bescheiden aanvult of nader
 toelicht.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Zie de
 aanbestedingsstukken.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Zie de aanbestedingsstukken.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Zie de
 aanbestedingsstukken.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 "EEG.241203.191004/LJS".
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 5.10.2004.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 19.10.2004. Tijdstip: 14:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 60 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Maximaal 2 personen per inschrijver. Inschrijvers die bij de opening
 aanwezig willen zijn dienen dit uiterlijk de laatste werkdag voor de
 opening telefonisch of per e-mail te melden bij NIC bv, afdeling
 SOB/Control [tel.: +31 - (0)38 - 456 34 32, e-mail:
 sob-control@nic-plaza.com] en daarbij de namen te noemen van de personen
 die de openingsbijeenkomst zullen bezoeken.
 Inschrijvers ontvangen, op verzoek, een kopie van het proces-verbaal van
 opening.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 19.10.2004-14:00.
 NIC bv te Zwolle.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Als adviseur van de aanbestedende dienst
 treedt op: NIC BV.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau