Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen - PL-Lubin
Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen.
Abholdienst für Wäsche.
Bügeln.
Dienstleistungen in der Maßschneiderei.
Dokument Nr...................: 147890-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Zespól Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Att: Karina Bratek, ul. Lokietka 3,
 PL-59-300 Lubin. Tel.: +48 76 846 14 46. Fax: +48 76 846 14 46. E-mail:
 zampub@zozlubin.com.pl. URL: www.zozlubin.com.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 93100000, 93110000, 93150000, 93930000.
 Beschreibung: Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen
 Reinigungen.
 Abholdienst für Wäsche.
 Bügeln.
 Dienstleistungen in der Maßschneiderei.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 09:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Zespól Opieki
 Zdrowotnej w Lubinie, Att: Karina Bratek, ul. Lokietka 3, PL-59-300
 Lubin. Tel.: +48 76 846 14 46. Fax: +48 76 846 14 46. E-mail:
 zampub@zozlubin.com.pl. URL: www.zozlubin.com.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Uslugi
 pralnicze.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Uslugi pralnicze polegaja na
 odebraniu ze szpitala okreslonego asortymentu prania, na wykonaniu
 prania, prasowania lub maglowania, krochmalenia, naprawy i dezynfekcji,
 jego odpowiedniego zapakowania w worki foliowe lub z materialu i
 dostarczeniu do szpitala w wyznaczonym terminie.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Zespól Opieki Zdrowotnej, 59 - 300 Lubin, Szpital ul.
 Bema 5.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 93100000, 93110000, 93150000,
 93930000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zamówieniem objety
 jest nastepujacy asortyment prania; bielizna ogólna, bielizna operacyjna,
 odziez i pozostaly asortyment zgodnie z miesiecznym wykazem w zakresie
 potrzeb Zamawiajacego - stanowiacym Zalacznik do specyfikacji.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 10 000,00 PLN.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Zawiera
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z wlasciwego
 rejestru potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie
 koniecznym do wykonania zamówienia.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie z zapisami SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie z zapisami
 SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP/20.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 25.10.2004.
 Cena: 24,40 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Pobranie.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 25.10.2004. Godzina: 09:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 25.10.2004-10:00.
 Zespól Opieki Zdrowotnej w Lubinie, PL-59-300 Lubin, ul. Lokietka 3, sala
 konferencyjna.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.4) Informacje dodatkowe: II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugi:
 Kategoria uslug: 27.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w miesiacach 36
 (liczsc od momentu udzielenia zamówienia).
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau