Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Medizinische Gase - PL-Kraków
Argon.
Medizinische Gase.
Stickstoff.
Flüssigstickstoff.
Kohlendioxid.
Stickstoffoxide.
Druckluft.
Dokument Nr...................: 147853-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Att: Barbara Rumian, ul. Kopernika 36,
 PL-31-501 Kraków. Tel.: +48 12 424 71 21. Fax: +48 12 424 71 22. E-mail:
 przetarg@su.krakow.pl. URL: www.su.krakow.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 24111140, 24111220, 24111161, 24111210, 24111160, 24111320, 24111120.
 Beschreibung: Medizinische Gase.
 Stickstoffoxide.
 Flüssigstickstoff.
 Kohlendioxid.
 Stickstoff.
 Druckluft.
 Argon.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 22.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Szpital
 Uniwersytecki w Krakowie, Att: Barbara Rumian, ul. Kopernika 36,
 PL-31-501 Kraków. Tel.: +48 12 424 71 21. Fax: +48 12 424 71 22. E-mail:
 przetarg@su.krakow.pl. URL: www.su.krakow.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Dzial Zamówien
 Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Att: w spr.
 merytorycznych: Andrzej Doniec; w spr. formalnych: Barbara Rumian, ul.
 Kopernika 19, PL-31-501 Kraków. Tel.: +48 12 424 70 05, 424 70 40. Fax:
 +48 12 424 71 20. E-mail: przetarg@su.krakow.pl. URL: www.su.krakow.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Pion Techniczny
 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Att: Iwona Kosmider, ul.
 Sniadeckich 9, PL-31-531 Kraków. Tel.: +48 12 424 77 28. Fax: +48 12 424
 71 06. E-mail: przetarg@su.krakow.pl. URL: www.su.krakow.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Dzial Zamówien Publicznych Szpitala
 Uniwersyteckiego w Krakowie, Att: Magdalena Lesniak, ul. Kopernika 19,
 PL-31-501 Kraków. Tel.: +48 12 424 71 20. Fax: +48 12 424 71 20. E-mail:
 przetarg@su.krakow.pl. URL: www.su.krakow.pl.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 gazów medycznych i technicznych dla jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w
 Krakowie przy ul. Kopernika 36.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawa gazów medycznych i
 technicznych dla jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul.
 Kopernika 36.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 24111140, 24111220, 24111161,
 24111210, 24111160.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Pakiet 1: gazy
 medyczne, Pakiet 2: tlenek azotu, Pakiet 3: gazy medyczne i techniczne,
 Pakiet 4: hel ciekly - wg arkuszy kalkulacyjnych (zal. nr 9A-9D do SIWZ).
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24111140.
 2) Krótki opis: Dostawa gazów medycznych.
 3) Zakres lub wielkosc: Wg zalacznika nr 9A do SIWZ.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24111220.
 2) Krótki opis: Dostawa tlenku azotu.
 3) Zakres lub wielkosc: Wg zalacznika nr 9B do SIWZ.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24111161, 24111160, 24111320,
 24111120, 24111210.
 2) Krótki opis: Dostawa gazów medycznych i technicznych.
 3) Zakres lub wielkosc: Wg zalacznika nr 9C do SIWZ.
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24111220.
 2) Krótki opis: Dostawa helu cieklego.
 3) Zakres lub wielkosc: Wg zalacznika nr 9D do SIWZ.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Pakiet 1 - 45 000 zl, Pakiet 2 -
 830 zl, Pakiet 3 - 870 zl, Pakiet 4 - 2000 zl.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualne: wypis z
 wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej, informacja z KRK, zaswiadczenie z US, ZUS lub KRUS.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Polisa
 lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzajacy, ze wykonawca jest
 ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
 dzialalnosci gospodarczej;
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Wykaz wykonanych w
 okresie ost. 3 lat dostaw gazów medycznych i technicznych do Szpitali w
 Polsce wraz z min. 3 referencjami, wykaz osób i podmiotów które beda
 wykonywac lub uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
 na temat ich kwalifikacji, aktualne swiadectwa rejestracji tlenu
 medycznego i podtlenku azotu (Pakiet 1), certyfikat ISO 9001 (Pakiet 1),
 wykaz zarejestrowanych hurtowni oraz hurtowni w trakcie rejestracji
 (Pakiet 1), aktualne swiadectwa dopuszczenia do obrotu gazó medycznych
 (Pakiety 1-4).
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP-8/66/E/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 22.10.2004.
 Cena: 36,60 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Przelew lub gotówka.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 22.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 20.12.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 22.10.2004-11:30.
 Sala konferencyjna obok Dzialu Zamówien Publicznych, 31-501 Kraków, ul.
 Kopernika 10.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau