Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Server - NL-Apeldoorn
Computerspeichereinheiten.
Systemprogramme.
Server.
Dokument Nr...................: 147839-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: De
 dienst voor het kadaster en de openbare registers, Att: de heer mr. M.
 Middendorf, Hofstraat 110, NL-7311 KZ Apeldoorn. Tel.: +31 55 528 53 56.
 Fax: +31 55 528 50 22. E-mail: marc.middendorf@kadaster.nl. URL:
 www.kadaster.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 30260000, 30241500, 30233100.
 Beschreibung: Server.
 Systemprogramme.
 Computerspeichereinheiten.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Leveringen
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: De dienst voor
 het kadaster en de openbare registers, Att: de heer mr. M. Middendorf,
 Hofstraat 110, NL-7311 KZ Apeldoorn. Tel.: +31 55 528 53 56. Fax: +31 55
 528 50 22. E-mail: marc.middendorf@kadaster.nl. URL: www.kadaster.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Publiekrechtelijke instelling.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen: Aankoop.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Levering IT-systemen en componenten.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Perceel 1: levering van
 Alpha-servers en bijbehorende systeemsoftware.
 Perceel 2: levering van Intel IA32-servers met bijbehorende
 systeemsoftware.
 Perceel 3: externe geheugencomponenten voor de servers als genoemd in
 percelen 1 en 2.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: NL: diverse locaties in Nederland.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 30260000,
 30241500, 30233100.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Ja.
 Offertes kunnen worden ingediend voor: Meerdere percelen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Ja.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Zie de aanbestedingsstukken.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zie de
 aanbestedingsstukken.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben: Ieder lid
 van de combinatie dient een schriftelijke verklaring af te leggen inzake
 het aanvaarden van een gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid
 betreffende de uitvoering van de overeenkomst inclusief de nakoming van
 garanties. Bovendien moet in de verklaring worden aangegeven aan welk lid
 de leiding van de combinatie is toevertrouwd.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: - De verklaring conform het bij de
 aanbestedingsstukken gevoegde model, dat de omstandigheden zich niet
 voordoen als bedoeld in artikel 20, lid 1 van de Richtlijn 93/36/EEG;
 - Een duidelijke omschrijving van de organisatiestructuur van de
 onderneming;
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: - Indien
 inschrijver een vestiging, dochter- of werkmaatschappij van een holding
 of moedermaatschappij is, dan dient de holding of moedermaatschappij een
 ondertekende verklaring te verstrekken, waarin zij zich aansprakelijk
 stelt voor de volledige en juiste uitvoering van de opdracht;
 - Bewijs van inschrijving in het handelsregister of beroepenregister als
 bedoeld in art. 20 van de Richtlijn 93/36/EEG;
 - Opgave van overige gegevens ingevolge de bij de aanbestedingsstukken
 als bijlage gevoegde vragenlijst.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: - Ter toetsing van de financiële en economische
 draagkracht van de onderneming de (geconsolideerde) balansen, verlies,
 winstrekeningen en kengetallen van de inschrijver als aangegeven in de
 aanbestedingsstukken;
 - Een verklaring betreffende de totale bedrijfsomzet en de omzet van
 inschrijver betreffende gelijksoortige diensten waarop deze aanbesteding
 betrekking heeft; als aangegeven in de aanbestedingsstukken;
 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de financiële en economische
 draagkracht, de technische bekwaamheid van leverancier alsmede de door
 hem getroffen kwaliteitscontrolemaatregelen aan een nader onderzoek te
 onderwerpen.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: - Een lijst
 van de in de afgelopen drie jaar voornaamste uitgevoerde soortgelijke
 opdrachten, qua grootte, omzet en karakter, onder vermelding van ten
 minste 3 referenties betreffende publiek- of privaatrechtelijke
 instanties waarvoor zij verricht werden;
 - Opgave/beschrijving van de outillage, het materieel en de technische
 uitrusting van de onderneming van inschrijver ter uitvoering van de
 opdracht.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt:
 Neen.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.2) Gunningscriteria: Laagste prijs.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 6.10.2004.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 19.10.2004. Tijdstip: 14:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 3 maanden (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Vertegenwoordigers van inschrijvende partijen.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 19.10.2004-14:10.
 Apeldoorn.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Op woensdag 6.10.2004 zal ten behoeve van
 bestekhouders een pre-bidmeeting worden gehouden. Deze zal ten kantore
 van het Kadaster in Apeldoorn plaatsvinden.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 3 jaar (vanaf gunning
 opdracht) met de mogelijkheid van 2-maal 1-jaarsverlenging.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau