Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Kόcheneinrichtungen - GR-Athen
Kόcheneinrichtungen.
Dokument Nr...................: 147814-2004
Verφffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Geniko Nosokomeio Paidon Athinon "I Agia Sofia", Att: Grafeio
 Promitheion, armodia: Aik. Markogiannaki, Thibon kai Papadiamantopoyloy,
 GR-115 27 Goydi Athina. Tel.: (210) 779 34 43. Fax: 779 76 49.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 36671000.
 Beschreibung: Kόcheneinrichtungen.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 22.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΏρομΏθειες
 Η σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: Γενικό Νοσοκομείο
 Ώαίδων ΑθηνΏν "Η Αγία Σοφία", ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: Γραφείο ΏρομηθειΏν,
 αρμόδια: Αικ. Μαρκογιαννάκη, ΘηβΏν και ΏαΏαδιαμαντοΏοΏλου, GR-115 27
 Γουδί ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: (210) 779 34 43. Φαξ: 779 76 49.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΦορΏας δημοσίου δικαίου.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.2) Είδος σΏμβασης ΏρομηθειΏν: Αγορά.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΕΏαναληΏτικός διαγωνισμός
 για την ΏρομΏθεια συγκροτΏματος συσκευΏν μαγειρείων νοσοκομείων
 (τροχΏλατα αναθΏρμανσης και διανομΏς φαγητοΏ).
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: ΒλΏΏε σημείο Ι.1).
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ μΏγεθος: 45 τεμάχια ΏερίΏου.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 45 ημΏρες αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγυητικΏ
 εΏιστολΏ συμμετοχΏς 5 % της ΏροϋΏολογισθείσας δαΏάνης.
 ΕγγυητικΏ εΏιστολΏ καλΏς εκτΏλεσης 10 % της συμβατικΏς αξίας.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους:
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: Κυριότερες Ώαραδόσεις κατά την τελευταία τριετία στο δημόσιο
 και ιδιωτικό τομΏα.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: α) Ώεριγραφικά
 ΏντυΏα των ΏροσφερομΏνων ειδΏν.
 β) ΏιστοΏοιητικά διασφάλισης Ώοιότητας και ελΏγχου σΏμφωνα με τις
 διεθνείς ΏροδιαγραφΏς.
 γ) ΥΏεΏθυνη δΏλωση του νομίμου εκΏροσΏΏου του εργοστασίου στο οΏοίο θα
 κατασκευαστοΏν τα υλικά με την οΏοία θα δηλΏνει ότι αΏοδΏχεται την
 εκτΏλεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η ΏλΏον συμφΏρουσα αΏό οικονομικΏ άΏοψη
 Ώροσφορά με:
 ΚριτΏρια Ώου αναφΏρονται στα συμβατικά τεΏχη.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως: 21.10.2004.
 Κόστος: 15 EUR.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Γραμμάτιο είσΏραξης του νοσοκομείου.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 22.10.2004. Ώρα: 10:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: ΏρομηθευτΏς Ώ νόμιμοι εκΏρόσωΏοί τους.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 22.10.2004-10.00.
 Αίθουσα διαγωνισμΏν του νοσοκομείου.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.3) Ο ΏαρΏν διαγωνισμός σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα
 χρηματοδοτοΏμενο αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ώχι.
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: ΙΙ.1.10) Ναι, αλλά θα αξιολογηθεί μία Ώροσφορά
 ανά είδος και ανά συμμετΏχοντα.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau