Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Höhere Schule - NL-Oirschot
Höhere Schule.
Dokument Nr...................: 147797-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Gemeente Oirschot, Att: de heer W. Kroes, Postbus 11, NL-5688 ZG
 Oirschot. Tel.: +31 499-58 33 33. Fax: +31 499-57 42 35. URL:
 www.oirschot.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45214220.
 Beschreibung: Höhere Schule.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 4.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Werken
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Gemeente
 Oirschot, Att: de heer W. Kroes, Postbus 11, NL-5688 ZG Oirschot. Tel.:
 +31 499-58 33 33. Fax: +31 499-57 42 35. URL: www.oirschot.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Brink Management
 & Advies bv, Att: de heer ir. B.H. Swinkels, Postbus 2424, NL-5600 CK
 Eindhoven. Tel.: +31 40-267 67 67. Fax: +31 40-267 67 60. E-mail:
 b.swinkels@brink.nl. URL: www.brink.nl.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Brink Management & Advies
 bv, Att: de heer ir. B.H. Swinkels, Postbus 2424, NL-5600 CK Eindhoven.
 Tel.: +31 40-267 67 67. Fax: +31 40-267 67 60. E-mail:
 b.swinkels@brink.nl. URL: www.brink.nl.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Brink
 Management & Advies bv, Att: de heer ir. B.H. Swinkels, Postbus 2424,
 NL-5600 CK Eindhoven. Tel.: +31 40-267 67 67. Fax: +31 40-267 67 60.
 E-mail: b.swinkels@brink.nl. URL: www.brink.nl.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken: Uitvoering.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Nieuwbouw SG Kempenhorst te Oirschot.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Het werk bestaat uit een
 vervangende nieuwbouw voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
 (VMBO), bestaande uit een hoogbouw waar theorie wordt gegeven en een
 aangesloten laagbouw waar de aula en werkplaatsen zijn voorzien.
 Het werk omvat de realisatie van het gebouw, parkeerplaatsen,
 terreinverharding en -inrichting te Oirschot op de locatie Moorland-Oost
 aan de Kempenweg. De bouwkavel in het gebied Moorland wordt momenteel
 voor agrarische doeleinden gebruikt.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Kempenweg, NL-Oirschot.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45214220.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Ja.
 Offertes kunnen worden ingediend voor: Een perceel.
 Meerdere percelen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Het schoolgebouw ten behoeve van
 middelbaar beroepsonderwijs heeft een brutovloeroppervlak van circa 9 500
 m2. Het bijbehorende schoolterrein is circa 15 000 m2 groot.
 II.2.2) Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend: Niet van
 toepassing.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 4.4.2005 - Tot:
 30.5.2006.
 Inlichtingen betreffende percelen
 Perceel nr.: 1: Bouwkundige werken, inclusief infrastructuur,
 transportinstallaties en coördinatie van nevenaannemers.
 1) Nomenclatuur
 1.1)	CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45214220.
 2) Korte beschrijving: Dit perceel bestaat uit het voorbereiden en
 uitvoeren van bouwkundige werken, infrastructuur en de
 coördinatiewerkzaamheden met betrekking tot werken van onder-,
 nevenaannemers en derden. Tevens zijn de transportinstallaties (liften)
 bij dit perceel ondergebracht.
 3) Omvang of hoeveelheid: De bouw van een school ten behoeve van
 middelbaar beroepsonderwijs, met een oppervlak van circa 9 500 m2 BVO en
 een (school)terrein. De exacte omvang zal in de bestekken en de
 tekeningen worden verwoord.
 Perceel nr.: 2: Werktuigbouwkundige installaties.
 1) Nomenclatuur
 1.1)	CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45214220.
 2) Korte beschrijving: Het voorbereiden, uitvoeren en bedrijfsvaardig
 opleveren van de werktuigbouwkundige installaties.
 3) Omvang of hoeveelheid: Het aanbrengen van installaties in een school
 ten behoeve van middelbaar beroepsonderwijs, met een oppervlak van 9 500
 m2 BVO en een (school)terrein. De exacte omvang zal in de bestekken en de
 tekeningen worden verwoord.
 Perceel nr.: 3: Elektrotechnische installaties.
 1) Nomenclatuur
 1.1)	CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45214220.
 2) Korte beschrijving: Het voorbereiden, uitvoeren en bedrijfsvaardig
 opleveren van de elektrotechnische installaties.
 3) Omvang of hoeveelheid: Het aanbrengen van installaties in een school
 ten behoeve van middelbaar beroepsonderwijs, met een oppervlak van 9 500
 m2 BVO en een (school)terrein. De exacte omvang zal in de bestekken en de
 tekeningen worden verwoord.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Er wordt een bankgarantie
 verlangd ter grootte van 5% van de aanneemsom. Nadere voorwaarden zijn
 weergegeven in het "Kwalificatiedocument selectiefase Nieuwbouw SG
 Kempenhorst" op te vragen bij adres I.2).
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: De betalingsvoorwaarden
 zullen worden beschreven in de bestekken, die bij de gunningsfase aan de
 gegadigden worden verstrekt.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben: Een
 combinatie van aannemers is toegestaan. Nadere voorwaarden zijn
 weergegeven in het "Kwalificatiedocument selectiefase Nieuwbouw SG
 Kempenhorst" op te vragen bij het adres conform I.2).
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: Exacte omschrijving en toelichting
 op verlangde stukken met betrekking tot de minimumeisen en
 selectiecriteria zijn weergegeven in "Kwalificatiedocument selectiefase
 Nieuwbouw SG Kempenhorst" op te vragen bij het adres conform I.2).
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Specificatie
 van de verlangde stukken is opgenomen in het op te vragen
 "Kwalificatiedocument selectiefase Nieuwbouw SG Kempenhorst". Dit betreft
 onder andere:
 - beschrijving bedrijfs- en rechtsvorm;
 - inschrijving beroeps- en handelsregister;
 - verklaring artikel 24, EG-Richtlijn 93/37/EEG;
 - verklaring alle communicatie in woord en geschrift in Nederlandse taal.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Specificatie van de verlangde stukken is opgenomen in het
 op te vragen "Kwalificatiedocument selectiefase Nieuwbouw SG
 Kempenhorst". Dit betreft onder andere:
 - verklaring financiële draagkracht;
 - bewijs van verzekering tegen beroepsrisico"s: minimaal 2 500 000 EUR
 per gebeurtenis;
 - geconsolideerde jaaromzet: voor perceel 1: minimaal 16 000 000 EUR,
 voor perceel 2: minimaal 3 500 000 EUR, voor perceel 3: minimaal 2 500
 000 EUR.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken:
 Specificatie van de verlangde stukken is opgenomen in het op te vragen
 "Kwalificatiedocument selectiefase Nieuwbouw SG Kempenhorst". Dit betreft
 onder andere:
 - verklaring bereidheid een gespecificeerde open begroting op te stellen;
 - verklaring waaruit blijkt dat gegadigde in bezit is van
 kwaliteitsborging;
 - opgave van gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting gespecificeerd
 naar bouwplaatspersoneel en totaal personeelsbestand;
 - opgave van beoogd projectleider en (hoofd)uitvoerder, inclusief
 curriculum vitae;
 - drie referentieprojecten, met tevredenheidsverklaring opdrachtgever,
 een aanneemsom voor perceel 1 van minimaal 1 500 000 EUR, voor perceel 2
 een minimale aanneemsom van 300 000 EUR en voor perceel 3 een minimale
 aanneemsom van 200 000 EUR.
 Onder referentieprojecten wordt verstaan: scholen ten behoeve van
 middelbaar onderwijs met praktijk- en/of theorielokalen en/of
 werkplaatsen met een minimale omvang van 3 000 m2.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt: Ja.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Niet-openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is
 uit te nodigen tot inschrijving: Aantal: 5.
 IV.2) Gunningscriteria: Laagste prijs.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 23.9.2004.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Niet van toepassing.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 4.10.2004. Tijdstip: 12:00.
 IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde
 gegadigden: Voorziene datum: 5.11.2004.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Gegadigden dienen op basis van de
 selectieleidraad beschreven in het "Kwalificatiedocument selectiefase
 Nieuwbouw SG Kempenhorst" in te schrijven.
 Het Kwalificatiedocument is schriftelijk aan te vragen bij het adres
 conform I.2.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 14 maanden.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau