Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Tiefgarage - NL-Groningen
Tiefgarage.
Dokument Nr...................: 147758-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Dienst RO-EZ, Att: mevr. C. Prins, Postbus 7081, NL-9701 JB Groningen.
 Tel.: 050-367 81 11. Fax: 050-367 83 91. E-mail:
 c.prins@roez.groningen.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45223310.
 Beschreibung: Tiefgarage.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Werken
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Neen.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Dienst RO-EZ,
 Att: mevr. C. Prins, Postbus 7081, NL-9701 JB Groningen. Tel.: 050-367 81
 11. Fax: 050-367 83 91. E-mail: c.prins@roez.groningen.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1), Dienst RO-EZ, Att: mevr. C. Prins, Postbus 7081, NL-9701 JB
 Groningen. Tel.: 050-367 81 11. Fax: 050-367 83 91. E-mail:
 c.prins@roez.groningen.nl.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1),
 Dienst RO-EZ, Att: mevr. C. Prins, Postbus 7081, NL-9701 JB Groningen.
 Tel.: 050-367 81 11. Fax: 050-367 83 91. E-mail:
 c.prins@roez.groningen.nl.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1), Dienst RO-EZ, Att: mevr. C. Prins, Postbus 7081, NL-9701
 JB Groningen. Tel.: 050-367 81 11. Fax: 050-367 83 91. E-mail:
 c.prins@roez.groningen.nl.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken: Uitvoering.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Stationsvoorplein, Stadsbalkon.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: De aanleg van een
 stadsbalkon met een ruimte voor de stalling van 3 000 fietsen, met
 toegangen, en het verrichten van enigineeringswerk.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: De locatie is gelegen op het Stationsvoorplein
 voor het NS-hoofdstation langs de Stationsweg te Groningen.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45223310.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: De aanleg van een stadsbalkon met
 daarin een stallingruimte voor 3 000 fietsen, globale afmetingen: 178 ×
 44 m, met toegangen.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 15.11.2004 -
 Tot: 23.12.2005.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Een bereidverklaring
 bankgarantie ter grootte van 5% van de aanneemsom.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: De betaling geschiedt in
 termijnen van 4 weken ter grootte van het verwerkte bedrag.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben: Bij
 inschrijving als combinatie van aannemers dienen alle combinanten de
 gevraagde gegevens onder a, b en c te verstrekken. Alle combinanten
 moeten een schriftelijke verklaring afleggen dat zij zowel gezamenlijk
 als hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor de uitvoering van het werk.
 Alle combinanten moeten schriftelijk aangeven aan wie van de combinanten
 de leiding van de combinatie wordt toevertrouwd (penvoerder). De
 penvoerder fungeert als aanspreekpunt voor de opdrachtgever voor het
 gehele werk.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit:
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: a. Een
 verklaring inzake de inschrijvingsvereisten conform het bij het bestek
 gevoegde model. Bij inschrijving door twee of meer inschrijvers
 gezamenlijk dient voor elke inschrijver een verklaring te worden
 bijgevoegd.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: b. De inschrijver dient aan te tonen over voldoende
 financiële middelen te beschikken om dit werk naar behoren uit te voeren
 door middel van:
 1) een bankverklaring waaruit de financiële draagkracht van de
 onderneming blijkt;
 2) een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver in de laatste drie
 boekjaren een gemiddelde omzet per jaar aan werken in de civiele /
 utiliteitsbouw heeft behaald, gelijk aan of groter dan 4 000 000 EUR
 (excl. BTW).
 In geval van een combinatie van inschrijvers dient de penhouder minimaal
 75% van deze omzet per jaar te hebben bereikt en elke deelnemer aan de
 combinatie minimaal 25%. Deze eis geldt niet voor een combinatie die
 gevormd wordt door een aannemingsbedrijf en (een) dochteronderneming(en).
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: c. Een
 lijst van de in de periode van vijf jaar, voorafgaande aan de datum van
 aanbesteding van dit bestek, uitgevoerde werken.
 d. Een bewijs dat de inschrijver niet in een van de in het eerste lid van
 artikel 7, van het UAR-EG 1991, onder a t/m g genoemde omstandigheden
 verkeert.
 e. Een verklaring waarin hij aangeeft dat hij bij de voorbereiding van
 zijn inschrijving rekening heeft gehouden met de verplichting ingevolge
 de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die gelden
 op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd.
 f. Een verklaring dat het door de inschrijver op de bouwplaats in te
 zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal
 beheerst in woord en geschrift.
 g. Een voorlopig werkplan, waardoor hij kan aantonen dat hij het
 aangenomen werk binnen de voorgeschreven uitvoeringsduur kan voltooien.
 In het voorlopig werkplan dient opgenomen te zijn:
 - de personele bezetting van zijn onderneming;
 - de in zijn onderneming aanwezige knowhow bij de staf en het
 leidinggevend uitvoerend personeel;
 - een opgave van het materieel, met vermelding van de capaciteit van de
 installaties en werktuigen, waarover zijn onderneming of het concern
 waartoe zijn onderneming behoort, voor de uitvoering van de
 hoofdonderdelen van het werk kan beschikken, alsmede, indien het
 materieel van derden wordt betrokken, de vermelding van de eigenaar;
 - een opgave van het personele kader dat voor dit project wordt ingezet;
 - de onderdelen van het werk, welke door elk van de partners in een
 combinatie dan wel door (een) onderaannemer(s) worden uitgevoerd;
 - de tijdstippen van uitvoering met vermelding van de productie van de
 hoofdonderdelen van het werk;
 - een opgave van de omvang, de daarvoor benodigde capaciteit en de duur
 van de door zijn onderneming thans in uitvoering zijnde (andere) werken.
 h. Een door hem gewaarmerkte en gedateerde kopie van het
 kwaliteitssysteemcertificaat volgens NEN-EN-ISO 9001/9002. De aannemer,
 of de penvoerder van de aannemers in combinatie, dient een door hem
 gewaarmerkte en gedateerde kopie van zijn kwaliteitssysteemcertificaat
 over te leggen.
 i. Het bewijs van lidmaatschap van een onderlinge vrijwaringsorganisatie
 inclusief een volledig ingevuld meldingsformulier, of in drievoud een
 "overmakingsovereenkomst" conform het in bestek opgenomen model moet
 overgelegd worden.
 Met betrekking tot de in artikel 10, lid 3, van het UAR-EG-1991 bedoelde
 eisen, komen voor de opdracht van het werk uitsluitend in aanmerking,
 inschrijvers die:
 in de laatste vijf jaar op een vakkundige en regelmatige wijze, tot
 tevredenheid van de opdrachtgever, werken in de grond- water- en
 wegenbouw hebben uitgevoerd en deze tijdig hebben opgeleverd, verleend
 uitstel daarin inbegrepen;
 een of meerdere gelijksoortige werken met een aannemingssom of een
 gefactureerd totaalbedrag van minimaal 50% van de huidige
 inschrijvingssom, met een minimum van 500 000 EUR, gerealiseerd hebben.
 In geval van een combinatie van inschrijvers dient de penhouder minimaal
 te voldoen aan deze eis.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt: Ja.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.2) Gunningscriteria: Laagste prijs.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 Besteknummer 30-2004.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 9.9.2004.
 Prijs: 200,- (inclusief diskettes, verzendkosten en 31,94 BTW). EUR.
 Voorwaarden en wijze van betaling: De bestekken zijn verkrijgbaar door
 het bedrag over te maken op rekeningnummer 28.50.61.852 onder vermelding
 van het bestek "30-2004". Restitutie vindt niet plaats.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 19.10.2004. Tijdstip: 11:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 60 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Openbaar.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 20.10.2004-11:00.
 Ronde Kamer van de Oosterpoort, Trompsingel 27, NL-9724 DA Groningen.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Ja.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Ja.
 SNN.
 VI.4) Overige inlichtingen: De inlichtingen zullen worden verstrekt op
 7.10.2004 om 10:00 uur in kamer 253 van de dienst RO-EZ, Gedempte
 Zuiderdiep 98 te Groningen. De nota van inlichtingen zal aan de
 bestekhouders worden toegezonden.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau