Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Baureifmachung - NL-Gouda
Baureifmachung.
Dokument Nr...................: 147749-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Bedrijvenschap Regio Gouda, Att: de heer mr. C.K.W. van Splunder, Postbus
 1086, NL-2800 BB Gouda. Tel.: 0182 58 83 61. Fax: 0182 58 82 83.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45100000.
 Beschreibung: Baureifmachung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Werken
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Bedrijvenschap
 Regio Gouda, Att: de heer mr. C.K.W. van Splunder, Postbus 1086, NL-2800
 BB Gouda. Tel.: 0182 58 83 61. Fax: 0182 58 82 83.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Witteveen+Bos,
 Att: de heer ing. J.F.G. Zaat, Hoogheemraadssingel 319, NL-3023 BG
 Rotterdam. Tel.: 010 244 28 29. Fax: 010 244 28 88. E-mail:
 J.Zaat@witbo.nl. URL: www.witteveenbos.nl.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Witteveen+Bos, Att: de
 heer ing. J.F.G. Zaat, Hoogheemraadssingel 319, NL-3023 BG Rotterdam.
 Tel.: 010 244 28 29. Fax: 010 244 28 88. E-mail: J.Zaat@witbo.nl. URL:
 www.witteveenbos.nl.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming:
 Bedrijvenschap Regio Gouda, Westeinde 1, NL-Moordrecht.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken: Uitvoering.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Bouwrijp maken bedrijventerrein Gouwe Park fase 1.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Het toepassen van een
 zettingsversnellende methode op het bedrijventerrein Gouwe Park 1
 inclusief grondwerk en het aanbrengen van geotextiel, duikers en
 verhardingen.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Tussen de Noordringdijk en Rijksweg A20 in de
 gemeente Moordrecht.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45100000.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Ja.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: De werkzaamheden omvatten in
 hoofdzaak:
 - verwijderen van teerhoudend asfalt ca. 675 ton;
 - aanbrengen van geotextiel ca. 80 000 m²;
 - verrichten van grondwerk t.b.v. watergangen ca. 7 000 m³;
 - toepassen van een bemalingssysteem met horizontale drains;
 - aanbrengen van zandschermen ca. 26 000 m;
 - vervoeren van vrijgekomen zand bij zandschermen ca. 35 000 m³;
 - zand verwerken in grondlichaam ca. 122 000 m³;
 - leveren van zoet zand ca. 158 000 m³;
 - ontgraven en vervoeren van zand ca. 28 500 m³;
 - aanbrengen van PVC-duikers diameter 630 mm ca. 430 m;
 - aanbrengen van verhardingen ca. 620 m²;
 - verrichten van bijkomende werkzaamheden.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Tot: 4.4.2005.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Conform de UAV 1989.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zie bestek.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: Voor bewijsstukken zie bestek.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: a) Niet
 verkeren in staat van faillissement, liquidatie en/of overige in artikel
 7, lid 1, van het UAR-EG 1991, bedoelde situaties.
 b) Ingeschreven staan in het beroeps- of handelsregister.
 c) Beschikken over de voor de uitvoering van het werk vereiste
 vestigingsvergunning of -ontheffing.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: a) In de laatste drie boekjaren een gemiddelde omzet aan
 werken in de GWW-sector hebben bereikt gelijk aan of groter dan 9 000 000
 EUR per boekjaar (exclusief omzetbelasting).
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: a) In de
 laatste vijf jaar ten minste één soortgelijk werk op het gebied van het
 op grote schaal ophogen van een terrein t.b.v. het bouwrijp maken met een
 aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan 1 500 000
 EUR exclusief omzetbelasting hebben uitgevoerd.
 b) In de laatste vijf jaar ten minste één soortgelijk werk hebben
 uitgevoerd waarbij technieken zijn toegepast om, in vergelijking met
 traditioneel ophogen en het aanbrengen van overhoogte, versneld zettingen
 te realiseren van een terrein met slappe bodems t.b.v. het bouwrijp maken.
 c) In het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
 de norm ISO 9001:2000, dat betrekking heeft op de aard van het werk.
 d) In het bezit te zijn van een geldig VCA**-certificaat dat betrekking
 heeft op de aard van het werk.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 GD87-8.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 18.10.2004.
 Prijs: 150. EUR.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Het RAW-bestek is verkrijgbaar tegen
 betaling van 150 EUR (inclusief omzetbelasting), uitsluitend op
 girorekening P 19.75.457, ten name van Witteveen+Bos Raadgevende
 ingenieurs bv te Deventer onder vermelding van "Projectnr. GD87-8" en
 naam en adresgegevens van de aanvrager. Andere betalingen worden niet
 geaccepteerd. Restitutie van dit bedrag is niet mogelijk. Indien de naam-
 en adresgegevens afwijken van de tenaamstelling op het
 betalingsafschrift, de juiste gegevens per fax of e-mail verzenden naar
 Witteveen+Bos, t.a.v. de heer ing. J.F.G. Zaat, fax: 010 244 28 88,
 e-mail: J.Zaat@witbo.nl.
 Toezending van het bestek vindt plaats, na ontvangst van de betaling. Een
 factuur (inclusief omzetbelasting) zal worden nagezonden.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 18.10.2004. Tijdstip: 14:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 60 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Openbaar.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 18.10.2004-14:00.
 Burgerzaal van het gemeentehuis van Moordrecht, Westeinde 1 te Moordrecht.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Het betreft een aanbesteding onder
 toepasselijkheid van het UAR-EG 1991.
 Alternatieven moeten voldoen aan de in het bestek gestelde eisen.
 Inlichtingen worden verstrekt door of namens het Bedrijvenschap Regio
 Gouda in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Moordrecht, Westeinde 1
 te Moordrecht op 1.10.2004 om 14:00 uur.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau