Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Sondertransport - GR-Athen
Sondertransport.
Dokument Nr...................: 147410-2004
Verφffentlicht................: 02.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Organismos
 Astikon Sygkoinonion Athinon (OASA), Att: Bilaetis Nap., Metsoboy 15,
 GR-106 82 Athina. Tel.: (210) 820 09 99, 883 60 76, 820 08 08. Fax: 821
 22 19, 822 06 20. E-mail: oasa@oasa.gr. URL: www.oasa.gr.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 60123000.
 Beschreibung: Sondertransport.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeantrδge: 22.9.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
 ΥΏηρεσίες
 H σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση του αναθΏτοντα φορΏα: Οργανισμός ΑστικΏν
 ΣυγκοινωνιΏν ΑθηνΏν (ΟΑΣΑ), ΥΏεΏθυνυη υΏηρεσία: ΒιλαΏτης ΝαΏ., Μετσόβου
 15, GR-106 82 ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: (210) 820 09 99, 883 60 76, 820 08 08.
 Φαξ: 821 22 19, 822 06 20. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
 oasa@oasa.gr. ΔιεΏθυνση Internet (URL): www.oasa.gr.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.3) Είδος σΏμβασης υΏηρεσιΏν: Κατηγορία υΏηρεσίας: 60.
 II.1.4) Συμφωνία-Ώλαίσιο: Ώχι.
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: Διάθεση
 εισιτηρίων στα καταστΏματα ΏΏλησης.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: Η σΏμβαση αφορά το χρονικό
 διάστημα αΏό 1.11.2004 Ώως 31.10.2006 και αναφΏρεται στο Ώργο της
 διακίνησης/διάθεσης των εισιτηρίων του Ο.Α.Σ.Α. αΏό τις αΏοθΏκες του και
 τις αΏοθΏκες των εΏοΏτευόμενων αΏό αυτόν φορΏων, Ώρος το κατάστημα
 ΏΏλησης τους στο εΏιβατικό κοινό με ΏροσωΏικό και δαΏάνες του αναδόχου.
 Η ΏεριγραφΏ των Ώρος ανάθεση ΥΏηρεσιΏν και το ΏλΏρες αντικείμενο της
 σΏμβασης αναφΏρονται με λεΏτομΏρειες στα αναλυτικά τεΏχη της ΏροκΏρυξης.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: ΑθΏνα.
 Κωδικός NUTS: GR300.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ Ώκταση: Ο ΏροϋΏολογισμός της σΏμβασης
 ανΏρχεται σε 1 400 000 ευρΏ.
 II.2.2) ΔικαιΏματα Ώροαίρεσης. ΏεριγραφΏ και Ώνδειξη του χρόνου κατά τον
 οΏοίο μΏοροΏν να ασκηθοΏν: Το Ώιο Ώάνω Ώργο δΏναται να Ώαραταθεί για
 διάστημα μΏχρι Ώνα ακόμα εξάμηνο με μονομερΏ δΏλωση του Ο.Α.Σ.Α. η οΏοία
 θα ΏρΏΏε να κοινοΏοιηθεί στον ανάδοχο τουλάχιστον 2 μΏνες Ώριν αΏό τη
 λΏξη της αρχικΏς συμβατικΏς Ώεριόδου (δηλαδΏ μΏχρι τις 31.8.2006).
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: Ώναρξη: 1.11.2004 -
 ΟλοκλΏρωση: 31.10.2006.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: Οι όροι των
 εγγυΏσεων αναφΏρονται με λεΏτομΏρειες στα τεΏχη της αναλυτικΏς ΏροκΏρυξης
 η οΏοία είναι διαθΏσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 Για την υΏοβολΏ αίτησης/δΏλωσης ενδιαφΏροντος δεν αΏαιτείται η υΏοβολΏ
 εγγΏησης συμμετοχΏς αλλά αΏαιτείται η υΏοβολΏ κατάλληλων τραΏεζικΏν
 εγγράφων ως Ώρος τη δυνατότητα χορΏγησης στον ενδιαφερόμενο εγγυητικΏς
 εΏιστολΏς Ώψους τουλάχιστον 700 000 ευρΏ, αντίγραφο Ώ αΏόσΏασμα του
 ισολογισμοΏ της εΏιχείρησης, δΏλωση Ώερί του συνολικοΏ Ώψους του κΏκλου
 εργασιΏν της εΏιχείρησης, καθΏς και του κΏκλου εργασιΏν της Ώου αφορά
 αντίστοιχες Ώρος τις υΏό ανάθεση υΏηρεσίες, κατά τις τρεις ΏροηγοΏμενες
 του Ώτους του διαγωνισμοΏ οικονομικΏς χρΏσεις ΏροκειμΏνου να γίνει η
 εΏιλογΏ αυτΏν Ώου θα κληθοΏν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
 ΑΏό όσους εΏιλεγοΏν και κληθοΏν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα
 κατατεθεί εγγυητικΏ εΏιστολΏ για Ώοσό ίσο Ώρος το 10 % του συμβατικοΏ
 τιμΏματος. Θα αΏαιτηθεί εΏίσης μία εγγυητικΏ εΏιστολΏ τράΏεζας Ώ άλλου
 οργανισμοΏ Ώου λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα Ώου θα ΏρΏΏει να καλΏΏτει
 Ώάντα την αξία των εις χείρας του αναδόχου ευρισκομΏνων εισιτηρίων και
 εισΏράξεων, ΏροσαυξημΏνη κατά 10 % τουλάχιστον.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Η εκτΏλεση των υΏό ανάθεση υΏηρεσιΏν θα γίνεται
 με δαΏάνες και για λογαριασμό των συγκοινωνιακΏν φορΏων τους οΏοίους
 αφοροΏν τα διακινοΏμενα εισιτΏρια και η αμοιβΏ του αναδόχου θα
 Ώαρακρατείται αΏό την αξία των διακινοΏμενων εισιτηρίων.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η
 σΏμβαση: Δικαίωμα συμμετοχΏς στο διαγωνισμό Ώχουν φυσικά Ώ νομικά ΏρόσωΏα
 Ώ ενΏσεις, συνεταιρισμοΏς Ώ κοινοΏραξίες, Ώου Ώχουν ανάλογο αντικείμενο
 εργασιΏν και αΏοδεδειγμΏνη ικανότητα.
 Στην ΏερίΏτωση ομίλου διαγωνιζομΏνων δεν αΏαιτείται να Ώχουν λάβει
 συγκεκριμΏνη νομικΏ μορφΏ ΏροκειμΏνου να υΏοβάλουν αίτηση/δΏλωση
 συμμετοχΏς Ώ Ώροσφορά, υΏοχρεοΏνται όμως να την αΏοκτΏσουν σε ΏερίΏτωση
 κατακΏρωσης της σΏμβασης σε αυτοΏς Ώριν αΏό την υΏογραφΏ της σχετικΏς
 σΏμβασης.
 Κάθε ενδιαφερόμενος μΏορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με μία μόνον
 Ώροσφορά.
 Στις ΏεριΏτΏσεις ομίλου Ώαρόχων υΏηρεσιΏν, οι διαγωνιζόμενοι υΏοβάλλουν
 κοινΏ Ώροσφορά, η οΏοία υΏογράφεται υΏοχρεωτικά αΏό τους νόμιμους
 εκΏροσΏΏους όλων των συμΏραττόντων.
 Ώερισσότερες λεΏτομΏρεις αναφΏρονται στα αναλυτικά τεΏχη της ΏροκΏρυξης.
 III.2) ΏρϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν και τεχνικΏν ικανοτΏτων τους: Η
 διενΏργεια του διαγωνισμοΏ και η εκτΏλεση της σΏμβασης θα διΏΏονται αΏό
 την ισχΏουσα ελληνικΏ νομοθεσία και τις οδηγίες 93/38/ΕΟΚ και 98/4/ΕΚ
 καθΏς και 2001/78/ΕΚ.
 ΑΏό τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ΏρΏΏει
 αΏαρΏγκλιτα να κατατεθοΏν τα ΏιστοΏοιητικά Ώου αναφΏρονται με
 λεΏτομΏρειες στα αναλυτικά τεΏχη της ΏροκΏρυξης και αΏό τα οΏοία να
 ΏροκΏΏτει ότι καλΏΏτουν τις αΏαιτΏσεις Ώου Ώροσδιορίζονται στις ΏαραΏάνω
 Ώαραγράφους ΙΙΙ.1.1 και ΙΙΙ.1.3.
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΑναφΏρονται με
 λεΏτομΏρειες στα αναλυτικά τεΏχη της ΏροκΏρυξης και να Ώεριλαμβάνουν την
 κατάθεση δικαιολογητικΏν Ώου ΏροβλΏΏονται αΏό την κείμενη νομοθεσία
 (αΏόσΏασμα ΏοινικοΏ μητρΏου, ΏιστοΏοιητικά αρμοδίων αρχΏν για τη νόμιμη
 λειτουργία των διαγωνιζόμενων, βεβαιΏσεις αρμοδίων αρχΏν για κάλυψη
 υΏοχρεΏσεων Ώου αφοροΏν κοινωνικΏ ασφάλιση και φορολογία κ.λΏ.).
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα-αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: ΑΏό τα ΏιστοΏοιητικά Ώου αναφΏρονται στην ΏαραΏάνω Ώαράγραφο
 ΙΙΙ.1.1 ΏρΏΏει να ΏροκΏΏτει ότι ο ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στο
 διαγωνισμό Ώχει την οικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα Ώου
 αΏαιτείται για να ανταΏοκριθεί στις αΏαιτΏσεις της σΏμβασης, όΏως αυτΏς
 αναφΏρονται με λεΏτομΏρειες στα αναλυτικά τεΏχη της ΏροκΏρυξης.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΑναφΏρονται με
 λεΏτομΏρειες στα αναλυτικά τεΏχη της ΏροκΏρυξης (Ώεριλαμβάνεται η
 κατάθεση καταλόγου αναλόγων εργασιΏν, ΏιστοΏοιητικΏν καλΏς εκτΏλεσης,
 ΏεριγραφΏς διατιθΏμενου εξοΏλισμοΏ και ανθρΏΏινου δυναμικοΏ κ.λΏ.).
 III.3) Ώροι Ώου αφοροΏν ειδικά τις συμβάσεις υΏηρεσιΏν
 III.3.1) Η εκτΏλεση εΏιφυλάσσεται σε μια συγκεκριμΏνη εΏαγγελματικΏ
 τάξη: Ώχι.
 III.3.2) Τα νομικά ΏρόσωΏα θα κληθοΏν να δηλΏσουν τα ονόματα και τα
 εΏαγγελματικά Ώροσόντα των στελεχΏν τους Ώου θα είναι υΏεΏθυνα για την
 εκτΏλεση της σΏμβασης: Ναι.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος της διαδικασίας: ΚλειστΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως 21.9.2004.
 Κόστος: Δωρεάν.
 Για την ΏρομΏθεια των τευχΏν του διαγωνισμοΏ, τα οΏοία χορηγοΏνται
 δωρεάν, η υΏοβολΏ της σχετικΏς αίτησης θα γίνεται αΏό τους
 ενδιαφερόμενους στην Ώδρα του Ο.Α.Σ.Α., Ώου αναφΏρεται στο σημείο Ι.1. Η
 ΏαραλαβΏ των τευχΏν και των λοιΏΏν εγγράφων στοιχείων του ΔιαγωνισμοΏ θα
 γίνεται με μΏριμνα του ενδιαφερόμενου αΏό τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. εντός
 Ώροθεσμίας Ώξι ημερΏν αΏό την ΏαραλαβΏ της σχετικΏς αίτησης.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 22.9.2004. Ώρα: 14:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Κατά την αΏοσφράγιση των ΏροσφορΏν εΏιτρΏΏεται να Ώαρίστανται
 οι εκΏρόσωΏοι των διαγωνιζόμενων.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: ΗμΏρα, Ώρα: Θα γνωστοΏοιηθοΏν με την
 Ώρόσκληση Ώου θα αΏοσταλεί σε όσους εΏιλεγοΏν.
 ΤόΏος: Η Ώδρα του φορΏα ανάθεσης Ώου αναφΏρεται στο σημείο Ι.1.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.3) Η ΏαροΏσα σΏμβαση σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα χρηματοδοτοΏμενο
 αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ώχι.
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: Αιτιολόγηση της εΏιλογΏς εΏείγουσας
 διαδικασίας: Μη ανανΏωση ΏροηγοΏμενης σΏμβασης. ΏροσθΏκη νΏων εργασιΏν
 λόγω Ώρόσφατης Ώναρξης λειτουργίας Τραμ.
 Το εργολαβικό συμφωνητικό θα συνταχεί στην ελληνικΏ γλΏσσα.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau