Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Akkumulatoren und Batterien - PL-Poznan
Akkumulatoren und Batterien.
Dokument Nr...................: 147401-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: PKP Przewozy
 Regionalne Sp. z o.o. Wielkopolski Zaklad Przewozów Regionalnych, Att:
 Urszula Jankowiak, tel. +48 61 863 57 86, ul. Dworcowa 8, PL-61-801
 Poznan. Tel.: +48 61 863 57 80. Fax: +48 61 863 36 93. E-mail:
 pz.poznan@pkp.com.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 31400000.
 Beschreibung: Akkumulatoren und Batterien.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 15.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SEKTORY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres podmiotu zamawiajacego: PKP Przewozy
 Regionalne Sp. z o.o. Wielkopolski Zaklad Przewozów Regionalnych, Att:
 Urszula Jankowiak, tel. +48 61 863 57 86, ul. Dworcowa 8, PL-61-801
 Poznan. Tel.: +48 61 863 57 80. Fax: +48 61 863 36 93. E-mail:
 pz.poznan@pkp.com.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajacy: Dostawa
 baterii wagonowych.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Baterie wagonowe typ 2WA-400 400 Ah -
 60 sztuk. Baterie wagonowe typ 2WA-500 500 Ah - 60 sztuk.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Wielkopolski Zaklad Przewozów Regionalnych w Poznaniu
 Sekcja Przewozów Pasazerskich ul. Skladowa 10, 61-801 Poznan.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 31400000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.1.11) Odstapienie od obowiazku stosowania specyfikacji europejskich:
 Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Baterie wagonowe typ
 2WA-400 400 Ah - 60 sztuk. Baterie wagonowe typ 2WA-500 500 Ah - 60 sztuk
 zgodne z PN-E-83013.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 okres w miesiacach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 1 170,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci oraz/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie
 zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spelniaja warunki okreslone
 w art. 22 ust. 1 Pzp i niepodlegajacy wykluczeniu na podstawie art. 24
 Pzp oraz spelniajacy warunki zawarte w SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zawarte w SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zawarte w SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zawarte w SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi jest zastrzezone dla okreslonego zawodu: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: cena - 90%.
 2: termin gwarancji - 10%.
 Wedlug kolejnosci znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajacy:
 PREK-0241/37/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 14.10.2004 Dostepne do:.
 Cena: 20,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka w siedzibie Zamwiajacego lub na
 kontro BRE Bank SA 46114011240000260482001022.
 IV.3.3) Ostateczny termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: 15.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwierania ofert:
 Otwarcie ofert jest jawne.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 15.10.2004-10:30.
 Siedziba Zamawiajacego - Poznan ul. Dworcowa 1 pokój nr 19.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 25.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau