Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dieselöl - PL-Puchaczów
Dieselöl.
Dokument Nr...................: 147400-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Lubelski Wegiel
 "Bogdanka" S.A. w Bogdance, Att: Dariusz Stawowy, PL-21-013 Puchaczów.
 Tel.: +48 81 462 56 47. E-mail: dstawowy@lw.com.pl. URL: www.lw.com.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 23121100.
 Beschreibung: Dieselöl.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 21.10.2004. Uhrzeit: 09:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SEKTORY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres podmiotu zamawiajacego: Lubelski Wegiel
 "Bogdanka" S.A. w Bogdance, Att: Dariusz Stawowy, PL-21-013 Puchaczów.
 Tel.: +48 81 462 56 47. E-mail: dstawowy@lw.com.pl. URL: www.lw.com.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Siedziba Spólki,
 budynek cechowni, sala nr 150, Att: Jan Kozlowski, Bogdanka, PL-21-013
 Puchaczów. Tel.: +48 81 462 56 35. Fax: +48 81 462 56 47.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Siedziba Spólki,
 budynek cechowni, sala nr 150, Att: Jolanta Bajda, Bogdanka, PL-21-013
 Puchaczów. Tel.: +48 81 462 52 86. Fax: +48 81 462 52 65.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajacy: Dostawa
 franco magazyny Zamawiajacego w Bogdance i Zawadowie oleju napedowego
 przeznaczonego do zasilania silników z zaplonem samoczynnym.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawa franco magazyny Zamawiajacego
 w Bogdance i Zawadowie oleju napedowego przeznaczonego do zasilania
 silników z zaplonem samoczynnym w ilosci min. 1 700 m3 max. 2000 m3 w
 okresie od 01.12.2004 do 31.12.2005r.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Magazyny Zamawiajacego w Bogdance i Zawadowie.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23121100.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.1.11) Odstapienie od obowiazku stosowania specyfikacji europejskich:
 Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Dostawa franco
 magazyny Zamawiajacego w Bogdance i Zawadowie oleju napedowego
 przeznaczonego do zasilania silników z zaplonem samoczynnym w ilosci min.
 1 700 m3 max. 2000 m3 w okresie od 01.12.2004 do 31.12.2005r.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.12.2004 - Data zakonczenia: 31.12.2005.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 140 000 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci oraz/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Platnosc w terminie 30 dni od daty odbioru
 kazdorazowej dostawy wraz z faktura.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Oferent musi
 spelniac wymagania okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówien
 publicznych. Oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
 prawo zamówien publicznych. Oferenci, którzy dostarczyli w latach
 2001-2003 co najmniej po 1 000 m3 oleju napedowego rocznie.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z wlasciwego
 rejestru lub aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej;
 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w
 art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy prawo zamówien publicznych;
 Koncesja na obrót paliwami cieklymi.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zaswiadczenie wlasciwego Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego Zakladu
 Ubezpieczen Spolecznych, ze oferent nie zalega z uiszczaniem podatków,
 skladek, oplat; bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy;
 informacja banku.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Wykaz posiadanego
 sprzetu; wykaz dokonanych w okresie lat 2001-2003 dostaw w zakresie oleju
 napedowego w ilosci nie mniejszej niz 1 000 m3 rocznie; wykaz
 podwykonawców.
 III.2.1.4) Inne informacje: Ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej
 dzialalnosci.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi jest zastrzezone dla okreslonego zawodu: Nie.
 III.3.2) Osoby prawne beda zobowiazane do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zamówienia: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajacy:
 2128/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 21.10.2004 Dostepne do:.
 Cena: 10,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Do ceny podanej powyzej doliczony bedzie
 podatek VAT ; przelew potwierdzony lub gotówka w kasie.
 IV.3.3) Ostateczny termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: 21.10.2004. Godzina: 09:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 21.10.2004-09:30.
 Siedziba Spólki: budynek cechowni sala nr 150.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau