Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Aufschließung von Lagerstätten - PL-Ornontowice
Aufschließung von Lagerstätten.
Dokument Nr...................: 147399-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: KWK "Budryk"
 S.A., Att: Eugeniusz Pluta, ul. Zamkowa 10, PL-43-178 Ornontowice. Tel.:
 +48 32 2395430. Fax: +48 32 2355117. E-mail: zamowienia@budryk.pl. URL:
 www.budryk.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45111260.
 Beschreibung: Aufschließung von Lagerstätten.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 22.10.2004. Uhrzeit: 09:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SEKTORY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres podmiotu zamawiajacego: KWK "Budryk" S.A.,
 Att: Eugeniusz Pluta, ul. Zamkowa 10, PL-43-178 Ornontowice. Tel.: +48 32
 2395430. Fax: +48 32 2355117. E-mail: zamowienia@budryk.pl. URL:
 www.budryk.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: KWK "Budryk"
 S.A., Att: Bogdan Sterkowicz, Grzegorz Marszalek, ul. Zamkowa 10,
 PL-43-178 Ornontowice. Tel.: (032) 2395520, 2395527. Fax: (032) 2355117.
 E-mail: zamowienia@budryk.pl. URL: www.budryk.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugi: Kategoria uslug: 27.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajacy: Wykonanie
 wyrobisk w partii B pokladu 341.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Wykonanie wyrobisk w partii B pokladu
 341.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: KWK "Budryk" S.A., ul. Zamkowa 10, PL-43-178
 Omontowice.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45111260.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.1.11) Odstapienie od obowiazku stosowania specyfikacji europejskich:
 Tak.
 Od obowiazku okreslenia specyfikacji technicznych poprzez odwolanie sie
 do specyfikacji europejskich odstapiono poniewaz:
 Technicznie niemozliwe jest nalezyte ustalenie, czy produkt zgodny jest
 ze specyfikacjami europejskimi.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Wykonanie wyrobiska w
 partii B pokladu 341 - 2 675 mb:
 - wykonanie 1 -ego skrzyzowania ryszpowego;
 - wykonanie 6-ciu skrzyzowan ramowych;
 wykonanie 2-óch wnek technologicznych 4,2 m × 3,1 m × 2,0 m.
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: Okres
 wykonania zamówienia - do 24 m-cy od dnia podpisania protokolu
 przekazania frontu robót.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1)
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45111260.
 2) Krótki opis: Drazenie pochylni transportowej w pokladzie 341 - 1 475
 m oraz wykonanie 6-ciu skrzyzowan ramowych.
 3) Zakres lub wielkosc: Jak wyzej.
 Czesc Nr: 2)
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45111260.
 2) Krótki opis: Drazenie chodnika B w pokladzie 341 - 1 200 m oraz:
 - wykonanie 1 -ego skrzyzowania ryszpowego;
 - wykonanie 2-óch wnek technologicznych o wymiarach 4,2 m × 3,1 m × 2, 1
 m.
 3) Zakres lub wielkosc: Jak wyzej.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: - Zadanie 1 - 50 000 PLN.
 - Zadanie 2 - 45 000 PLN.
 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny calkowitej.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci oraz/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Zgodnie z SIWZ.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Zgodnie z SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi jest zastrzezone dla okreslonego zawodu: Tak.
 Ustawa z dnia 4.2.1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. Nr 27 poz.
 96 z pózniejszymi zmianami.
 III.3.2) Osoby prawne beda zobowiazane do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zamówienia: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajacy:
 11/VIII/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 20.10.2004 Dostepne do:.
 Cena: 50 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka, przelew, zaliczenie pocztowe.
 IV.3.3) Ostateczny termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: 22.10.2004. Godzina: 09:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 22.10.2004-10:00.
 KWK "Budryk" S.A., ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice, w sali nr 229.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau