Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Kreditgewährung - B-Brüssel
Kreditgewährung.
Dokument Nr...................: 147389-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 ARKimedes Management NV, Att: Dhr. Thomas Fiers, Hooikaai 55, B-1000
 Brussel. Tel.: +32 2 229 52 30. Fax: +32 2 229 52 31. E-mail:
 thomas.fiers@pmvlaanderen.be.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 66130000.
 Beschreibung: Kreditgewährung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 37 Tage nach Versendung der Bekanntmachung.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Englisch. Französisch.
 Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: ARKimedes
 Management NV, Att: Dhr. Thomas Fiers, Hooikaai 55, B-1000 Brussel. Tel.:
 +32 2 229 52 30. Fax: +32 2 229 52 31. E-mail:
 thomas.fiers@pmvlaanderen.be.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Andere.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 6b.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: In het kader van de
 lancering van de ARKimedes-durfkapitaalregeling worden meerdere
 investeringsfondsen, zogenaamde ARKimedes-fondsen gelanceerd. Voor 2004
 is o.a. de lancering van ARKimedes-fonds 2 gepland. ARKimedes-fonds 2 is
 een dakfonds dat zal investeren, onder de vorm van hefboomleningen, in
 venture capital vennootschappen die op hun beurt investeren in KMO"s
 (doelondernemingen) in Vlaanderen.
 Voor de financiering van ARKimedes-fonds 2 heeft de aanbestedende dienst
 de intentie te zoeken naar een kredietpakket van 45 000 000 EUR
 (desgevallend aangevuld met intrestderivaten ter hedging van het
 intrestrisico of andere diensten) waarop een gewestwaarborg, zij het
 geheel of ten dele, toegepast kan worden. Syndicatie van het
 kredietpakket wordt toegestaan mits elke onderliggende partij voor
 minstens 10 000 000 EUR intekent. Meer details over de gewestwaarborg
 worden in het bestek verstrekt.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: België.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 66130000.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Ja.
 Offertes kunnen worden ingediend voor: Alle percelen tezamen.
 Een perceel.
 Meerdere percelen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Ja.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: De totale kredietbehoefte is 45
 000 000 EUR. De omvang van de toegekende delen kan het voorwerp uitmaken
 van onderhandelingen.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 1.10.2004 -
 Tot: 31.12.2004.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit:
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: 1. De
 kandidaat moet samen met de aanvraag tot deelneming een getuigschrift
 overleggen uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land,
 ofwel een schriftelijke verklaring ofwel een plechtige verklaring voor
 een gerechtelijke of overheidsinstantie waaruit blijkt dat hij:
 - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn
 werkzaamheden niet heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft
 bekomen en niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van
 een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en
 reglementeringen;
 - geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement en geen procedure van
 vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is;
 - niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld is
 geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
 - in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid overeenkomstig
 art. 90, § 3 van het KB van 8 januari 1996 indien de kandidaat Belg is of
 overeenkomstig art. 90, § 4 van het KB van 8 januari 1996 indien de
 kandidaat een buitenlandse onderneming is;
 - in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de
 Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
 2. De kandidaat dient onder toezicht te staan van de Commissie voor
 Bank-, Financie- en Assurantiewezen voor wat de Belgische kandidaten
 betreft of de overeenkomstige controle-instantie in het land van
 oorsprong van de andere kandidaten.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: De
 kandidaat moet een of meerdere referenties overleggen waaruit blijkt dat
 de kandidaat ervaring heeft met transacties in de grootteorde van het
 aandeel dat de kandidaat in de gevraagde kredietverstrekking wil opnemen.
 De kandidaat moet aantonen dat hij beschikt of toegang heeft tot een
 performant verwerkingsplatform in België zowel wat de kredietverlening
 als het rekeningenbeheer en de uitvoering van betalingsopdrachten betreft.
 De rekening(en) gekoppeld aan het kredietpakket moet(en) in België
 gevoerd kunnen worden.
 ARKimedes Management dient over een lokaal aanspreekpunt (dat de
 Belgische landstalen machtig is) te beschikken.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Ja.
 Een bank, spaarbank of kredietinstelling.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt: Ja.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Onderhandeling.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 37 dagen vanaf verzending van de aankondiging.
 IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde
 gegadigden: Voorziene datum: 7.10.2004.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Engels. Frans. Nederlands.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de
 aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving:
 Minimum: 3.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau