Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Gebäudereinigung - NL-Zwolle
Fensterreinigung.
Gebäudereinigung.
Dokument Nr...................: 147345-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Bureau Heffingen, vertegenwoordigd door NIC BV, Att: G. Scholte, Postbus
 10200, NL-8000 GE Zwolle. Tel.: +31 - [0]38 - 456 33 73. E-mail:
 Gerda.Scholte@nic-plaza.com.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 74731000, 74722000.
 Beschreibung: Gebäudereinigung.
 Fensterreinigung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 4.10.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Bureau
 Heffingen, vertegenwoordigd door NIC BV, Att: G. Scholte, Postbus 10200,
 NL-8000 GE Zwolle. Tel.: +31 - [0]38 - 456 33 73. E-mail:
 Gerda.Scholte@nic-plaza.com.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: NIC BV, Att: G.
 Scholte, Postbus 10200, NL-8000 GE Zwolle. Tel.: +31 - [0]38 - 456 33 73.
 E-mail: Gerda.Scholte@nic-plaza.com.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Proclare BV / NIC BV.
 Tel.: +31 - [0]10 - 262 52 05. URL: https://public-express.proclare.com.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming:
 Proclare BV / NIC BV. URL: https://public-express.proclare.com.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Publiekrechtelijke instelling.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 14.
 II.1.4) Raamcontract: Ja.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Het afsluiten van een contract voor schoonmaak en glasbewassing voor de
 aanbestedende dienst. Het betreft vier locaties met circa 23 000 m² voor
 wat betreft schoonmaak en een onbekend aantal m² voor wat betreft de
 glasbewassing.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Het afsluiten van een
 contract voor schoonmaak en glasbewassing op basis van het
 schoonmaakbestek dat aan geselecteerde gegadigden zal worden verstrekt.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Assen.
 NUTS-code: NL210.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 74731000,
 74722000.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Ja.
 Offertes kunnen worden ingediend voor: Meerdere percelen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Bureau Heffingen: circa 23 000 m²
 vloeroppervlak en onbekend aantal m² gevelglas.
 II.2.2) Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend: Het
 contract wordt aangegaan voor een vaste periode van 3 jaar met een optie
 om het contract met tweemaal 1 jaar te verlengen.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 36 maanden vanaf de
 gunning van de opdracht.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Voorzover waarborgen zoals
 bankgaranties etc. worden verlangd, is dit vermeld in de
 aanbestedingsstukken.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zie de
 aanbestedingsstukken.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben: Geen
 bijzondere rechtsvorm vereist. Indien een aanmelding wordt ingezonden
 door een combinatie van dienstverleners dient ieder lid van de combinatie
 een verklaring te ondertekenen ingevolge welke alle tot die combinatie
 behorende ondernemingen gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid
 aanvaarden voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit
 de aanmelding en eventuele inschrijving alsmede de eventuele uitvoering
 van de overeenkomst.
 Tevens dient aangegeven te worden wie de leiding van de combinatie heeft
 en als verantwoordelijke gemachtigde jegens de aanbestedende dienst mag
 optreden.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: De gegevens dienen te worden
 aangeleverd via internet op het e-aanbestedings- en e-veilingplatform van
 Proclare BV op website https://public-express.proclare.com. Zie hierover
 verder paragraaf VI.4.
 Indien leveranciers gezamenlijk inschrijven, dient elk van hen de onder
 III.2.1.1 tot en met III.2.1.3 gevraagde gegevens aan te leveren.
 De minimumeisen en de verlangde bescheiden, gegevens en verklaringen
 alsmede de wijze van selectie zijn verder vermeld op bovengenoemde
 website.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Zie
 e-aanbestedings- en e-veilingplatform van Proclare BV op website
 https://public-express.proclare.com.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Zie e-aanbestedings- en e-veilingplatform van Proclare BV
 op website https://public-express.proclare.com.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Zie
 e-aanbestedings- en e-veilingplatform van Proclare BV op website
 https://public-express.proclare.com.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt: Ja.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Niet-openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 Onderstaande criteria:
 1: de in de offerteaanvraag vermelde criteria.
 In afnemende volgorde van voorkeur: Neen.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 EEG.241129.04.10.04/G.S.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Voorwaarden en wijze van betaling: Wordt nader bekendgemaakt in de
 offerteaanvraag.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 4.10.2004. Tijdstip: 14:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Conform regeling zoals opgenomen in de offerteaanvraag.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: Conform regeling zoals opgenomen in
 de offerteaanvraag.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: 1. Als adviseur van de aanbestedende dienst
 treedt op: NIC BV, Postbus 10200, NL-8000 GE Zwolle.
 NIC BV maakt bij deze aanbesteding gebruik van het e-aanbestedings- en
 e-veilingplatform van Proclare BV. NIC BV en Proclare BV maken beiden
 deel uit van NIC Proclare NV.
 2. In het kader van een proefproject zal deze aanbestedingsprocedure in
 overeenstemming met Richtlijn 2004/18/EG op elektronische wijze worden
 doorlopen.
 Tevens behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor in het kader
 van dit proefproject door middel van een elektronische veiling de
 economisch meest voordelige aanbieding vast te stellen.
 Het verloop van de procedure is opgenomen op het e-aanbestedings- en
 e-veilingplatform van Proclare BV op website
 https://public-express.proclare.com. De documenten voor deze aanbesteding
 staan op genoemde website. Na registratie op deze website heeft u toegang
 tot de documenten. Hoe u zich kunt registreren kunt u lezen op de website
 https://public-express.proclare.com onder het kopje "How to register ?",
 om de uitleg in het Nederlands te lezen klikt u op de link "Dutch".
 Voor vragen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure en de inhoud van
 de opdracht: NIC BV, mevrouw G. Scholte, inkoopadviseur: +31 - [0]38 -
 456 33 73, gerda.scholte@nic-plaza.com.
 Voor vragen m.b.t. het gebruik van het e-aanbestedings- en
 e-veilingplatform van Proclare BV, kunt u terecht bij de Helpdesk van
 Proclare: tel.: +31 - [0]10 - 262 52 05.
 Daarnaast is het doel van de e-aanbesteding om de administratieve lasten
 verbonden aan de aanbestedingsprocedure voor beide partijen te
 verminderen. Het indienen van een aanvraag tot deelneming heeft tot
 gevolg dat de aanvrager instemt met de procedure zoals vastgelegd in de
 selectieleidraad.
 Proclare BV is een gespecialiseerde organisatie op het gebied van
 e-aanbesteding. Proclare zal trainingen in het elektronisch veilen
 organiseren voor de inschrijvers. De voorschriften die bij de
 elektronische veiling zullen worden gehanteerd zijn opgenomen in de
 offerteaanvraag.
 III.3.2) Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt: Ja,
 als vermeld in de offerteaanvraag.
 IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is
 uit te nodigen tot inschrijving:
 Maximum: 10.
 Mochten er via het selectiesysteem twee of meer gegadigden, door een
 gelijke score, in aanmerking komen voor de laatste plaats(en) dan zullen
 deze gegadigden tevens worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.
 (In deze situatie is het dus mogelijk dat meer dan 10 bedrijven worden
 uitgenodigd om een offerte in te dienen).
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: Via e-aanbestedings- en e-veilingplatform van Proclare op
 website https://public-express.proclare.com.
 IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde
 gegadigden: Voorziene datum: week 43, 2004.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau