Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Kreditgewährung - PL-Warschau
Kreditgewährung.
Dokument Nr...................: 147333-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny ZOZ, Att: Gabriela
 Pawluc, Glówna Ksiegowa Maria Piechal, ul. Kondratowicza 8, PL-03-242
 Warszawa. Tel.: 022 326 58 21. Fax: 022 326 58 34. E-mail:
 zampub-gp@wp.pl. URL: www.szpital-brodnowski.waw.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 66130000.
 Beschreibung: Kreditgewährung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 15.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Wojewódzki Szpital
 Bródnowski Samodzielny Publiczny ZOZ, Att: Gabriela Pawluc, Glówna
 Ksiegowa Maria Piechal, ul. Kondratowicza 8, PL-03-242 Warszawa. Tel.:
 022 326 58 21. Fax: 022 326 58 34. E-mail: zampub-gp@wp.pl. URL:
 www.szpital-brodnowski.waw.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Kredyt
 dlugoterminowy.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Kredyt dlugoterminowy na kwote 18 mln
 PLN.
 Termin realizacji: 120 miesiecy od daty podpisania umowy.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny
 Zaklad Opieki Zdrowotnej.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 66130000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Powyzej 130 000 EURO
 kredyt bankowy dlugoterminowy.
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: 120 rat
 miesiecznych.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 360 000,00 PLN.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Wykonawca
 zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia o zgodnosci z warunkami
 przetargu.
 Oswiadczenie o spelnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy
 Prawo zamówien publicznych.
 Oswiadczenie o niewykluczeniu z postepowania.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. Zaswiadczenie o wpisie
 do ewidencji dzialalnosci gospodarczej.
 2. Informacje z KRS w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8.
 3. Informacje z KRS w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9.
 4. Umowa regulujaca wspólprace podmiotów wystepujacych wspólnie.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1.
 Sprawozdanie finansowe.
 2. Zaswiadczenie z wlasciwego organu podatkowego oraz ZUS.
 3. Informacje z banku.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: 1. Potwierdzenie
 posiadanych uprawnien.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena (koszt) - 60%;
 2: Pozostale prowizje i koszty - 30%;
 3: Inne elementy oferty mogace wplynac na koszt obslugi kredytu - 10%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 WSB/351/812/U/73/2004/7.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 10.9.2004.
 Cena: 30,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: 120 miesiecznych rat.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 15.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 90 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Komisja Przetargowa.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 15.10.2004-11:00.
 Siedziba Zamawiajacego, pokój nr 036.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 24.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau