Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Buchprüfung im Hinblick auf Betrug - DK-Kopenhagen
Buchprüfung im Hinblick auf Betrug.
Dokument Nr...................: 147330-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Anker Heegaards Gade 5,
 5. sal, DK-1572 København V. Tel.: 33 14 88 88. Fax: 33 43 01 19.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74121240.
 Beschreibung: Buchprüfung im Hinblick auf Betrug.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 29.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Tjenesteydelsesaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse:
 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Anker Heegaards Gade 5,
 5. sal, DK-1572 København V. Telefon: 33 14 88 88. Fax: 33 43 01 19.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Som i I.1.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Som i
 I.1.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Central myndighed.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.3) Type tjenesteydelsesaftaleTjenesteydelseskategori: 9.
 II.1.4) Rammeaftale: Ja.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: Udbud af
 rammekontrakt vedrørende revisionsydelser til brug for straffesager om
 økonomisk kriminalitet.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Der ønskes indgået en
 rammekontrakt uden fastlagt aftageforpligtelse med indtil 3 tjenesteydere
 om levering af revisionsydelser til brug for straffesager om økonomisk
 kriminalitet.
 Rammekontrakten skal kunne benyttes af politiet og anklagemyndigheden i
 Danmark.
 Arten af den bistand, som ønskes, kan variere fra sag til sag, ligesom
 der tillige kan forekomme opgaver, der ikke relaterer sig til en konkret
 straffesag. Revisionsfirmaet skal kunne levere ydelser vedrørende
 følgende typer af opgaver:
 1) Opgaver inden en eventuel efterforskning af en straffesag indledes
 Bl.a. omfattende forudgående analyse og klarlæggelse af de involverede
 virksomheders og personers forretningsmæssige områder, herunder de dertil
 knyttede revisionsmæssige spørgsmål såsom beskrivelse af sædvanlig
 forretningsmæssig praksis på et specifikt område, analyse af de aflagte
 regnskaber, beskrivelse af den eksisterende regnskabslovgivning på
 området m.v.
 Der vil typisk være tale om en beskrivelse af danske forhold, men der kan
 dog tillige være tale om en analyse af forretningsmæssige forhold og
 problemstillinger i udlandet.
 2) Opgaver i forbindelse med efterforskningen af en straffesag
 Især omfattende deltagelse i etablering af et tilstrækkeligt
 oplysningsgrundlag til sagen, herunder med dags varsel yde assistance ved
 ransagning overalt i Danmark samt lejlighedsvis i udlandet for at
 identificere relevant bogførings- og regnskabsmateriale samt foretagelse
 af detaljeret gennemgang af dokumentationsmateriale med henblik på
 udarbejdelse af revisionsberetning.
 Revisionsberetningen vil blive benyttet som bevis under en eventuel
 domsforhandling, jf. retsplejelovens § 877, stk. 2, nr. 5.
 3) Opgaver i forbindelse med domsforhandling af straffesager
 Afgivelse af forklaring som sagkyndigt vidne i retten i forbindelse med
 den afgivne beretning, jf. retsplejelovens § 877, stk. 2, nr. 5.
 4) Edb-assistance til retablering af bogholderi- og handelssystemer
 Bl.a. omfattende retablering og rekonstruktion af opløste bogholderi- og
 handelssystemer på edb samt foretagelse af efterfølgende analyse og
 bearbejdning af data ved hjælp af revisionsværktøjer og diverse
 edb-programmer.
 5) Disciplinærsager
 Rådgivning til anklagemyndigheden vedrørende vurdering af, hvorvidt en
 disciplinærsag mod de af en straffesag omfattede revisionsfirmaer bør
 iværksættes samt assistance ved udarbejdelse af eventuel klage.
 6) Generel rådgivning
 Generel rådgivning inden for regnskab og revision samt specifikke områder
 i tilknytning hertil, herunder rådgivning på skatte- og afgiftsområdet.
 Opgavernes indhold, herunder omfang, varighed og frist for udførelse
 afhænger af den konkrete sag.
 I konkrete sager, hvor en tjenesteyders habilitet kan anfægtes, vil
 tjenesteyderen ikke kunne indgå en delkontrakt under rammekontrakten.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Opgaven skal udføres i Danmark, bestemte
 steder i Danmark eller lejlighedsvis i udlandet, som nærmere bestemmes
 ved indgåelse af en delkontrakt under rammekontrakten. Af
 fortrolighedsmæssige og sikkerhedsmæssige hensyn må det påregnes, at
 regnskabsmateriale skal gennemgås i politiets eller anklagemyndighedens
 lokaler.
 NUTS-kode: DK000.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 74121240.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Ordregivers samlede årlige betaling
 skønnes at være omkring 10 - 15 mio. DKK men kan være mindre eller mere
 afhængig af sagsomfang.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 1.1.2005 - Slutdato: 31.12.2008.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller
 henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Ydelserne afregnes
 efter tidsforbrug og kan faktureres månedsvis bagud med forfald til
 betaling 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura.
 Dokumenterede rejseudgifter kan i henhold til nærmere fastlagte
 retningslinjer faktureres kvartalsvis bagud med forfald til betaling 30
 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Såfremt
 rammekontrakten tildeles en sammenslutning af tjenesteydere, skal
 deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles
 befuldmægtiget med ansvar for al kontakt med ordregiver.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: a) En erklæring på
 tro og love om hvorvidt tjenesteyderen opfylder sine forpligtelser med
 hensyn til betalinger af bidrag til sociale forsikringsordninger i
 henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tjenesteyderen er
 etableret, og i den ordregivende myndigheds land.
 b) En erklæring på tro og love om hvorvidt tjenesteyderen har opfyldt
 sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i
 henhold til retsforskrifterne i den ordregivende myndigheds land.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation: a)
 Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring.
 b) Fremlæggelse af virksomhedens balance eller uddrag heraf, såfremt
 offentliggørelse af balancen er foreskrevet i selskabslovgivningen i det
 land, hvor tjenesteyderen er etableret.
 c) En erklæring om virksomhedens samlede omsætning de sidste tre
 regnskabsår.
 III.2.1.3) Teknisk kapacitet - krævet dokumentation: Forelæggelse af en
 liste over de betydeligste tilsvarende ydelser, der er udført i løbet af
 de sidste 3 år med angivelse af beløbet og tidspunkter samt de offentlige
 eller private modtagere af de ydede tjenesteydelser.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Ja.
 Iht. lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede
 revisorer kan revisionsberetning alene udføres af revisorer i
 statsautoriserede eller registrerede revisionsvirksomheder, jf. § 1, stk.
 2, og § 2, stk. 2.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Ja.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Offentligt udbud.
 IV.1.1) Er ansøgere allerede blevet udvalgt: Nej.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.2) Betingelser for at få udbudsmaterialet og yderligere dokumenter:
 Kan fås indtil: 28.10.2004.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 29.10.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: 3 måneder regnet fra fristen for modtagelse af bud.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: De
 bydende, der ønsker at være tilstede.
 IV.3.7.2) Dato,Klokkeslæt eller sted: 29.10.2004-12.01.
 Anker Heegaards Gade 2, 2. sal.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Ja.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau