Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft - PL-Barczewo
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
Holzgewinnung.
Baumpflege.
Aussaat von Baumsamen.
Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft.
Dokument Nr...................: 147327-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Nadlesnictwo Wipsowo, Att: Matuszak Wojciech, Wipsowo 51C, PL-11-010
 Barczewo. Tel.: +48 89 5145200. Fax: +48 89 5145201. E-mail:
 wipsowo@olsztyn.rdlp.gov.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 77200000, 77210000, 77211500, 77211600, 77230000.
 Beschreibung: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
 Holzgewinnung.
 Baumpflege.
 Aussaat von Baumsamen.
 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 22.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Nadlesnictwo
 Wipsowo, Att: Matuszak Wojciech, Wipsowo 51C, PL-11-010 Barczewo. Tel.:
 +48 89 5145200. Fax: +48 89 5145201. E-mail: wipsowo@olsztyn.rdlp.gov.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 88.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Uslugi
 lesne w roku 2005.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Uslugi w roku 2005 z zakresu
 gospodarki lesnej w Nadlesnictwie Wipsowo, podzielone na 21 czesci - 20
 Lesnictw terenowych 1 szkólka lesna.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Teren Nadlesnictwa Wipsowo.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 77200000, 77210000, 77211500,
 77211600, 77230000.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenlatura (CPA/NACE/CPC): CPC: 88140.2.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Kilku czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 4 468 300 PLN.
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: 01.01.2005
 - 31.12.2005.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.1.2005 - Data zakonczenia: 31.12.2005.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 45 000 PLN.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. Aktualny odpis
 wlasciwego rejestru, albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 uplywem terminu skladania ofert.
 2. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
 potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków i oplat
 albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
 odroczenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
 wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3
 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.
 3. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS lub KRUS
 potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
 ubezpieczenia zdrowotne ani spoleczne albo zaswiadczenie, ze uzyskal
 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
 zaleglych platnosci, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
 uplywem terminu skladania ofert.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 16.10.2004.
 Cena: 10 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka w kasie Nadlesnictwa lub przelew.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 22.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 22.10.2004-11:00.
 Sala konferencyjna w Nadlesnictwie Wipsowo.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau