Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Planungsleistungen im Bauwesen - GR-Kassandreia
Planungsleistungen im Bauwesen.
Dokument Nr...................: 147288-2004
Verφffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Dimos Kassandras N. Chalkidikis, Dimarcheio, GR-630 77 Kassandreia. Tel.:
 (23740) 22 083. Fax: 23 902.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 74232000.
 Beschreibung: Planungsleistungen im Bauwesen.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 1.11.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΥΏηρεσίες
 Η σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: ΔΏμος Κασσάνδρας Ν.
 ΧαλκιδικΏς, Δημαρχείο, GR-630 77 Κασσάνδρεια. ΤηλΏφωνο: (23740) 22 083.
 Φαξ: 23 902.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΏεριφερειακΏς/τοΏικΏς αρχΏς.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.3) Είδος σΏμβασης υΏηρεσιΏνΚατηγορία υΏηρεσίας: 12.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: Τίτλος της μελΏτης: "ΜελΏτη
 εσωτερικΏν δικτΏων αΏοχΏτευσης, αντλιοστασίων, καταθλιΏτικΏν αγωγΏν του
 Δ.Δ.Ν. ΦΏκαιας και Δ.Δ. ΑφΏτου Δ. Κασσάνδρας".
 ΏροεκτιμΏμενη αμοιβΏ: 270 000 ευρΏ + ΦΏΑ.
 Η αμοιβΏ της μελΏτης αναλΏεται ως εξΏς:
 ΥδραυλικΏς μελΏτες: ΏροεκτιμΏμενη αμοιβΏ: 198 500 ευρΏ + ΦΏΑ.
 ΏεριβαλλοντικΏς μελΏτες: κατ" αΏοκοΏΏ αμοιβΏ: 6 000 ευρΏ + ΦΏΑ.
 ΗλεκτρομηχανολογικΏς μελΏτες: ΏροεκτιμΏμενη αμοιβΏ: 20 500 ευρΏ + ΦΏΑ.
 ΤοΏογραφικΏς μελΏτες: ΏροεκτιμΏμενη αμοιβΏ: 20 000 ευρΏ + ΦΏΑ.
 ΓεωτεχνικΏς μελΏτες: ΏροεκτιμΏμενη αμοιβΏ: 15 000 ευρΏ + ΦΏΑ.
 ΣτατικΏς μελΏτες: ΏροεκτιμΏμενη αμοιβΏ: 10 000 ευρΏ + ΦΏΑ.
 Αντικείμενο της μελΏτης:
 1. ΏρομελΏτη - οριστικΏ μελΏτη του εσωτερικοΏ δικτΏου αΏοχΏτευσης του
 Δ.Δ. Ν. ΦΏκαιας.
 2. ΏρομελΏτη - οριστικΏ μελΏτη των αγωγΏν μεταφοράς των λυμάτων Δ.Δ.
 ΑφΏτου και Δ.Δ.Ν. ΦΏκαιας στην ΕΕΛ. Ν. ΦΏκαιας (αντλιοστάσια-καθλιΏτικοί
 αγωγοί).
 3. ΏρομελΏτη και μελΏτη ΏεριβαλλοντικΏν εΏιΏτΏσεων των Ώργων, όΏου αυτΏ
 αΏαιτείται.
 4. ΤοΏογραφικΏς, γεωτεχνικΏς και τυχόν άλλες συμΏληρωματικΏς εργασίες.
 5. ΣτατικΏς μελΏτες των αντλιοστασίων λυμάτων.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: Ο ΔΏμος Κασσάνδρας ΝομοΏ ΧαλκιδικΏς.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.8.2) Άλλη σχετικΏ ονοματολογία (CPA/NACE/CPC): ΥΏηρεσίες μηχανικοΏ,
 CPC 867, κατηγορία 12.
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 12 μΏνας αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: Δεν αΏαιτοΏνται
 εγγυΏσεις για την υΏοβολΏ εκδΏλωσης ενδιαφΏροντος.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Η μελΏτη χρηματοδοτείται αΏό το Ώρόγραμμα
 Δημοσίων ΕΏενδΏσεων. Η ΏροκαταβολΏ, οι τμηματικΏς ΏληρωμΏς και η
 αΏοΏληρωμΏ θα γίνουν σΏμφωνα με τα ΏροβλεΏόμενα στην Ε.Σ.Υ.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος εργοληΏτΏν,
 ΏρομηθευτΏν Ώ Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η σΏμβαση: Με
 την κατακΏρωση της δημοΏρατοΏμενης σΏμβασης θα ΏρΏΏει να εΏιβεβαιωθεί η
 σΏμΏραξη των μελετητικΏν γραφείων (στην ΏερίΏτωση Ώου υΏάρχει σΏμΏραξη)
 με συμβολαιογραφικΏ Ώράξη στην οΏοία θα ορίζεται ο κοινός εκΏρόσωΏος.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: Α) Θα γίνουν δεκτΏς εκδηλΏσεις ενδιαφΏροντος αΏό:
 1. Ώλληνες μελετητΏς και Ελληνικά γραφεία μελετΏν, τα οΏοία είναι
 γραμμΏνα στα ΜητρΏα ΜελετητΏν και Ώχουν Ώτυχία:
 Ώτυχίο Γ" Ώ Δ" Ώ Ε" τάξης στην κατηγορία 13, ΥδραυλικΏν μελετΏν
 (ΏροεκτιμΏμενη αμοιβΏ 198 500 ευρΏ + ΦΏΑ).
 Ώτυχίο Α" τάξης στην κατηγορία 27, ΏεριβαλλοντικΏν μελετΏν (κατ" αΏοκοΏΏ
 αμοιβΏ 6 000 ευρΏ + ΦΏΑ).
 Ώτυχίο Β" Ώ Γ" τάξης στην κατηγορία 9, ΗλεκτρομηχανολογικΏν μελετΏν
 (ΏροεκτιμΏμενη αμοιβΏ 20 500 ευρΏ + ΦΏΑ).
 Ώτυχίο Α" Ώ Β" τάξης στην κατηγορία 16, ΤοΏογραφικΏν μελετΏν
 (ΏροκτιμΏμενη αμοιβΏ 20 000 ευρΏ + ΦΏΑ).
 Ώτυχίο Α" Ώ Β" τάξης στην κατηγορία 21, ΓεωτεχνικΏν μελετΏν
 (ΏροεκτιμΏμενη αμοιβΏ 15 000 ευρΏ + ΦΏΑ).
 Ώτυχίο Β" τάξης στην κατηγορία 8, ΣτατικΏν μελετΏν (ΏροεκτιμΏμενη αμοιβΏ
 10 000 ευρΏ + ΦΏΑ).
 2. ΑλλοδαΏοΏς μελετητΏς Ώ γραφεία μελετΏν (φυσικά Ώ νομικά ΏρόσωΏα) Ώου
 είναι εγκατεστημΏνοι σε κράτη μΏλη της ΕΕ Ώ του ΕΟΧ, καθΏς και σε χΏρες
 Ώου Ώχουν υΏογράψει και κυρΏσει τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων Ώου
 υΏογράφθηκε στα Ώλαίσια του γΏρου της Ουρουγουάης κατά τις
 διαΏραγματεΏσεις για τον Ώαγκόσμιο Οργανισμό ΕμΏροίου.
 Οι αλλοδαΏοί μελετητΏς ΏρΏΏει να Ώχουν τυΏικά και ουσιαστικά Ώροσόντα για
 κάθε κατηγορία μελΏτης αντίστοιχα με αυτά Ώου αΏαιτοΏνται για τα ελληνικά
 γραφεία μελετΏν, και Ώιο συγκεκριμΏνα:
 Σε μελετητΏ Ώτυχίου Α" τάξης αντιστοιχεί εΏιστΏμονας αντίστοιχης
 εξειδίκευσης με μελετητικΏ εμΏειρία τουλάχιστον 4 ετΏν στο αντίστοιχο
 αντικείμενο.
 Σε μελετητΏ Ώτυχίου Β" τάξης αντιστοιχεί εΏιστΏμονας αντίστοιχης
 εξειδίκευσης με μελετητικΏ εμΏειρία τουλάχιστον 8 ετΏν στο αντίστοιχο
 αντικείμενο.
 Σε μελΏτητη Ώτυχίου Γ" τάξης αντιστοιχεί εΏιστΏμονας αντίστοιχης
 εξειδίκευσης με μελετητικΏ εμΏειρία τουλάχιστον 12 ετΏν στο αντίστοιχο
 αντικείμενο.
 Σε μελετητΏ Ώ γραφείο μελετΏν Δ" τάξης αντιστοιχεί εΏιστΏμονας Ώ
 εΏιστΏμονες, αντίστοιχης εξειδίκευσης, με μελετητικΏ εμΏειρία
 αντιστοιχοΏσα κατά τα ανωτΏρω σε μελετητικΏς μονάδες Ώου συγκροτοΏν
 Ελληνικό γραφείο μελετΏν Δ" τάξης τουλάχιστον.
 Σε μελετητΏ Ώ γραφείο μελετΏν Ε" τάξης αντιστοιχεί εΏιστΏμονας Ώ
 εΏιστΏμονες, αντίστοιχης εξειδίκευσης, με μελετητικΏ εμΏειρία
 αντιστοιχοΏσα κατά τα ανωτΏρω σε 2 μελετητικΏς μονάδες Ώου συγκροτοΏν
 Ελληνικό γραφείο μελετΏν Ε" τάξης τουλάχιστον.
 3. ΣυμΏράξεις των Ώαραγράφων (1) και (2) του Ώαρόντος άρθρου με
 οΏοιονδΏΏοτε συνδυασμό σΏμφωνα με τις ισχΏουσες διατάξεις.
 4. Διευκρινίζεται ότι δεν ισχΏει ο Ώεριορισμός της Ώδρας στον ίδιο νομό
 Ώου αναφΏρεται στην Ώαρ. 1 του άρθρου 4 του ΏΔ 923/78 στην ΏερίΏτωση
 σΏμΏραξης αλλοδαΏΏν γραφείων μελετΏν, Ώου Ώχουν Ώδρα σε Ώόλεις κρατΏν
 μελΏν της ΕΕ μεταξΏ τους Ώ με ελληνικά γραφεία μελετΏν.
 Β) Η αίτηση εκδηλΏσεως ενδιαφΏροντος ΏρΏΏει να υΏογράφεται αΏό κοινοΏ αΏό
 όλους τους νόμιμους εκΏροσΏΏους των εργαζομΏνων μελετητικΏν γραφείων και
 να συνοδεΏεται υΏοχρεωτικά αΏό τα Ώαρακάτω δικαιολογητικά, των οΏοίων η
 Ώλλειψη αΏοτελεί λόγο αΏοκλεισμοΏ των εδιαφερομΏνων αΏό τη διαδικασία
 εΏιλογΏς:
 α) ΘεωρημΏνο αντίγραφο Ώτυχίου κάθε μελετητΏ Ώ γραφείου χωριστά.
 β) ΥΏεΏθυνση δΏλωση του Ν. 1599/86 Ώ ισοδΏναμου Ώγγραφου για τους
 αλλοδαΏοΏς μελετητΏς του εκΏροσΏΏου κάθε γραφείου μελετΏν χωριστά Ώου θα
 αναφΏρει την τάξη του Ώτυχίου, τον αριθμό εγγραφΏς στο ΜητρΏο Γραφείου
 ΜελετητΏν Ώ το ισοδΏναμο εΏαγγελματικό μητρΏο σΏμφωνα με το άρθρο 25 του
 ΏΔ 346/Α/12.10.98, την Ώδρα, τη σΏνθεση του γραφείου, το δυναμικό ανά
 κατηγορία μελΏτης, και ότι το Ώτυχίο βρίσκεται σε ισχΏ.
 γ) ΥΏεΏθυνη δΏλωση του Ν 1599/86 Ώ ισοδΏναμου εγγράφου για τους
 αλλοδαΏοΏς μελετητΏς του εκΏροσΏΏου κάθε γραφείου κατά κατηγορία μελΏτης
 Ώου θα ορίζει την ομάδα εκΏόνησης της μελΏτης και θα δηλΏνει ότι δεν
 εμΏίΏτει σε καμία αΏό τις ΏεριΏτΏσεις (α) Ώως (ζ) του άρθρου 29 της
 οδηγίας 92/50/ΕΟΚ.
 δ) Σε ΏερίτΏωση σΏμΏραξης, ΥΏεΏθυνση δΏλωση του Ν 1599/86 Ώ ισοδΏναμου
 εγγράφου για τους αλλοδαΏοΏς, Ώου υΏογράφεται αΏό το νόμιμο εκΏρόσωΏο
 κάθε γραφείου χωριστά, με την οΏοία αΏοδΏχεται τη σΏμΏραξη για την αΏό
 κοινοΏ εκΏόνηση της μελΏτης, Ώεριγράφει τον τρόΏο Ώου θα κατανεμηθεί η
 αμοιβΏ μεταξΏ των μελετητΏν Ώου συμΏράττουν και ορίζει νόμιμο εκΏρόσωΏο
 Ώναντι του εργοδότη.
 ε) ΥΏεΏθυνση δΏλωση του Ν 1599/86 Ώ ισοδΏναμου εγγράφου για τους
 αλλοδαΏοΏς μελετητΏς του εκΏροσΏΏου κάθε γραφείου, στην οΏοία θα δηλΏνει,
 αν εκΏονεί Ώ όχι μελΏτες Δημοσίου, ΝΏΔΔ, ΟΤΑ, Δημοσίων εΏιχειρΏσεων και
 λοιΏΏν οργανισμΏν Δημοσίου ενδιαφΏροντος, καθΏς και των αντιστοίχων
 φορΏων των κρατΏν μελΏν της ΕΕ, του ΕΟΧ Ώ των χωρΏν οι οΏοίες Ώχουν
 υΏογράψει και κυρΏσει τη Συμφωνία ΔιεθνΏν Συμβάσεων του Ώαγκόσμιου
 ΟργανιμοΏ ΕμΏορίου, για τις οΏοίες υΏάρχει αΏόφαση ανάθεσης και δεν Ώχει
 γίνει ακόμα η Ώγκριση του τελικοΏ σταδίου. Αν υφίστανται εν ενεργεία
 μελΏτες θα δηλΏνονται υΏό μορφΏ αναλυτικοΏ Ώίνακα. Για τις ανενεργοΏς Ώ
 εκκρεμείς μελΏτες για τις οΏοίες υφίσταται ανοικτΏ σΏμβαση Ώου μΏορεί να
 ενεργοΏοιηθεί, να αναφερθοΏν αναλυτικά κατατοΏιστικά στοιχεία, η
 χρονολογία της αρχικΏς σΏμβασης και της Ώιο Ώρόσφατης ενεργοΏοίησης της
 εν λόγω σΏμβασης Ώ συμΏληρωματικΏς της και αντίστοιχο αντικείμενο.
 στ) ΥΏεΏθυνση ΔΏλωση του Ν 1599/86 Ώ ισοδΏναμου εγγράφου για τους
 αλλοδαΏοΏς μελετητΏς του εκΏροσΏΏου κάθε γραφείου, στην οΏοία θα δηλΏνει
 αν το γραφείο Ώχει εκΏονΏσει Ώ όχι μελΏτες σχετικΏς με την υΏό ανάθεση
 στην τελευταία τριετία. Αν υφίστανται τΏτοιες μελΏτες θα δηλΏνονται υΏό
 μορφΏ αναλυτικοΏ Ώίνακα.
 ζ) Τα ενδιαφερόμενα γραφεία μελετΏν μΏοροΏν να υΏοβάλουν και κάθε άλλο
 στοιχείο εμΏειρίας (βιογραφικό σημείωμα, εΏιστημονικΏ δραστηριότητα
 κ.λΏ.), το οΏοίο θεωροΏν οι ενδιαφερόμενοι σκοΏιμο για τον σχηματισμό
 ΏλΏρους εικόνας της εμΏειρίας και των δυνατοτΏτων τους για την άρτια και
 Ώγκαιρη εκΏόνηση της μελΏτης.
 III.3) Ώροι Ώου αφοροΏν ειδικά τις συμβάσεις υΏηρεσιΏν
 III.3.1) Η ΏαροχΏ της υΏηρεσίας Ώροορίζεται σε συγκεκριμΏνη
 εΏαγγελματικΏ κατηγορία: Ναι.
 Δικαίωμα συμμετοχΏς Ώχουν μελετητΏς Ώ γραφεία μελετΏν Ώ συμΏράξεις αυτΏν
 καταχωρημΏνοι στα οικεία εΏαγγελματικά μητρΏα χωρΏν μελΏν της ΕΕ, σΏμφωνα
 με το άρθρο 30 της οδηγίας 92/5ΕΟΚ Ώ στα αντίστοιχα εΏαγγελματικά μητρΏα
 των χωρΏν του ΕυρωΏαϊκοΏ ΟικονομικοΏ ΧΏρου (ΕΟΧ) Ώ των χωρΏν Ώου Ώχουν
 υΏογράψει και κυρΏσει τη "Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις", Ώου
 υΏογράφθηκε στα Ώλαίσια του γΏρου της Ουρουγουάης κατά τις
 διαΏραγματεΏσεις για τον Ώαγκόσμιο Οργανισμό ΕμΏορίου.
 ΝομοθετικΏς διατάξεις: Η εκδΏλωση ενδιαφΏροντος θα γίνει σΏμφωνα με το Ν
 716/77 και τα εκτελεστικά του ΏΔ.
 III.3.2) Τα νομικά ΏρόσωΏα θα κληθοΏν να δηλΏσουν τα ονόματα και τα
 εΏαγγελματικά Ώροσόντα των στελεχΏν τους Ώου θα είναι υΏεΏθυνα για την
 εκτΏλεση της σΏμβασης: Ναι.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Οι σχετικΏς αιτΏσεις υΏοβάλλονται μΏχρι 6
 ημΏρες Ώριν αΏό την ημερομηνία λΏξης υΏοβολΏς ΏροσφορΏν.
 Οι ενδιαφερόμενοι μΏοροΏν να αΏοκτΏστουν τα ΏντυΏα αΏό το ΔΏμο
 Κασσάνδρας, με δικΏ τους μΏριμνα, δωρεάν.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 1.11.2004.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.6) Χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται αΏό την
 Ώροσφορά του: 150 ημΏρες αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς
 ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Οι νόμιμοι εκΏρόσωΏοι όσων Ώχουν εκδηλΏσει ενδιαφΏρον.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 1.11.2004.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η εΏιλογΏ θα γίνει
 μεταξΏ των μελετητΏν και των γραφείων μελετΏν Ώου θα εκδηλΏσουν
 ενδιαφΏρον μετά αΏό γνωμοδότηση εΏιτροΏΏς αξιολόγησης.
 Τα κριτΏρια με βάση το άρθρο 36.1α της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ με τα οΏοία
 Ώρόκειται να ανατεθεί η εν λόγω μελΏτη αναλΏονται ως εξΏς:
 Α) Η εμΏειρία των υΏοψηφίων μελετητΏν και γραφείων μελετΏν σε μελΏτες
 Ώαρόμοιας φΏσεως (δηλαδΏ μελΏτης συλλογΏς μεταφοράς και εγκαταστάσεων
 εΏεξεργασίας λυμάτων, μελΏτες ΏεριβαλλοντικΏν εΏιΏτΏσεων),
 συμΏεριλαμβανομΏνης και της εμΏειρίας σε θΏματα Ώροετοιμασίας ΑιτΏσεων
 ΣυνδρομΏς για το Ταμείο ΣυνοχΏς και ΤεχνικΏν Δελτίων Ώργου για τα
 ΕΏιχειρησιακά Ώρογράμματα του ΚΏΣ και γενικότερα της γνΏσης των
 διαδικασιΏν τόσο του Ταμείου ΣυνοχΏς όσο και του ΚΏΣ.
 Β) Το στελεχιακό δυναμικό και η τεχνικΏ υΏοδομΏ των υΏοψηφίων μελετητΏν
 και γραφείων μελετΏν, καθΏς εΏίσης και η δυνατότητα εκΏόνησης της μελΏτης
 στον ΏροβλεΏόμενο χρόνο, σε συνδυασμό με τις ανειλημμΏνες υΏοχρεΏσεις των
 υΏοψηφίων σε μελΏτες.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς (αναλόγως του εάν Ώρόκειται για διαδικασία ανοικτΏ, κλειστΏ Ώ
 με διαΏραγμάτευση): Διευκρινίζεται ότι θα γίνουν δεκτΏς αιτΏσεις
 εκδΏλωσης ενδιαφΏροντος Ώου θα σταλοΏν ταχυδρομικά, εάν Ώχουν δοθεί στο
 ταχυδρομείο εντός της ΏαραΏάνω Ώροθεσμίας.
 IV.3.5) ΓλΏσσες Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Το σΏνολο των δικαιολογητικΏν κάθε εκδΏλωσης
 ενδιαφΏροντος θα υΏοβληθεί στην ελληνικΏ γλΏσσα. Ξενόγλωσσα ΏιστοΏοιητικά
 θα συνοδεΏονται αΏό εΏίσημη μετάφραση, αλλιΏς δεν θα λαμβάνονται υΏόψη.
 Η εκδΏλωση ενδιαφΏροντος θα υΏοβληθεί στην ελληνικΏ γλΏσσα. Τα υΏόλοιΏα
 στοιχεία, εάν δεν είναι συνταγμΏνα στην ελληνικΏ, θα συνοδεΏονται αΏό
 εΏίσημη μετάφραση.
 Τα Ώξοδα για τη δημοσίευση της ΏαροΏσης θα βαρΏνουν τον ανάδοχο.
 για κάθε συμΏληρωματικΏ Ώληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μΏοροΏν να
 αΏευθΏνονται στο ΔΏμο Κασσάνδρας.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau