Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen im Bereich Druck und Veröffentlichung sowie zugehörige Leistungen - PL-Warschau
Dienstleistungen im Bereich Druck und Veröffentlichung sowie zugehörige Leistungen.
Dokument Nr...................: 147273-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Att: Stefan Zawada, p. 124, tel.
 022 623 21 61, ul. Wspólna 30, PL-00-930 Warszawa. Tel.: +48 22 623 25
 81. Fax: +48 22 623 23 15. E-mail: Iwona.Cwiek@minrol.gov.pl. URL:
 www.minrol.gov.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 78000000.
 Beschreibung: Dienstleistungen im Bereich Druck und Veröffentlichung
 sowie zugehörige Leistungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 09:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Ministerstwo
 Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Att: Stefan Zawada, p. 124, tel. 022 623 21 61,
 ul. Wspólna 30, PL-00-930 Warszawa. Tel.: +48 22 623 25 81. Fax: +48 22
 623 23 15. E-mail: Iwona.Cwiek@minrol.gov.pl. URL: www.minrol.gov.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel centralny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 15.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Przetarg
 nieograniczony na druk 6 broszur po 16 stron kazda dotyczacych
 Sektorowego Programu Operacyjnego w nakladzie 300 000 sztuk i druk 8
 broszur po 16 stron kazda dotyczacych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w
 nakladzie 700 000 sztuk.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Opis techniczny broszury: Sektorowy
 Program Operacyjny: 6 broszur po 16 stron kazda, a) Naklad: 300 000 szt.
 - Informatory dla rolników i producentów -150 000 szt. - Informator dla
 przetwórców artykulów rolnych- 20 000 szt. -Informator dla gmin - 10 000
 szt. - Informator dla instytucji szkoleniowych i doradczych - 50 000 szt.
 - Informator dla organizacji pozarzadowych -10 000 szt, - Informator dla
 beneficjentów dzialan Scalanie gruntów i Gospodarowanie rolniczymi
 zasobami wodnymi. - 60 000 szt. b) Objetosc: 16 str. + miekka okladka c)
 Format A4 d) Okladka kolorowa (kolor 4 + 0) - papier offsetowy 150g/m2,
 (w tym logo MRiRW, Unii Europejskiej, Flaga Polski), e) Srodek: kolor 2
 +2, druk czarny na papierze offsetowym 80 g/m2 f) Broszura zlozona w
 formie zeszytowej, zszyta dwoma zszywkami.
 Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 8 broszur po 16 stron kazda, a) Naklad
 700 000 egz. - PROW informacje ogólne - 200 000 szt. - Renty strukturalne
 - 30 000 szt. - Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - 70 000 szt. -
 Wspieranie dzialalnosci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
 gospodarowania (ONW) - 300 000 szt. - Wspieranie przedsiewziec
 rolnosrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzat- 50 000 szt. -
 Zalesianie gruntów rolnych - 10 000 szt. - Dostosowanie gospodarstw
 rolnych do standardów Unii Europejskiej -30 000 szt. - Grupy producentów
 rolnych - 10 000 szt. b) Objetosc: 16 str. + miekka okladka c) Format A4
 d) Okladka kolorowa (kolor 4 + 0) - papier offsetowy 150g/m2, (w tym logo
 MRiRW, Unii Europejskiej, Flaga Polski), e) Srodek: kolor 2 + 2, druk
 czarny na papierze offsetowym 80 g/m2, dwie mapki w pelnym kolorze, e)
 Broszura zlozona w formie zeszytowej, zszyta dwoma zszywkami.
 Zamawiajacy dostarczy napisany material do broszury bez przygotowania do
 druku w programie Word 6.0. Wykonawca bedzie zobowiazany przedstawic do
 pisemnej akceptacji Zamawiajacego zawartosc broszury po zlamaniu.
 Wykonawca bedzie zobowiazany przedstawic do pisemnej akceptacji
 Zamawiajacego dwa projekty okladki do broszury. Wydrukowane broszury
 musza byc rozeslane zgodnie z lista odbiorców przekazana Wykonawcy przez
 Zamawiajacego.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Zakres rzeczowy wraz z lista dystrybucyjna broszur
 stanowia zalacznik numer 1 do umowy.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 78000000.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenlatura (CPA/NACE/CPC): CPC 88442.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zakres rzeczowy wraz z
 lista dystrybucyjna broszur stanowia zalacznik numer 1 do umowy.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 okres w miesiacach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiajacy zada od Wykonawców
 wniesienia wadium w wysokosci 20 000 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Zamawiajacy dokona zaplaty naleznosci na wskazany
 przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania od
 Wykonawcy faktury VAT.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Nie dotyczy.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie
 zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy: 1. Posiadaja uprawnienia
 do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
 nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; 2. Posiadaja niezbedna
 wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja
 osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 3. Znajduja sie w sytuacji
 ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; 4. Nie
 podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
 - na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
 publicznych. 5. Nie zalegaja z oplatami w stosunku do Urzedu Skarbowego i
 Zakladu Ubezpieczen Spolecznych.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Dokumenty wymagane od
 Wykonawcy: 1. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienie do
 wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlega
 wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
 Prawo zamówien publicznych, Zamawiajacy zada w formie oryginalu lub
 kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce,
 nastepujacych dokumentów: 1) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo
 aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
 jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do
 ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6
 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 2) oswiadczenia Wykonawcy
 - zgodnie z trescia art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówien
 publicznych (wg zalacznika nr 2 do SIWZ); 3) aktualnej informacji z
 Krajowego Rejestru Karnego albo równowaznego zaswiadczenia wlasciwego
 organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
 okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówien publicznych,
 wystawionych nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert;
 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
 okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówien publicznych,
 wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert;
 5) aktualnych zaswiadczen wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
 wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
 Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca nie
 zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
 zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem
 zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub
 wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -wystawionych
 nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. 2.
 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
 Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1
 pkt 1, 4 i 5, sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
 ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: 1)
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci; 2) nie orzeczono
 wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; 3) nie zalega z
 uiszczaniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
 zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
 rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
 wykonania decyzji wlasciwego organu. 3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby
 lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
 wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 1 pkt 3,
 zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed
 notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
 samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
 osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
 Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu z powyzszego rozdzialu spowoduje
 wykluczenie Wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
 zamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z uwzglednieniem art. 26
 ust. 3.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Nie dotyczy.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 BMzp-2910B-21/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 18.10.2004.
 Warunki i sposób platnosci: Formularz zawierajacy dokumentacje
 przetargowa jest bezplatny.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 18.10.2004. Godzina: 09:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Otwarcie ofert jest jawne.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.10.2004-10:00.
 Otwarcie ofert nastapi publicznie w dniu 18.10.2004 r. o godzinie 10.00 w
 siedzibie Zamawiajacego w Warszawie, ul. Wspólna 30, pok. nr 122.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 25.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau