Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Berufsausbildung - PL-Zamosc
Berufsausbildung.
Dokument Nr...................: 147272-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Powiatowy Urzad Pracy w Zamosciu, Att: Leszek Szczepanski, Leszek Kwaka,
 ul. Plac Wolnosci 1, PL-22-400 Zamosc. Tel.: +48 84 63 84 872. Fax: +48
 84 62 70 179. E-mail: luza@praca.gov.pl. URL: www.pup.zam.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 80423000.
 Beschreibung: Berufsausbildung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 26.9.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Powiatowy Urzad
 Pracy w Zamosciu, Att: Leszek Szczepanski, Leszek Kwaka, ul. Plac
 Wolnosci 1, PL-22-400 Zamosc. Tel.: +48 84 63 84 872. Fax: +48 84 62 70
 179. E-mail: luza@praca.gov.pl. URL: www.pup.zam.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 80.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Kurs:
 Kadry - place z obsluga komputera.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Kurs dla 15 osób bezrobotnych. Krótki
 opis: celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do
 pracy na stanowisku kierownika, pracownika dzialu kadr i ksiegowosci w
 nowoczesnym przedsiebiorstwie.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Zamosc.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 80423000.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenlatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Powyzej 130 000, w tym
 przedmiot zamówienia 2595 euro.
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: Kurs dla
 15 osób bezrobotnych w terminie: pazdziernik - grudzien 2004r.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 12.10.2004 - Data zakonczenia: 8.12.2004.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Nie dotyczy.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Nie dotyczy.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Nie dotyczy.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: - W przetargu
 moga wziac udzial wylacznie: Wykonawcy nie podlegajacy wykluczeniu na
 podstawie art. 24 ust.1 i 2 ,
 spelniajacy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo
 zamówien publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz.177/.
 -Wykonawcy akceptujacy SIWZ i spelniajacy dodatkowe wymagania zawarte w
 SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: a. Odpis z wlasciwego
 rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej jezeli odrebne
 przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej, badz inny aktualny dokument na
 podstawie którego wykonawca prowadzi swoja dzialalnosc, wystawiony nie
 wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
 skladania ofert. b. zaswiadczenie wystawione przez wlasciwy Urzad
 potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
 oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub
 spoleczne lub zaswiadczen, ze uzyskal zgode na
 zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
 wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego
 organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu
 skladania ofert; c. aktualna informacja z
 Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wskazanym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -
 9 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówien
 publicznych /Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177/, wystawiona nie wczesniej
 niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert. d. w przypadku oferty skladanej wspólnie, oswiadczenie o
 ustanowienie pelnomocnika do reprezentowania
 wykonawców w postepowaniu z okresleniem zakresu pelnomocnictwa.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Polisa
 lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
 odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
 gospodarczej.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Wykaz osób i
 podmiotów, które beda wykonywac zamówienie lub beda uczestniczyc w
 wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
 niezbednych do wykonania zamówienia.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: cena 30%
 2: program szkolenia 20%
 3: warunki lokalowe i wyposazenie techniczne 15%
 4: kwalifikacje kadry dydaktycznej 15%
 5: referencje 10%
 6: dzialalnosc promocyjna na rzecz absolwentów kursu 10%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 OR-2004-35.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 24.9.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 26.9.2004. Godzina: 12:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Otwarcie ofert jest jawne.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 27.9.2004-12:30.
 Powiatowy Urzad Pracy w Zamosciu pok. Nr 20.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.2) Wskazac, czy zamówienie ma charakter powtarzajacy sie oraz podac
 przyblizone terminy publikacji kolejnych ogloszen: Tak, sierpien -
 pazdziernik 2004.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Tak.
 Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu
 Spolecznego w ramach SPO RZL Dzialania 1.2 i 1.3.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau