Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Abfalltransport - B-Ostende
Abfalltransport.
Dokument Nr...................: 147265-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en
 Ommeland (IVOO), Att: Inge Makelberge - Fons Doms, Klokhofstraat 2,
 B-8400 Oostende. Tel.: 059/55 27 30. Fax: 059/80 12 03. E-mail:
 info@ivoo.be. URL: www.ivoo.be.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 90121200.
 Beschreibung: Abfalltransport.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst:
 Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en
 Ommeland (IVOO), Att: Inge Makelberge - Fons Doms, Klokhofstraat 2,
 B-8400 Oostende. Tel.: 059/55 27 30. Fax: 059/80 12 03. E-mail:
 info@ivoo.be. URL: www.ivoo.be.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 A16.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Verhuur en afvoer van containers van containerparken van 1.1.2005 tot
 31.12.2005.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: De opdracht omvat:
 - het ter beschikking stellen van containers voor de inzameling van
 enkele selectief ingezamelde fracties op 4 containerparken binnen het
 werkingsgebied van de IVOO;
 - de afvoer van containers van in totaal 5 containerparken naar diverse
 verwerkingsbedrijven, namelijk de huisvuilverbrandingsinstallatie en
 groencomposteringsinstallatie van IVOO, een installatie voor de recyclage
 van inerte afvalstoffen en een klasse-III-stortplaats;
 - de afvoer van containers van 1 containerpark naar een installatie voor
 de recyclage van inerte afvalstoffen.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Gemeenten binnen het intergemeentelijk
 werkingsgebied (Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en
 Oudenburg).
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 90121200.
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): CPC 94.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: (Vermoedelijke hoeveelheden voor
 alle containerparken samen, gedurende een periode van 1 jaar.) Verhuur
 containers: 10 stuks, transport huisvuilverbrandingsinstallatie: ca. 1
 250 ritten, transport groencomposteringsinstallatie: ca. 1 570 ritten,
 transport breekinstallatie: ca. 530 ritten, transport stortplaats: ca. 90
 ritten.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Het bedrag van de borgtocht
 wordt vastgesteld op 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom voor 1 jaar
 werking.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit:
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Een RSZ-attest
 waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften
 inzake bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, tot en
 met die welke slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten
 opzichte van de dag van de opening van de offertes.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Een verklaring betreffende de totale omzet van de
 onderneming en haar omzet in diensten waarop de opdracht betrekking heeft
 over de laatste drie boekjaren.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: - Een lijst
 van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met
 vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke
 instanties waarvoor zij bestemd waren;
 - Technische beschrijving van het in te zetten materieel met o.a. de
 capaciteit van de voertuigen en een beschrijving van het wagenpark
 waarover de inschrijver beschikt;
 - Een kopie van de erkenning als overbrenger (in geval van gebruik van
 eigen vervoermiddelen) of van de registratie als vervoerder van
 afvalstoffen, cfr. de Vlarea-wetgeving.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt:
 Neen.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.2) Gunningscriteria: Laagste prijs.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Voorwaarden en wijze van betaling: Het bestek dient schriftelijk
 (Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en
 Ommeland, Klokhofstraat 2, B-8400 Oostende) of per fax (059/80 12 03) of
 per e-mail (info@ivoo.be) aangevraagd te worden en is gratis.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 19.10.2004. Tijdstip: 11:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 120 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 19.10.2004-11:00.
 Op het exploitatiecentrum van IVOO, Klokhofstraat 2, B-8400 Oostende, in
 de vergaderzaal op het gelijkvloers.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.2) In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal
 worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen
 worden bekendgemaakt: Na beëindiging van de overeenkomst wordt opnieuw
 aanbesteed (zie ook duur van de opdracht punt II.3).
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de
 opdracht: De overeenkomst neemt een aanvang op 1.1.2005 en eindigt op
 31.12.2005.
 Bij toepassing van art. 17, §2, 2°b, van de wet van 24.12.1993
 betreffende de overheidsopdrachten, kan de opdracht twee keer verlengd
 worden voor de duur van één jaar. De opdracht wordt stilzwijgend verlengd
 tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt per aangetekend
 schrijven, 3 maanden vóór het verstrijken van de termijn.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau