Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Finanzierungs-Leasing - SI-Ljubljana
Finanzierungs-Leasing.
Dokument Nr...................: 147258-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministrstvo za solstvo, znanost in sport, Att: Mira Koren Mlacnik,
 u.d.i.a., Trg OF 13, SI-1000 Ljubljana. Tel.: 01/478-42-72. Fax:
 01/478-43-28. E-mail: mira.koren@gov.si.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 66140000.
 Beschreibung: Finanzierungs-Leasing.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 22.10.2004. Uhrzeit: 10.00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Slowenisch.
OT: OBVESTILO O JAVNEM NAROCILU
 Storitve
 To javno narocilo je vkljuceno v Sporazum o javnih narocilih (GPA): Ne.
 ODDELEK 1: NAROCNIK
 I.1)	Uradno ime in naslov narocnika: Ministrstvo za solstvo, znanost in
 sport, V roke: Mira Koren Mlacnik, u.d.i.a., Trg OF 13, SI-1000
 Ljubljana. Tel.: 01/478-42-72. Fax: 01/478-43-28. E-mail:
 mira.koren@gov.si.
 I.2)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dodatne informacije: PROPLUS d.o.o.,
 V roke: Bojana Sovic, u.d.i.g., Strma ul. 8, SI-2000 Maribor. Tel.:
 02/250 41 10. Fax: 02/250 41 35. E-mail: proplus@proplus.si.
 I.3)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dokumentacijo: PROPLUS d.o.o., V
 roke: Irena Trs, Strma ul. 8, SI-2000 Maribor. Tel.: 02/250 41 10. Fax:
 02/250 41 35. E-mail: proplus@proplus.si.
 I.4)	Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za
 sodelovanje: Ministrstvo za solstvo, znanost in sport, V roke: Mira Koren
 Mlacnik, u.d.i.a., Trg OF 13, SI-1000 Ljubljana. Tel.: 01/478 42 72. Fax:
 01/478 43 28. E-mail: mira.koren@gov.si.
 I.5)	Vrsta narocnika: Centralna raven.
 ODDELEK II: PREDMET JAVNEGA NAROCILA
 II.1) Opis
 II.1.3) Vrsta javnega narocila storitevKategorija storitev: IA6.
 II.1.4) To je okvirni sporazum: Ne.
 II.1.6) Opis/predmet javnega narocila: Financni najem s postopnim
 odkupom - leasing objekta "SC Slovenske Konjice - Gimnazija".
 II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenske
 Konjice.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.9) Razdelitev na sklope: Ne.
 II.1.10) Variante se bodo sprejemale: Ne.
 II.2) Kolicina ali obseg javnega narocila
 II.2.1) Celotna kolicina ali obseg: · Izvajalec mora urediti pravice iz
 naslova avtorstva projekta
 · Zagotoviti PGD in PZI projektno dokumentacijo, revizijo le-te,
 projektantski in strokovni nadzor za vsa dela in opremo in zagotoviti
 tehnicno dokumentacijo
 · Izvesti gradnjo objekta v skladu s:
 - projektno nalogo z vzorcnim objektom;
 - idejno programsko zasnovo izdelano pri podjetju INZENIRING BIRO d.o.o.;
 - lokacijsko informacijo;
 - spremembami in dopolnitvami ZN st. 688/02 RC Plan Dom Celje;
 - geotehnicnim porocilom o pogojih temeljenja objekta »SC Slovenske
 Konjice - Gimnazija«;
 - zemljisko knjiznim dovoljenjem;
 · izvesti vsa gradbena, obrtniska, strojno in elektro instalacijska dela
 na objektu z zunanjo ureditvijo, vse komunalne prikljucke od roba parcele
 do objekta vkljucno s placilom prikljucnin in pristojbin znotraj
 parcelnih mej;
 · opremiti objekt po projektni dokumentaciji;
 · zagotoviti gradbeno in uporabno dovoljenje;
 · zagotoviti elaborat in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
 Vse v skladu z razpisno dokumentacijo ter v skladu z veljavnimi predpisi,
 standardi ter ostalo veljavno zakonodajo (najem s postopnim odkupom -
 leasing).
 II.3) Trajanje javnega narocila ali rok za zakljucek: Zacetek: 2004 -
 Konec: 2016.
 ODDELEK III: PRAVNI, EKONOMSKI, FINANCNI IN TEHNICNI PODATKI
 III.1) Pogoji, ki se nanasajo na narocilo
 III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: · Originalna garancija banke oz.
 zavarovalnice za resnost ponudbe v visini 50 mio SIT izstavljena v skladu
 z vzorcem garancije.
 · Originalna izjava banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za
 dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral
 predloziti v 10 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z
 vzorcem garancije.
 · Originalna izjava banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za
 odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo najemodajalec izstavil ob
 primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
 III.1.2) Glavni pogoji financiranja in placila ter/ali sklic na ustrezne
 dolocbe: Pogodbeno ceno mesecnega obroka bosta narocnika pricela
 placevati na transakcijski racun najemodajalca 30. dan od
 dneva uradnega prejema obracuna, vendar ne prej kot 1.2.2006. Placevala
 bosta skozi celotno obdobje (10 let) v
 enakomernih obrokih, skladno s pripadajocim amortizacijskim nacrtom;
 vrednosti mesecne najemnine, ki so dolocene v
 amortizacijskem nacrtu se ne spreminjajo ves cas trajanja najema, oziroma
 se lahko spremenijo le na osnovi dolocil pogodbe.
 III.2) Pogoji za sodelovanje
 III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja
 blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni
 za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, financnih in tehnicnih
 sposobnosti:
 III.2.1.1) Pravni status - dokazna sredstva obvezna: · Dokazilo, da je
 registriran pri pristojnem sodiscu ali drugem organu.
 Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, in
 sicer:
 za gospodarske druzbe (pravne druzbe):
 - izpisek iz sodnega registra podjetij in
 za samostojne podjetnike posameznike (fizicne osebe):
 - priglasitveni list DURS.
 · Ponudniki prilozijo tudi dovoljenje za opravljanje dejavnosti (odlocba,
 obrtno dovoljenje in sl.), v kolikor je na podlagi posebnega zakona
 dovoljenje za opravljanje te dejavnosti potrebno.
 · Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
 dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
 bil pravnomocno obsojen,
 · Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali zacet postopek prisilne
 poravnave, stecaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica
 je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
 uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
 skladno s predpisi drzave, v kateri ima sedez.
 · Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
 oz. so posledice sodbe ze izbrisane.
 · Potrdilo, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke, v skladu s
 predpisi drzave, kjer ima sedez, ali da je ponudnik, ki ima sedez v
 tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati.
 III.2.1.2) Ekonomske in financne sposobnosti - dokazna sredstva obvezna:
 · Pravne osebe s sedezem v Republiki Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2,
 mnenje pooblascenega revizorja o ugotovitvah v zvezi s poravnanim)
 zapadlimi obveznostmi, izvlecek iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega
 izida za leto 2003 ter potrdila o placilni sposobnosti vseh bank, pri
 katerih ima odprte transakcijske racune.
 · Samostojni podjetniki s sedezem v Republiki Sloveniji: predlozijo
 odlocbo DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2002 (potrjeno
 s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja in iz
 poslovnega izida za leto 2003 (iz davcne napovedi za leto 2003), ki jih
 potrdi DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem racunu za
 zadnje tri obracunsko zakljucene mesece pred odpiranjem ponudb ter
 morebitnih blokadah le-tega.
 · Ponudniki s sedezem v tujini: dokazila, iz katerih bodo razvidni
 podatki o ekonomsko-poslovni uspesnosti v zadnjih 2. poslovnih letih in s
 katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz naslednje tc, (poglavje II
 tocka 7.1.2.-b.2.).
 III.2.1.3) Tehnicne sposobnosti - dokazna sredstva obvezna · Odgovorni
 vodja GOI del (najmanj dve potrjeni referenci za zgrajeni objekt nad 300
 mio sit vrednosti GOI del na objektih visokih gradenj);
 · Odgovorni projektant arhitekture - koordinator izdelave PGD, PZI
 projektne dokumentacije in projektiranja objektov visokih gradenj
 (najmanj dve potrjeni referenci vrednosti nad 300 mio SIT).
 III.3) Pogoji, ki so specificni za javna narocila storitev
 III.3.1) Zagotavljanje storitev je omejeno na doloceno stroko: Da.
 Zakon o gradnji objektov
 Zakon o financnih storitvah.
 III.3.2) Pravne osebe bodo morale navesti imena in strokovna znanja
 osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega narocila: Da.
 ODDELEK IV: POSTOPEK
 IV.1) Vrsta postopka: Odprti.
 IV.2) Merila za oddajo: Najnizja cena.
 IV.3) Upravni podatki
 IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne
 dokumentacije: Pridobiti ju je mogoce do: 22.10.2004.
 Cena: 15.000,00 SIT.
 Pogoji in nacin placila: Placilo na transakcijski racun pri Novi KBM d.d.
 04515-0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; Razpisno
 dokumentacijo je mogoce dvigniti pri PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000
 Maribor ob predlozitvi dokazila o placilu stroskov za razpisno
 dokumentacijo.
 IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22.10.2004.
 Cas: 10.00.
 IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali
 prijave za sodelovanje: slovenscina.
 IV.3.6) Minimalni casovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati
 veljavnost ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
 ponudb.
 IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb
 IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoce pri odpiranju ponudb: Predstavniki
 ponudnikov s pismenim pooblastilom.
 IV.3.7.2) Datum, cas in kraj: 22.10.2004-13.00.
 Ministrstvo za solstvo, znanost in sport, Sluzba za investicije,
 Kotnikova 38, sejna soba - 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
 ODDELEK VI: DRUGI PODATKI
 VI.1) To je neobvezno obvestilo: Ne.
 VI.3) To javno narocilo se nanasa na projekt/program, ki se financira iz
 sredstev EU: Ne.
 VI.4) Dodatne informacije: Narocnik, poleg Ministrstva za solstvo,
 znanost in sport:
 Obcina Slovenske Konjice
 za: Marijo Brecl
 Stari Trg 29
 3210 Slovenske Konjice
 Slovenija
 tel: 03/757 33 60
 fax: 03/575 43 28
 Predhodna objava o istem javnem narocilu:
 UL st. 77, str 4840, Ob - 19410/04 z dne 16/07/04.
 VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau