Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Kreditgewährung - PL-Warschau
Kreditgewährung.
Dokument Nr...................: 147240-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Att: Ewa Zielenkiewicz, ul. Czerniakowska
 16, PL-00-701 Warszawa. Tel.: +48 22 623 45 72. Fax: +48 22 642 80 86.
 URL: www.zus.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 66130000.
 Beschreibung: Kreditgewährung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 6.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Zaklad Ubezpieczen
 Spolecznych, Att: Ewa Zielenkiewicz, ul. Czerniakowska 16, PL-00-701
 Warszawa. Tel.: +48 22 623 45 72. Fax: +48 22 642 80 86. URL: www.zus.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Zaklad
 Ubezpieczen Spolecznych - Centrala, Att: Ewa Zielenkiewicz, ul.
 Czerniakowska 16 - Departament Zamówien Publicznych - budynek Lipsk,
 pokój 522, PL-00-701 Warszawa. Tel.: +48 22 623 45 72. Fax: +48 22 642 80
 86.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Zaklad Ubezpieczen
 Spolecznych - Centrala, Att: Ewa Zielenkiewicz, ul. Czerniakowska 16 -
 Departament Zamówien Publicznych - budynek Lipsk, pokój 522, PL-00-701
 Warszawa. Tel.: +48 22 623 45 72. Fax: +48 22 642 80 86.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych - Centrala, Att:
 Ewa Zielenkiewicz, ul. Czerniakowska 16 - Departament Zamówien
 Publicznych - budynek Lipsk, pokój 522 (sekretariat), PL-00-701 Warszawa.
 Tel.: +48 22 623 45 72. Fax: +48 22 642 80 86.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 06.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: 1. Okres obowiazywania umowy
 kredytowej - 12 miesiecy od daty zawarcia umowy kredytowej.
 2. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest ustalane odrebnie dla
 kazdego dnia obowiazywania umowy. Oprocentowanie kredytu dla danego dnia
 stanowi sume stawki WIBOR T/N ogloszona w dniu roboczym poprzedzajacym
 dany dzien i marzy Wykonawcy.
 3. Odsetki platne sa w okresach miesiecznych, nastepnego dnia roboczego
 po zakonczeniu okresu odsetkowego, przy czym kazdy okres odsetkowy
 rozpoczyna sie pierwszego, a konczy ostatniego kalendarzowego dnia danego
 miesiaca.
 4. Informacja o planowanym wykorzystaniu kredytu przesylana bedzie do
 banku:
 - dotyczaca ciagnienia kredytu: do godz. 15:00 w dniu roboczym
 poprzedzajacym dzien wyplaty srodków;
 - dotyczaca splaty kredytu: do godz. 12:30 w dniu splaty srodków.
 5. W dniu ciagnienia kredytu Bank postawi srodki do godz. 10:30 na
 rachunku funduszu emerytalnego
 6. W okresie obowiazywania umowy Zamawiajacy zobowiazuje sie do
 utrzymywania wykorzystania kredytu na poziomie nie nizszym niz 65%
 wartosci udzielonego kredytu.
 7. Wylaczne zabezpieczenie stanowi niepotwierdzone przez Narodowy Bank
 Polski pelnomocnictwo do rachunku funduszu emerytalnego prowadzonego
 przez NBP O/O w Warszawie.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Siedziba Wykonawcy i Zamawiajacego, zgodnie z opisem
 przedmiotu zamówienia.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 66130000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zaciagniecie przez
 Fundusz Ubezpieczen Spolecznych kredytu na laczna kwote 500 mln zlotych
 (slownie:piecset milionów).
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium w wysokosci 182 000,00 zl
 (slownie zlotych: sto osiemdziesiat dwa tysiace).
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. II.1.6.
 niniejszego ogloszenia.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Opis wymagan
 okreslono w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
 Zamówien Publicznych - (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Nie dotyczy.
 IV.1.3) Wczesniejsze publikacje dotyczace tego samego zamówienia
 IV.1.3.1) Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace tego samego
 zamówienia: Numer ogloszenia w spisie Dz.U.: 2004/S 123-103902 - Z:
 26.6.2004.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Marza ponad stawke WIBOR T/N (wyrazona w punktach bazowych) 100%
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 TZ/390/80/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 6.10.2004.
 Cena: 50,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Przelew na rachunek Zamawiajacego w Banku
 Handlowym S.A. I Oddzial w Warszawie nr rachunku 97 10301016 00000000
 6175 4001 w ciagu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 6.10.2004. Godzina: 11:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 90 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 6.10.2004-11:30.
 Duza sala konferencyjna I p. w budynku "Lipsk", siedziba Zamawiajacego.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.2) Wskazac, czy zamówienie ma charakter powtarzajacy sie oraz podac
 przyblizone terminy publikacji kolejnych ogloszen: Nie dotyczy.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau