Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern - B-Mortsel
Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern.
Dokument Nr...................: 147203-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: Stad
 Mortsel, Technische dienst, Att: Luc Geysemans, administratief
 hoofdmedewerker, Liersesteenweg 1, B-2640 Mortsel. Tel.: 00 32 3 444 18
 33. Fax: 00 32 3 444 18 39. E-mail: td@mortsel.be. URL: www.mortsel.be.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 30100000.
 Beschreibung: Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 1.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Leveringen
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Stad Mortsel,
 Technische dienst, Att: Luc Geysemans, administratief hoofdmedewerker,
 Liersesteenweg 1, B-2640 Mortsel. Tel.: 00 32 3 444 18 33. Fax: 00 32 3
 444 18 39. E-mail: td@mortsel.be. URL: www.mortsel.be.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen: Huur.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Bestek 2004 L 92 - Multifunctionele Kantoortoestellen.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Het in huur geven van 22
 nieuwe digitale multifunctionele kantoortoestellen voor de
 administratieve diensten, onderwijsinstellingen en de gemeentelijke
 openbare bibliotheek voor een termijn van 60 maanden.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Stad Mortsel.
 NUTS-code: BE211.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 30100000.
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): CPC: 451b.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Ja.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: 22 kantoortoestellen.
 II.2.2) Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend: Geen.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 60 maanden vanaf de
 gunning van de opdracht.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 2 500,00 EUR.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Maandelijkse betaling
 binnen termijn van 50 kalenderdagen.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben: Niet van
 toepassing.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit:
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: - Naam en
 rechtsvorm van de vennootschap.
 - Rechtsvorm.
 - Bewijs dat wie de kandidatuur ondertekent gerechtigd is de vennootschap
 te verbinden.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Uitsluitingscriteria:
 - faillissement;
 - belasting- of BTW-schulden;
 - schulden aan socialezekerheidsbijdragen;
 - onvoldoende financieel-economische draagkracht;
 - onvoldoende technische bekwaamheid.
 Verlangde bewijsstukken:
 - een bewijs van niet-faillissement, te verkrijgen op de Rechtbank van
 Koophandel waaronder de kandidaat-inschrijver ressorteert;
 - een recent bewijs van betaling van belastingen, af te leveren door het
 lokale ontvangstkantoor der directe belastingen (Federale overheidsdienst
 belastingen), waaruit blijkt dat de kandidaat-inschrijver geen directe
 belasting, nalatigheidsintresten en vervolgingskosten schuldig is of voor
 de buitenlandse kandidaat een gelijkaardig getuigschrift afgeleverd door
 de buitenlandse administratie;
 - een recent bewijs van betaling BTW, af te leveren door het lokale
 BTW-ontvangkantoor, waaruit blijkt dat de kandidaat-inschrijver geen
 BTW-belasting of toebehoren verschuldigd is of voor de buitenlandse
 kandidaat een gelijkaardig getuigschrift afgeleverd door de buitenlandse
 administratie;
 - een geldig RSZ-attest met droogstempel (origineel document) betreffende
 het 1e kwartaal van 2004; (voor de Belgische kandidaat-inschrijver) of
 voor de buitenlandse kandidaat-inschrijver: een getuigschrift, uitgereikt
 door de bevoegde overheid van het betrokken land, dat de inschrijver in
 orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid;
 - een verklaring betreffende:
 1. de totale omzet van de onderneming,
 2. de omzet van de onderneming in producten waarop deze opdracht
 betrekking heeft,
 over de laatste drie boekjaren;
 - opgave van het eigen vermogen van de onderneming (kopie akte of
 publicatie).
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Verlangde
 bewijsstukken:
 Referenties:
 Een lijst van leveringen van vergelijkbare of grotere machineparken, die
 de inschrijver gedurende de laatste drie jaar heeft verricht, hun bedrag,
 data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd
 waren.
 Een beschrijving van de tot de eigen onderneming behorende technici of
 technische diensten die zullen instaan voor de herstellingen en het
 onderhoud van de toestellen:
 Volgende gegevens moeten daarin teruggevonden worden:
 - totaalaantal technici van de onderneming;
 - afbakening van de regio waarbinnen Mortsel voor de
 kandidaat-leverancier valt, met opgave van het aantal technici die voor
 die regio worden ingezet;
 - anciënniteit van de technici binnen het bedrijf;
 - plaats van waaruit de technici opereren;
 - logistiek inzake bevoorrading van wisselstukken;
 - protocol dat wordt gevolgd wanneer een klant een storing meldt op één
 van de toestellen en de technische dienst om een interventie wordt
 gevraagd.
 Een beschrijving van de IT-afdeling:
 Volgende gegevens moeten daarin teruggevonden worden:
 - aantal personeelsleden op de IT-afdeling;
 - de namen en het opleidingsniveau van de IT-medewerkers die
 verantwoordelijk zijn voor de compatibiliteit en de goede werking van de
 toestellen die op het netwerk worden geconnecteerd;
 - anciënniteit van de IT-medewerkers binnen het bedrijf;
 - protocol dat wordt gevolgd wanneer een klant een storing meldt die
 kennelijk te duiden is als een fout die moet worden opgelost door de
 IT-afdeling.
 Een indicatie omtrent de continuïteit binnen het bedrijf, de anciënniteit
 van het personeel binnen het bedrijf en het personeelsverloop.
 Certificaten die zijn opgesteld door de als bevoegd erkende officiële
 instituten of diensten voor kwaliteitscontrole, waarin de conformiteit
 met bepaalde specificaties of normen wordt bevestigd.
 Een verklaring betreffende de maatregelen die de kandidaat-inschrijver
 treft om de beschikbaarheid van wisselstukken of vervangtoestellen te
 waarborgen, met inzonderheid de garanties die de fabrikant dienaangaande
 biedt:
 - direct ten opzichte van de kandidaat-inschrijver en,
 - direct of indirect ten opzichte van de aanbestedende overheid.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Niet-openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.1.2) Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure:
 Niet van toepassing.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 2004 L 92.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Voorwaarden en wijze van betaling: Het bestek wordt kosteloos,
 gelijktijdig en per aangetekende zending bezorgd aan de geselecteerde
 gegadigden.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 1.10.2004.
 IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde
 gegadigden: Voorziene datum: 7.10.2004.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 120 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 De geselecteerde gegadigden.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 18.11.2004-11:00.
 Vergaderzaal technische dienst Mortsel, domein Fort 4, gebouw MG 74,
 Neerhoevelaan 50, B-2640 Mortsel.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.2) In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal
 worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen
 worden bekendgemaakt: Niet van toepassing.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht
 voor dienstverlening: Niet van toepassing.
 III.3.1) Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Niet van toepassing.
 III.3.2) Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt:
 Enkel voor de IT-afdeling.
 IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is
 uit te nodigen tot inschrijving: Niet van toepassing.
 IV.2) Gunningscriteria: De in het bestek vermelde criteria.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 24.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau