Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Antibiotika zur systemischen Anwendung - PL-Kraków
Arzneimittel.
Antibiotika zur systemischen Anwendung.
Antineoplastische und immunmodulierende Mittel.
Verbandsmaterial.
Albumin.
Dokument Nr...................: 147152-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II z siedziba w
 Krakowie, Att: Aneta Karpala, ul. Pradnicka 80, PL-31-202 Kraków. Tel.:
 +48 12 6142000. Fax: +48 12 6142266. E-mail:
 Przetargi@szpitaljp2.krakow.pl. URL: www.szpitaljp2.krakow.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 24451100, 24400000, 33141540, 24452000, 33141110.
 Beschreibung: Antibiotika zur systemischen Anwendung.
 Arzneimittel.
 Albumin.
 Antineoplastische und immunmodulierende Mittel.
 Verbandsmaterial.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 20.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Krakowski Szpital
 Specjalistyczny im. Jana Pawla II z siedziba w Krakowie, Att: Aneta
 Karpala, ul. Pradnicka 80, PL-31-202 Kraków. Tel.: +48 12 6142000. Fax:
 +48 12 6142266. E-mail: Przetargi@szpitaljp2.krakow.pl. URL:
 www.szpitaljp2.krakow.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Apteka Szpitalna
 Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II z siedziba w
 Krakowie, Att: Aneta Karpala, ul. Pradnicka 80, PL-31-202 Kraków. Tel.:
 +48 12 614 24 42. Fax: +48 12 614 24 42. E-mail:
 Przetargi@szpitaljp2.krakow.pl. URL: www.szpitaljp2.krakow.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Apteka Szpitalna
 Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II z siedziba w
 Krakowie, Att: Malgorzata Gladysz-Gach, ul. Pradnicka 80, PL-31-202
 Kraków. Tel.: +48 12 614 34 86. Fax: +48 12 614 34 86. E-mail:
 Przetargi@szpitaljp2.krakow.pl. URL: www.szpitaljp2.krakow.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla
 II z siedziba w Krakowie; Dziennik Podawczy pok. Nr 23, ul. Pradnicka 80,
 PL-31-202 Kraków. Tel.: +48 12 614 23 33. Fax: +48 12 614 22 33. E-mail:
 Przetargi@szpitaljp2.krakow.pl. URL: www.szpitaljp2.krakow.pl.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Leki i
 klej chirurgiczny.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawa leków i kleju chirurgicznego.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Magazyn apteki Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
 im. Jana Pawla II, ul. Pradnicka 80, 31-202 Kraków.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 24451100, 24400000, 33141540.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zawarte w zalaczniku
 nr 4 do SIWZ.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24451100.
 2) Krótki opis: Wata celulozowa (wyrób medyczny) - pakiet nr 1 (2
 pozycje).
 3) Zakres lub wielkosc: Zakres okresla zalacznik nr 4 do SIWZ.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000.
 2) Krótki opis: Opaska (wyrób medyczny) - pakiet nr 2 (5 pozycji).
 3) Zakres lub wielkosc: Zakres okresla zalacznik nr 4 do SIWZ.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141540.
 2) Krótki opis: Hypoalergiczny przylepiec (wyrób medyczny) - pakiet nr 3
 ( 3 pozycje ).
 3) Zakres lub wielkosc: Zakres okresla zalacznik nr 4 do SIWZ.
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24452000.
 2) Krótki opis: Jalowy opatrunek (wyrób medyczny) - pakiet nr 4 (1
 pozycja).
 3) Zakres lub wielkosc: Zakres okresla zalacznik nr 4 do SIWZ.
 Czesc Nr: 5
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141110.
 2) Krótki opis: Kompresy i opatrunki (wyrób medyczny) - pakiet nr 5 (2
 pozycje).
 3) Zakres lub wielkosc: Zakres okresla zalacznik nr 4 do SIWZ.
 Czesc Nr: 6
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141110.
 2) Krótki opis: Plaster opatrunkowy (wyrób medyczny) - pakiet nr 6 (1
 pozycja).
 3) Zakres lub wielkosc: Zakres okresla zalacznik nr 4 do SIWZ.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 12 000,00 PLN (slownie: szesnascie
 tysiecy zlotych).
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Minimalny termin platnosci : 30 dni.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Warunki udzialu
 Wykonawców w postepowaniu okresla SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z wlasciwego
 rejstru, kopia zezwolenia Glównego Inspektora Farmaceutycznego na
 prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Opinia
 banku.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Wykaz
 zrealizowanych zamówien.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.1.1) Kandydaci juz wybrani: Nie.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 39LA/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 20.10.2004.
 Cena: 50 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka lub przelew.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 20.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 20.12.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 20.10.2004-11:00.
 Apteka Szpitalna I pietro, ul. Pradnicka 80; 31-202 Kraków.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau